LEVÍTIKUS 17
AFR53

LEVÍTIKUS 17

17
Net een offerplek.
1VERDER het die Here met Moses gespreek en gesê:
2Spreek met Aäron en sy seuns en met al die kinders van Israel en sê vir hulle: Dit is die saak wat die Here beveel het:
3Elkeen uit die huis van Israel #Deut. 12:5,6,13,14,15,21wat 'n bees of 'n lam of 'n bok in die laer slag of dit buitekant die laer slag,
4en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan die Here 'n offer voor die tabernakel van die Here te bring nie — as bloedskuld moet dit dié man aangereken word. Hy het bloed vergiet; daarom moet dié man #Ex. 30:33uitgeroei word onder sy volk uit;
5sodat die kinders van Israel hulle slagoffers wat hulle gewoon was om op die oop veld te offer, aan die Here by die ingang van die tent van samekoms na die priester kan bring en dit as dankoffers aan die Here kan slag.
6Dan #Lev. 3:2moet die priester die bloed teen die altaar van die Here by die ingang van die tent van samekoms uitgooi en die vet aan die brand steek as lieflike geur vir die Here.
7En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die #II Kron. 11:15veldduiwels agter wie hulle aan #Ex. 34:15hoereer nie. Dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees vir hulle geslagte.
8En jy moet vir hulle sê: Elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, #Lev. 1:2,3wat 'n brandoffer of 'n slagoffer bring,
9en #Vers 4dit nie by die ingang van die tent van samekoms bring om dit vir die Here te berei nie — dié man moet uit sy volksgenote uitgeroei word.
Verbod om bloed te eet.
10EN elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, #Lev. 3:17wat maar enigsins bloed eet — teen die een wat die bloed eet, sal Ek my aangesig #Lev. 26:17; Eség. 14:8rig en hom uitroei onder sy volk uit.
11 # Vers 14 Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee #Mt. 26:28; Mk. 14:24; Rom. 3:25; 5:9; Efés. 1:7; Kol. 1:14,20; Hebr. 13:12; I Joh. 1:7; Openb. 1:5om vir julle siele versoening te doen; want #Hebr. 9:22die bloed bewerk versoening deur die siel.
12Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesê: Niemand van julle mag bloed eet nie; ook die vreemdeling wat onder julle vertoef, mag geen bloed eet nie.
13En elkeen uit die kinders van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n stuk wild of 'n voël vang wat geëet mag word — hy #Deut. 12:16,24moet die bloed daarvan laat uitloop en dit #Eség. 24:7met grond toemaak;
14 # Gén. 9:4 want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesê: Julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word.
15 # Lev. 22:8; Eség. 44:31 En elkeen wat aas eet of iets #Gén. 31:39wat verskeur is, 'n kind van die land sowel as 'n vreemdeling, moet sy klere was en #Lev. 15:5'n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein. Dan sal hy rein wees.
16Maar as hy dit nie was nie en sy liggaam nie bad nie, #Lev. 5:1; Núm. 19:20moet hy sy ongeregtigheid dra.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953