JOHANNES 14
AFR53

JOHANNES 14

14
1LAAT #Joh. 16:6,22,33julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.
2In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
3En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, #Joh. 14:18,28; Hand. 1:11kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
4En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.
5 # Joh. 11:16 Thomas sê vir Hom: Here, #Joh. 13:36; 20:25ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?
6Jesus antwoord hom: Ek is #Hebr. 10:20; Efés. 2:18die weg en #Joh. 1:17die waarheid en #Joh. 11:25die lewe; niemand kom na die Vader #Joh. 10:9behalwe deur My nie.
7As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.
8Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.
9Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? #Joh. 10:30; 12:45; Hebr. 1:3Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?
10Glo jy nie dat #Joh. 10:38Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, #Joh. 5:19spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.
11Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; #Joh. 5:36of anders, glo My ter wille van die werke self.
12Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo — die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.
13 # Mt. 7:7; Joh. 15:7,16; 16:23,24 En wat julle ook al #Efés. 2:18in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.
14As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.
15 # I Joh. 5:3 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
16En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander #Joh. 14:26; 15:26; 16:7Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:
17die #Joh. 15:26; 16:13Gees van die waarheid #I Kor. 2:14wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
18Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.
19Nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien My nie meer nie; maar julle #Joh. 16:16sien My, #I Kor. 15:20omdat Ek lewe en julle sal lewe.
20 # Joh. 16:23,26 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.
21Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.
22 # Lk. 6:16; Hand. 1:13 Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie?
23Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.
24Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.
25Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly;
26maar #Joh. 14:16die Trooster, die Heilige Gees, wat #Lk. 24:49; Joh. 14:16; 15:26; Hand. 2:33die Vader in my Naam sal stuur, #Joh. 2:22; 12:16; 16:13; I Joh. 2:20,27Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
27 # Lk. 24:36; Joh. 20:19,26 Vrede laat Ek vir julle na, #Joh. 16:33; Filip. 4:7; Kol. 3:15my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
28Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: #Joh. 14:12Ek gaan na my Vader, omdat #Joh. 10:30; Filip. 2:6my Vader groter is as Ek.
29En nou het Ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.
30Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want #Joh. 12:31die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks nie.
31Maar dat die wêreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die #Joh. 10:18; Hebr. 5:8Vader My beveel het — staan op, laat ons hiervandaan weggaan.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953