ᒉᓂᓯᐢ 2
KKMS
2
1ᐁᑯᓯ ᑭᓯᐠ ᒥᓇ ᐊᐢᑭ ᑭ ᐃᓯ ᑭᓯᒋᑳᑌᐊᐧ ᒥᓇ ᑳ ᐃᓯ ᐅᓵᒣᔭᑎᒪᑲᕽ. 2#ᐁᐠᓴᑕᐢ 20:11#ᐃᐸᕒᐅᐊᐧ 4:4,10ᑌᐸᑯᑊ ᒫᑲ ᐁ ᐊᑎ ᑕᐦᑐ ᑭᓯᑳᔨᐠ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐳᓂᐦᑖᐤ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᐅᐟ ᐊᑐᐢᑫᐃᐧᐣ ᑳ ᑭ ᑐᑕᕽ; ᐁᑯᓯ ᑭ ᐊᔦᐧᐱᐤ ᑌᐸᑯᑊ ᐁ ᐊᑎ ᑕᐦᑐ ᑭᓯᑳᔨᐠ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᐅᐟ ᐊᑐᐢᑫᐃᐧᐣ ᐅᐦᒋ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑭ ᑐᑕᕽ. 3ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᒥᔭᐧᑭᐦᑕᑦ ᐊᓂᒪ ᑌᐸᑯᑊ ᐁ ᐊᑎ ᑕᐦᑐ ᑭᓯᑳᔨᐠ, ᒥᓇ ᑭ ᑲᓈᒋᐦᑖᐤ; ᒋᑫᒫ ᐁᑯᑕ ᑳ ᑭ ᐊᔦᐧᐱᐟ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᐅᐟ ᐊᑐᐢᑫᐃᐧᓂᕽ ᐅᐦᒋ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑳ ᑭ ᐃᓯ ᐅᓯᐦᒋᑫᐟ ᒥᓇ ᑳ ᑭ ᑐᑕᕽ.
4ᐁᐊᐧᑯ ᐅᒪ ᑳ ᑭ ᐃᓯ ᐊᔮᑭ ᑭᓯᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᐢᑭ ᐃᐢᐱ ᑳ ᑭ ᐅᓯᐦᒋᑳᑌᑭ, ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᓯᑳᐠ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑳ ᑭ ᐅᓯᐦᑖᐟ ᐊᐢᑭ ᒥᓇ ᑭᓯᑲᐧ. 5ᒥᓇ ᓇᒣᐢᑲᐧ ᑫᑲᐧᐩ ᑳ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᕽ ᑭ ᐃᐦᑕᑲᐧᐣ ᐊᐢᑭᕽ, ᒥᓇ ᓇᒣᐢᑲᐧ ᑫᑲᐧᐩ ᑳ ᓵᑲᐢᑭᐠ ᑭ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐣ; ᒋᑫᒫ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᓇᒣᐢᑲᐧ ᑭ ᑭᒥᐊᐧᓂᐦᑖᐤ ᐊᐢᑭᕽ, ᐁᑯᓯ ᓇᒪᐃᐧᔭ ᐃᐦᑖᐤ ᐊᔨᓯᔨᓂᐤ ᑭᑕ ᐊᑐᐢᑳᑕᕽ ᐊᐢᑭ; 6ᒫᑲ ᑭ ᐃᐢᐹᑫᔮᐸᑌᐤ ᐱᑭᓭᔮᐤ ᐊᐢᑭᕽ ᐅᐦᒋ, ᐁ ᐊᑯᐢᑎᑖᒪᑲᕽ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᐧᐢᑭᑕᐢᑲᒥᐠ. 7#1 ᑲᕒᐃᐣᑎᔭᓇ 15:45ᐁᑯᓯ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐅᓯᐦᐁᐤ ᐊᔨᓯᔨᓂᐊᐧ ᔦᑲᐤ ᐊᐢᑭᕽ ᐅᐦᒋ, ᒥᓇ ᑭ ᔦᐦᔦᐤ ᐅᑌᔨᑯᒥᔨᕽ ᐱᒫᑎᓯᐃᐧ ᔦᐦᔦᐃᐧᐣ; ᐁᑯᓯ ᐊᔨᓯᔨᓂᐤ ᑭ ᐱᒫᑎᓯᐃᐧ ᐊᐦᒑᐦᑯᐃᐧᐤ.
