MARKUS 14
AFR53

MARKUS 14

14
Die owerpriesters hou raad.
(Mt. 26:1-5 en ooreenk. pl.)
1EN #Vers 1,2: Mt. 26:2-5; Lk. 22:1,2die pasga en die fees van die ongesuurde brode sou oor twee dae wees; en die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle Hom met lis gevange kon neem en doodmaak.
2Maar hulle het gesê: Nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie.
Die maaltyd in Betánië.
(Mt. 26:6-13 en ooreenk. pl.)
3 # Tot vers 9: Mt. 26:6-13; Tot vers 7: Joh. 12:1-8 EN toe Hy in Betánië was, in die huis van Simon, die melaatse, terwyl Hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte, baie kosbare nardussalf; en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit.
4En daar was sommige wat by hulleself verontwaardig was en gesê het: Waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind?
5Want dit kon vir meer as driehonderd #Mt. 18:28; Mk. 12:15pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen haar uitgevaar.
6Maar Jesus sê: Laat haar staan; waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan My gedoen.
7Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen; maar My het julle nie altyd nie.
8Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die #Mt. 26:12begrafnis gesalf.
9Voorwaar Ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar.
Die loon van die verraad.
(Mt. 26:14-16 en ooreenk. pl.)
10 # Vers 10,11: Mt. 26:14-16; Lk. 22:3-6 EN Judas Iskáriot, een van die twaalf, het na die owerpriesters gegaan om Hom aan hulle oor te lewer.
11En toe hulle dit hoor, was hulle bly en het belowe om hom geld te gee. En hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om Hom oor te lewer.
Die laaste pasga. Die heilige nagmaal.
(Mt. 26:17-30 en ooreenk. pl.)
12 # Tot vers 16: Mt. 26:17-19; Lk. 22:7-13 EN op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die pasga geslag het, sê sy dissipels vir Hom: Waar wil U hê moet ons gaan klaarmaak, dat U die pasga kan eet?
13En Hy stuur #Lk. 22:8twee van sy dissipels en sê vir hulle: Gaan na die stad toe; en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoetkom. Volg hom,
14en waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: Die Meester laat weet: Waar is die kamer waar Ek met my dissipels die pasga kan eet?
15En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, in gereedheid gebring. Daar moet julle vir ons klaarmaak.
16En sy dissipels het gegaan en in die stad gekom en dit gevind soos Hy vir hulle gesê het; en hulle het die pasga toeberei.
17En #Tot vers 21: Mt. 26:20-24toe dit aand geword het, kom Hy met die twaalf.
18En terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus: Voorwaar Ek sê vir julle, een van julle sal My verraai, een wat saam met My eet.
19Toe het hulle begin om bedroef te word en een vir een aan Hom te sê: Is dit miskien Ek? En 'n ander een: Is dit miskien ek?
20En Hy antwoord en sê vir hulle: Dit is een van die twaalf wat saam met My sy hand in die skottel insteek.
21Die Seun van die mens gaan wel heen soos daar van Hom geskrywe is; maar wee daardie man deur wie die Seun van die mens verraai word! Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie.
22 # Tot vers 25: Mt. 26:26-29; Tot vers 24: Lk. 22:19,20; I Kor. 11:23-25 En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Neem, eet, dit is my liggaam.
23Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink.
24En Hy sê vir hulle: Dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word.
25Voorwaar Ek sê vir julle, Ek sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit nuut sal drink in die koninkryk van God.
26 # Tot vers 31: Mt. 26:30-35 En toe hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg.
Petrus gewaarsku.
(Mt. 26:31-35 en ooreenk. pl.)
27TOE sê Jesus vir hulle: Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan My; want daar is geskrywe: #Sag. 13:7Ek sal die herder slaan, en die skape sal verstrooi word.
28Maar nadat Ek opgestaan het, sal Ek voor julle uit na Galiléa gaan.
29En Petrus sê vir Hom: #Mt. 26:33; vgl. Joh. 21:15Al sal almal ook aanstoot neem, dan tog nie ek nie.
30Daarop sê Jesus vir hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag, in hierdie nag, voordat die haan #Mt. 26:34,75; Lk. 22:34,60; Joh. 13:38; 18:27twee maal gekraai het, sal jy My drie maal verloën.
31Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê: Al moes ek saam met U sterwe, ek sal U nooit verloën nie! En net so het almal ook gesê.
Jesus in Getsémané.
(Mt. 26:36-46 en ooreenk. pl.)
32 # Tot vers 42: Mt. 26:36-46; Lk. 22:39-42,45,46 TOE kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsémané was. En Hy sê vir sy dissipels: Sit hier onderwyl Ek gaan bid.
33En Hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met Hom en begin ontsteld en benoud te word.
34En Hy sê vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en waak.
35En toe Hy 'n bietjie verder gegaan het, val Hy op die grond en bid dat, as dit moontlik was, #Joh. 12:27; 13:1dié uur by Hom sou verbygaan.
