JESAJA 48
AFR53

JESAJA 48

48
Die bevryding deur Kores.
1HOOR dit, huis van Jakob wat julleself noem met die naam van Israel en #Ps. 68:27uit die waters van Juda voortgekom het, #Deut. 6:13; Jes. 65:16wat sweer by die Naam van die Here en #Jes. 29:23die God van Israel roem, maar nie in waarheid of in geregtigheid nie —
2want hulle noem hul na die heilige stad en #II Kron. 32:8; Miga 3:11; Rom. 2:17steun op die God van Israel, Here van die leërskare is sy Naam.
3 # Jes. 41:26 Die vorige dinge het Ek lankal verkondig, en uit my mond het dit uitgegaan, en Ek het dit laat hoor; skielik het Ek dit volbring, en dit het gekom.
4Omdat Ek geweet het dat jy halsstarrig is, #Ex. 32:9en jou nek 'n ystersening is, en jou voorhoof koper,
5daarom het Ek jou dit lank tevore verkondig; voordat dit gekom het, het Ek jou dit laat hoor, #Jes. 45:20dat jy nie sou sê: My afgod het dit gedoen, of my gesnede beeld of my gegote beeld het dit beveel nie.
6Jy het dit gehoor — aanskou dit alles! Sal júlle dit dan nie verkondig nie? Van nou af laat Ek jou nuwe dinge hoor en geheime wat jy nie geweet het nie.
7Nou is hulle geskape en nie tevore nie; en voor vandag het jy niks daarvan gehoor nie, dat jy nie sou sê: Kyk, ek het dit geweet nie!
8Ja, jy het dit nie gehoor nie, ook het jy dit nie geweet, ook het jou oor tevore nie daarvoor oopgegaan nie; want Ek het geweet dat jy baie troueloos handel, en dat jy #Jes. 49:1van die moederskoot af 'n oortreder genoem is.
9 # Vers 11|ISA 48:11; Eség. 20:9,14,22,44 Om my Naam ontwil #Ps. 78:38vertraag Ek my toorn, en om my roem ontwil bedwing Ek My jou ten goede, om jou nie uit te roei nie.
10Kyk, #Ps. 66:10; I Petr. 1:7Ek het jou gelouter, maar nie soos silwer nie; Ek het jou beproef #Eség. 22:18in die smeltkroes van ellende.
11Om My ontwil, om My ontwil sal Ek dit doen — want ag, #Eség. 20:9hoe is my Naam ontheilig! — #Jes. 42:8; Ps. 115:1en Ek sal my eer aan geen ander gee nie.
12Luister na My, o Jakob, en Israel, wat Ek geroep het, #Deut. 32:39dit is Ek; #Jes. 41:4Ek is die Eerste, ook is Ek die Laaste.
13 # Ps. 102:26; Jes. 51:13,16 Ook het my hand die aarde gegrond, en my regterhand die hemele uitgesprei; as Ek hulle roep, staan hulle daar almal saam.
14Kom bymekaar, julle almal, en luister! #Jes. 41:26Wie onder hulle het dit verkondig? #Jes. 45:1Hy vir wie die Here liefhet, #Jes. 44:28sal sy welbehae voltrek aan Babel, en sy mag aan #Jes. 23:13die Chaldeërs.
15Ek, Ek het dit gespreek, #Jes. 45:13ook hom geroep; Ek het hom laat kom, en in sy weg sal hy voorspoedig wees.
16Kom julle nader na My, hoor dit: #Jes. 45:19Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie; van die tyd af dat dit gebeur, is Ek daar! En nou het #Jes. 61:1die Here Here my met sy Gees gestuur.
17So sê die Here, #Jes. 43:14; Ps. 22:6; Jes. 49:7,26jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan.
18Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, #Jes. 66:12dan sou jou vrede gewees het soos 'n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see;
19dan sou jou nakomelinge gewees het #Gén. 22:17; Jes. 10:22soos die sand, en die wat uit jou liggaam voortkom, soos die korreltjies daarvan; sy naam sou nie uitgeroei of verdelg word voor my aangesig nie!
20 # Jes. 52:11; Jer. 50:8; 51:6,45; Sag. 2:6,7 Gaan weg uit Babel, vlug weg van die Chaldeërs! Verkondig met jubelklank, laat dit hoor, bring dit uit tot by die einde van die aarde! Sê: #Ex. 19:4-6; Jes. 44:22,23Die Here het sy kneg Jakob verlos;
21en #Jes. 35:6hulle het geen dors gehad nie, in die woesteny het Hy hulle gelei; #Jes. 43:19Hy het water uit die rots vir hulle laat stroom en die rots geklowe, sodat die waters weggevloei het.
22 # Jes. 57:21 Geen vrede, sê die Here, vir die goddelose nie!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953