I TIMÓTHEÜS 6
AFR53

I TIMÓTHEÜS 6

6
Die pligte van diensknegte.
1ALMAL wat #Efés. 6:5diensknegte is onder 'n juk, moet hulle eie here alle eer waardig ag, sodat #Jak. 2:7die Naam van God en die leer nie belaster mag word nie.
2En die wat gelowige here het, moet hulle nie verag omdat hulle #I Tim. 4:6; Filém. 16broeders is nie, maar moet hulle des te meer dien, omdat hulle wat die weldade ontvang, gelowiges en geliefdes is. Leer hierdie dinge en wek daartoe op.
Vermaning en algemene raadgewinge.
3AS iemand iets anders leer en nie instem met die #I Tim. 1:10gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer #Tit. 1:1wat volgens die godsaligheid is nie,
4dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na #I Tim. 1:4twisvrae en #II Tim. 2:14woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, #Efés. 4:31lasteringe, bose agterdog,
5nuttelose stryery van #Tit. 1:15mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense.
6Maar #I Tim. 4:8die godsaligheid #Filip. 4:11; Hebr. 13:5saam met vergenoegdheid is 'n groot wins.
7Want #Job 1:21ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie.
8Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.
9Maar #Mt. 13:22; 19:23die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat #I Tim. 1:19wegsink in verderf en ondergang.
10Want #II Tim. 3:2die geldgierigheid is 'n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.
11Maar jy, #II Tim. 3:17man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.
12 # II Tim. 4:7 Stry die goeie stryd van die geloof, #Filip. 3:12; I Tim. 6:19gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.
13 # I Tim. 1:18 Ek gebied jou #I Tim. 5:21voor die aangesig van God #Joh. 5:21wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus #Joh. 18:37wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,
14dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar #Filip. 1:6 ens.tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus
15wat #I Tim. 2:6op sy eie tyd vertoon sal word deur #I Tim. 1:11die salige en enigste Heerser, #Openb. 17:14die Koning van die konings en Here van die here,
16 # I Tim. 1:17 wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, #Joh. 1:18wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.
17Beveel die rykes #II Tim. 4:10in die teenwoordige wêreld #Rom. 11:20om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet;
18dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam,
19 # Mt. 19:21 en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle #I Tim. 6:12die ewige lewe kan verwerf.
20 o Timótheüs, bewaar #II Tim. 1:12,14jou pand en vermy die #II Tim. 2:16onheilige, onsinnige praatjies en #Tit. 1:14teëwerpinge van die valslik sogenaamde kennis,
21waarvan sommige belydenis gedoen het en, wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953