MATTHÉÜS 7
AFR53

MATTHÉÜS 7

7
Bergpredikasie (einde). Die oordeel uit die hoogte. Die heilige vir die honde gee. Die aanhoudende gebed. Die nou en die wye poort. Valse profete. Hoor en doen.
1 # Tot vers 5: Lk. 6:37,38,41,42 MOENIE oordeel nie, #Rom. 14:3,4,10,13; I Kor. 4:3,5; Jak. 4:11,12sodat julle nie geoordeel word nie.
2Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; #Mk. 4:24en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.
3En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?
4Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk!
5Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.
6 # Mt. 15:26 Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.
7 # Tot vers 11: Lk. 11:9-13 Bid, en #Mt. 21:22; Mk. 11:24; Joh. 14:13; 15:7; 16:23,24; Jak. 1:5,6; I Joh. 3:22; 5:14,15vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.
8Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.
9Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee;
10en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee?
11As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal #Mt. 5:16,45,48; 6:9,14julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!
12 # Lk. 6:31 Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; #Mt. 22:39,40want dit is die wet en die profete.
13 # Lk. 13:24 Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.
14Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.
15 # Deut. 13:1-3; Jer. 23:9,14-17; Mt. 24:4,5; Mk. 13:5,22; II Petr. 2:1-3; I Joh. 4:1 Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.
16 # Mt. 12:33; Lk. 6:43,44 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!
17So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar 'n slegte boom dra slegte vrugte.
18'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.
19 # Mt. 3:10 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
20So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.
21 # Lk. 6:46; 13:25-27 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
22Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam #Hand. 19:13duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?
23En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!
24 # Tot vers 27: Lk. 6:47-49 Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met #Mt. 25:2'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.
25En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.
26En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.
27En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.
28En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, #Mt. 13:54; 22:33; Mk. 1:22; 6:2; Lk. 4:32was die skare verslae oor sy leer;
29 # Mk. 1:22; Lk. 4:32; Joh. 7:46 want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953