JOHANNES 20
AFR53

JOHANNES 20

20
Die opstanding.
(Mt. 28:1-10 en ooreenk. pl.)
1EN op #Vers 1,2: Mt. 28:1-8; Mk. 16:1-8; Lk. 24:1-9die eerste dag van die week kom Maria Magdaléna vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien #Mt. 27:60; Joh. 11:38-40dat die steen van die graf weggeneem was.
2Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander dissipel vir #Joh. 13:23wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle Hom neergelê het nie.
3 # Lk. 24:12,24 Toe gaan Petrus en die ander dissipel uit en kom by die graf.
4En die twee het saam gehardloop, en die ander dissipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom.
5En terwyl hy neerbuk, sien hy #Joh. 19:40die doeke lê; maar hy het nie ingegaan nie.
6Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê;
7en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik.
8Daarop het ook die ander dissipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo.
9Want hulle het nog nie #Ps. 16:10; Hand. 2:25-31die Skrif verstaan dat Hy uit die dode moes opstaan nie.
10En die dissipels het weer huis toe gegaan.
Jesus verskyn aan Maria Magdaléna.
11MAAR #Joh. 20:1,2Maria het buitekant by die graf gestaan en ween; en terwyl sy ween, buk sy na die graf toe
12en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het.
13En hulle sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle: Omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle Hom neergelê het nie.
14En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, #Lk. 24:16; Joh. 21:4en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie.
15Jesus sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: Meneer, as u Hom weggedra het, sê vir my waar u Hom neergelê het, en ek sal Hom wegneem.
16Jesus sê vir haar: Maria! Sy draai haar om en sê vir Hom: Rabboeni! dit beteken Meester.
17Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na #Mt. 28:10my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op #Joh. 14:12na my Vader en julle Vader, en #Efés. 1:17my God en julle God.
18 # Mt. 28:10; Lk. 24:10,22,23 Maria Magdaléna het aan die dissipels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat Hy dit vir haar gesê het.
Jesus verskyn aan die elf. Ongelowigheid van Thomas.
(Lk. 24:33-43 en ooreenk. pl.)
19 # Lk. 24:36 EN toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê: #Joh. 14:27Vrede vir julle!
20En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en sy sy. #Joh. 16:22En die dissipels was bly toe hulle die Here sien.
21Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! #Mt. 28:18-20; Joh. 17:18; II Tim. 2:2; Hebr. 3:1Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.
22En nadat Hy dit gesê het, #Gén. 2:7blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.
23 # Mt. 16:19 As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou.
24En Thomas #Joh. 11:16wat genoem word Dídimus, een van die twaalf, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie.
25Die ander dissipels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien! Maar hy het vir hulle gesê: As ek nie #Ps. 22:17in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.
26En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl #Joh. 20:19die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê: Vrede vir julle!
27Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.
28En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!
29Jesus sê vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; #II Kor. 5:7; I Petr. 1:8salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.
30 # Joh. 21:25 Nog baie ander tekens het Jesus voor sy dissipels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie;
31 # Lk. 1:4 maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo #Joh. 3:15,16; 5:24die lewe kan hê #Hand. 3:6,16; 4:10; I Kor. 6:11in sy Naam.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953