36En Hy sê: #Rom. 8:15Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik; neem hierdie beker van My weg; nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil.
37En Hy kom en vind hulle aan die slaap en sê vir Petrus: Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om een uur te waak nie?
38Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.
39Hy gaan toe weer weg en bid #Mt. 26:39,42; Mk. 14:36dieselfde woorde.
40En toe Hy terugkom, vind Hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar; en #Mk. 9:6hulle het nie geweet wat om Hom te antwoord nie.
41En Hy kom vir die derde keer en sê aan hulle: Slaap maar voort en rus. Dit is genoeg; #Joh. 13:1die uur het gekom. Kyk, die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars.
42Staan op, laat ons gaan; kyk, hy is naby wat My verraai.
Jesus word gevange geneem.
(Mt. 26:47-56 en ooreenk. pl.)
43 # Tot vers 50: Mt. 26:47-56; Lk. 22:47-53; Joh. 18:3-11 EN dadelik, terwyl Hy nog spreek, verskyn Judas wat een van die twaalf was, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge.
44En sy verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesê: Die een wat ek sal soen — dit is Hy; gryp Hom en neem Hom met sekerheid weg.
45En toe hy kom, gaan hy dadelik na Hom en sê: Rabbi, Rabbi! en soen Hom.
46Daarop slaan hulle hul hande aan Hom en gryp Hom.
47En een van die wat daar gestaan het, het sy swaard uitgetrek en die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap.
48En Jesus antwoord en sê vir hulle: Het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en stokke om My gevange te neem?
49Dag vir dag was Ek by julle in die tempel besig om te leer, en julle het My nie gegryp nie. Maar die Skrifte moes vervul word.
50Toe het almal Hom verlaat en gevlug.
51En 'n sekere jongman met 'n linnedoek om sy naakte lyf het Hom gevolg; en die jongmanne het hom gegryp;
52maar hy het die linnedoek laat staan en naak van hulle weggevlug.
Jesus voor die Joodse Raad.
(Mt. 26:57-68 en ooreenk. pl.)
53 # Lk. 22:54; Tot vers 65: Mt. 26:57-68; Joh. 18:12-15,19-24; vers 65: Lk. 22:63-65,67-69 EN hulle het Jesus weggelei na die hoëpriester. En al die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerdes het by hom vergader.
54En Petrus het Hom van ver af gevolg tot binne-in die paleis van die hoëpriester, en het saam met die dienaars gesit en #Joh. 18:18,25hom by die vuur warm gemaak.
55En die owerpriesters en die hele Raad het getuienis teen Jesus gesoek om Hom dood te maak, en hulle het niks gevind nie;
56want baie het vals teen Hom getuig en die getuienisse was nie eenders nie.
57En sommige het opgestaan en vals teen Hom getuig en gesê:
58Ons het Hom hoor sê: #Mk. 15:29Ek sal hierdie tempel #Hand. 7:48; 17:24; Hebr. 9:11,24wat met hande gemaak is, afbreek en in drie dae 'n ander een opbou wat nie met hande gemaak is nie.
59En selfs so was hulle getuienis nie eenders nie.
60Toe staan die hoëpriester in hul midde op en vra Jesus en sê: Antwoord U niks nie? Wat getuig hierdie manne teen U?
61Maar Hy het stilgebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester Hom die vraag en sê vir Hom: Is U die Christus, die Seun van die geseënde God?
62En Jesus sê: Ek is. #Mt. 24:30En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel.
63Toe skeur die hoëpriester sy klere en sê: Wat het ons nog getuies nodig!
64Julle het die godslastering gehoor; wat dink julle? En hulle het almal Hom veroordeel dat Hy die dood skuldig was.
65En sommige het begin om op Hom te spuug en sy aangesig toe te maak en Hom met die vuis te slaan en vir Hom te sê: #Mt. 26:68; Lk. 22:64Profeteer! En die dienaars het Hom met stokke geslaan.
Jesus deur Petrus verloën.
(Mt. 26:69-75 en ooreenk. pl.)
66 # Tot vers 72: Mt. 26:69-75; Lk. 22:55-62; Joh. 18:16-18,25-27 EN terwyl Petrus onder in die binneplaas was, kom daar #Mk. 14:54een van die diensmeisies van die hoëpriester,
67en toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê: Jy was ook by die Nasaréner, Jesus.
68Maar hy het dit ontken en gesê: Ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buite na die voorplein gegaan; #Mk. 14:30en die haan het gekraai.
69En toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan, te sê: Hierdie man behoort by hulle.
70Maar hy het dit weer ontken. En 'n bietjie later weer sê die wat daar staan vir Petrus: Waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook #Lk. 22:59'n Galiléër en #Hand. 2:7jou spraak is net so.
71Toe begin hy homself te verwens en te sweer: Ek ken nie daardie man van wie julle praat nie.
72 # Mk. 14:30 En vir die tweede keer het die haan gekraai; en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het: Voor die haan twee maal gekraai het, sal jy My drie maal verloën. En hy het in trane uitgebars.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953