DEUTERONÓMIUM 23
AFR53

DEUTERONÓMIUM 23

23
Wie nie in die vergadering van die Here mag kom nie.
1HY wat deur verbryseling vermink of van wie die manlike deel afgesny is, mag in die vergadering van die Here nie kom nie.
2 # Sag. 9:6 Geen baster mag in die vergadering van die Here kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die Here nie kom nie.
3 # Neh. 13:1,2 Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie; selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering van die Here kom nie;
4 # Deut. 2:29 omdat hulle julle, by jul uittog uit Egipte, nie met brood en water op die pad tegemoetgekom het nie; en omdat hy Bíleam, die seun van Beor, uit Petor in Mesopotámië, #Núm. 22:5,6; II Petr. 2:15teen jou gehuur het om jou te vloek.
5Maar die Here jou God wou nie na Bíleam luister nie; maar die Here jou God het vir jou #Núm. 23:11die vloek in 'n seën verander, omdat die Here jou God jou liefgehad het.
6 # Esra 9:12 Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek nie.
7Die Edomiet moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, #Gén. 25:24-26; Obád. 10,12want hy is jou broer; die Egiptenaar moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want #Ex. 22:21; 23:9; Lev. 19:34; Deut. 10:19jy was 'n vreemdeling in sy land.
8Kinders wat vir hulle in die derde geslag gebore word, mag in die vergadering van die Here kom.
Die reinheid van die laer.
9WANNEER jy as leër teen jou vyande uittrek, pas dan op vir enigiets wat verkeerd is.
10As daar iemand by jou is wat weens 'n voorval by nag #Lev. 15:16nie rein is nie, moet hy buitekant die laer uitgaan; hy mag nie in die laer inkom nie.
11Maar as die aand aankom, #Lev. 15:15moet hy hom in die water bad; en teen sonsondergang mag hy in die laer inkom.
12Jy moet #Núm. 2:17buitekant die laer 'n plek hê, en daarheen moet jy uitgaan.
13En jy moet by jou gereedskap 'n grafie hê; as jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer toemaak.
14Want die Here jou God #Lev. 26:12wandel midde-in jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie.
Ontvlugte slawe, hoere, rente, ens.
15 # I Sam. 30:15 JY mag 'n slaaf wat van sy heer na jou ontsnap het, nie aan sy heer oorlewer nie.
16Hy moet by jou bly, in jou midde, in die plek wat hy in een van jou poorte uitkies, waar dit vir hom goed is; #Ex. 22:21jy mag hom nie verdruk nie.
17Daar mag geen hoer #Lev. 19:29uit die dogters van Israel wees nie; en daar mag geen #II Kon. 23:7skandseun uit die seuns van Israel wees nie.
18Jy mag geen hoereloon of hondeprys in die huis van die Here jou God as enige gelofte offer bring nie; want dié altwee is vir die Here jou God 'n gruwel.
19 # Ex. 22:25; Lk. 6:34,35 Jy mag jou broer geen rente oplê nie, rente van geld, rente van eetware, rente van enigiets wat 'n mens teen rente uitleen nie.
20 # Deut. 15:3 Die uitlander mag jy rente oplê, maar jou broer mag jy geen rente oplê nie, #Deut. 15:10sodat die Here jou God jou kan seën in alles waar jy jou hand aan slaan in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.
21 # Núm. 30:2; Ps. 66:13,14; 76:12 As jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word.
22Maar as jy nalaat om te belowe, sal dit geen sonde in jou wees nie.
23Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het — wat jy met jou mond gespreek het.
24As jy in die wingerd van jou naaste kom, mag jy na hartelus volop druiwe eet, maar in jou tas mag jy niks steek nie.
25As jy in die ongesnyde graan van jou naaste kom, #Mt. 12:1; Mk. 2:23; Lk. 6:1mag jy met jou hand are afpluk; maar 'n sekel mag jy nie swaai in die ongesnyde graan van jou naaste nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953