MATTHÉÜS 5
AFR53

MATTHÉÜS 5

5
Die bergpredikasie. Die saligsprekinge.
(Lk. 6:17-49.)
1EN toe Hy die skare sien, het Hy op die #Mk. 3:13berg geklim; en nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom gekom;
2en Hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê:
3 # Tot vers 12: Lk. 6:20-23 Salig is die wat #Ps. 34:19arm van gees is, want aan #Mt. 11:5hulle behoort die koninkryk van die hemele.
4Salig is #Jes. 57:18; 61:2,3die wat treur, want hulle sal vertroos word.
5Salig is #Ps. 37:11die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.
6Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.
7Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
8Salig is #Ps. 24:4die wat rein van hart is, want #Hebr. 12:14; I Joh. 3:2,3hulle sal God sien.
9Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
10Salig is #Rom. 8:17; II Kor. 1:7; 4:17; II Tim. 2:12die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
11Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.
12Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want #II Kron. 36:16; Mt. 23:34,37; Lk. 13:33,34so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.
Bergpredikasie (vervolg). Die sout van die aarde en die lig van die wêreld.
13JULLE is die sout van die aarde, #Mk. 9:50; Lk. 14:34,35maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie.
14 # Filip. 2:15 Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo-op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie;
15en 'n mens #Mk. 4:21; Lk. 8:16; 11:33steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is.
16Laat julle lig só skyn voor die mense, #I Petr. 2:12dat hulle julle goeie werke kan sien en julle #Joh. 15:8Vader wat in die hemele is, verheerlik.
Die bergpredikasie (vervolg). Die vervulling van die wet en die profete.
17 # Rom. 3:31 MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
18Want voorwaar Ek sê vir julle, #Lk. 16:17voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.
19 # Jak. 2:10 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.
20Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.
21Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: #Ex. 20:13Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
22Maar Ek sê vir julle dat #I Joh. 3:15elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die #Mt. 10:17; 26:59Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.
23As jy dan #Mt. 8:4jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,
24laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.
25Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie.
26Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie.
27Julle het gehoor dat aan die #Mt. 5:21,33mense van die ou tyd gesê is: #Ex. 20:14Jy mag nie egbreek nie.
28Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.
29 # Mt. 18:9; Mk. 9:47 As jou regteroog jou dan laat struikel, #Rom. 8:13; I Kor. 9:27; Kol. 3:5ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
30 # Mt. 18:8; Mk. 9:43 En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
31Daar is ook gesê: #Deut. 24:1Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee.
32Maar Ek sê vir julle dat #Mt. 19:9; Mk. 10:11,12; Lk. 16:18elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.
33Verder het julle gehoor dat aan die #Mt. 5:21mense van die ou tyd gesê is: #Lev. 19:12Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.
34Maar Ek sê vir julle: #Jak. 5:12Sweer hoegenaamd nie — nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;
35ook nie by die aarde nie, omdat dit #I Kron. 28:2die voetbank van sy voete is; ook nie by Jerusalem nie, omdat dit #Ps. 48:3die stad is van die groot Koning;
36ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie.
37Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.
38Julle het gehoor dat daar gesê is: #Ex. 21:24; Lev. 24:20; Deut. 19:21Oog vir oog en tand vir tand.
39 # Tot vers 42: Lk. 6:29,30 Maar Ek sê vir julle #Rom. 12:17; I Kor. 6:7; I Thes. 5:15; I Petr. 3:9dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.
40En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry.
41En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam.
42Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie.
43Julle het gehoor dat daar gesê is: #Lev. 19:18Jy moet jou naaste liefhê en #Deut. 23:6jou vyand moet jy haat.
44Maar Ek sê vir julle: #Lk. 6:27,28,35; Rom. 12:14,20Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en #Lk. 23:34; Hand. 7:60; I Petr. 2:23; 3:9bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;
45sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.
46Want #Lk. 6:32as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die #Mt. 18:17tollenaars nie ook dieselfde nie?
47En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?
48 # Kol. 1:28; Jak. 1:4; 3:2 Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953