8ᐁᑯᓯ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᑭᐢᑎᑳᑕᑦ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᒋᑲᐣ ᐋᐧᐸᓄᑖᕽ ᐃᑌᐦᑫ ᐃᑎᓂᕽ; ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑭ ᐊᔦᐤ ᐊᓂᐦᐃ ᓈᐯᐊᐧ ᑳ ᑭ ᐅᓯᐦᐋᐟ. 9#ᑭᐢᑫᔨᑖᑯᑫᐃᐧᐣ 2:7; 22:2,14ᐅᔭᐢᑲᒥᑳᕽ ᒫᑲ ᐅᐦᒋ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᐁᐤ ᑳ ᐃᑕᑖᐧᐢᑯᓯᔨᐟ ᒥᐢᑎᑲᐧ ᑳ ᒥᔪᓈᑯᓯᔨᐟ ᒥᓇ ᑳ ᒥᔪ ᒥᒋᒥᐃᐧᔨᐟ; ᐱᒫᑎᓯᐃᐧ ᒥᐢᑎᐠ ᒥᓇ ᑖᐋᐧᔨᕽ ᑭᐢᑎᑳᓂᕽ, ᒥᓇ ᐊᓇ ᒥᐢᑎᐠ ᑳ ᐅᐦᒋ ᑭᐢᑫᔨᐦᒋᑳᑌᐠ ᑳ ᒥᔮᐧᓯᐠ ᒥᓇ ᑳ ᒫᔮᑕᕽ. 10ᒥᓇ ᓯᐱ ᐁᑯᑕ ᐃᑎᓂᕽ ᑭ ᐅᐦᒋ ᐊᐧᔭᐃᐧᒋᐊᐧᐣ ᑭᑕ ᐊᑯᐢᑎᑖᕽ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᒋᑲᐣ ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐸᐸᐢᑫᐢᑎᑫᐧᔮᐤ ᐁ ᑭ ᓀᐅᐧᐢᑎᑫᐧᔮᐠ. 11ᐸᐩᓴᐣ ᑭ ᐃᓯᔨᐦᑳᑌᐤ ᓂᐢᑕᑦ; ᐁᐊᐧᑳᐧᓂᒪ ᑳ ᐋᐧᐢᑳᒋᐊᐧᕽ ᐦᐋᐱᓬᐊ ᐊᐢᑭ ᐃᑕ ᑳ ᐅᓵᐃᐧ ᓱᓂᔮᐢᑳᐠ; 12ᐊᓇ ᒫᑲ ᐅᓵᐃᐧ ᓱᓂᔮᐤ ᐁᑯᑕ ᐊᐢᑭᕽ ᒥᔪᓯᐤ, ᐁᑯᑕ ᒥᓇ ᐁ ᐊᔮᐠ ᑌᓬᐃᔭᑦ ᒥᓇ ᐋᓂᐠᐢ ᐊᓯᓂ. 13ᑲᐃᐦᐊᐣ ᑭ ᐃᓯᔨᐦᑳᑌᐤ ᐊᓂᒪ ᓂᓵᐧᐤ ᐁ ᐊᑎ ᓯᐱᐊᐧᕽ; ᐁᐊᐧᑳᐧᓂᒪ ᑳ ᐋᐧᐢᑳᒋᐊᐧᕽ ᒥᓯᐁᐧ ᐃᐦᑎᔮᐱᔭ ᐊᐢᑭ. 14ᐃᑌᑭᓬ ᐃᓯᔨᐦᑳᑌᐤ ᓂᐢᑖᐧᐤ ᐁ ᐊᑎ ᓯᐱᐊᐧᕽ; ᐁᐊᐧᑳᐧᓂᒪ ᐋᐧᐸᓄᑖᕽ ᐃᑌᐦᑫ ᑳ ᐱᒥᐢᑎᑫᐧᔮᐠ ᐊᓂᑕ ᐊᓯᕒᐃᔭᐃᕽ. ᐊᓂᒪ ᒫᑲ ᓀᐤ ᐁᐊᐧᑯ ᔪᐸᕒᐁᑎᐢ. 15ᐁᑯᓯ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓂᐦᐃ ᓈᐯᐊᐧ ᐁ ᑭ ᐸᑭᑎᓈᐟ ᐊᓂᑕ ᐃᑎᐣ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᒋᑲᓂᕽ, ᑭᑕ ᓈᓇᐹᒋᐦᑖᔨᐟ ᒥᓇ ᑭᑕ ᑲᓇᐁᐧᔨᑕᒥᔨᐟ. 16ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑭ ᐃᑕᓱᐋᐧᑌᐤ ᐊᓂᐦᐃ ᓈᐯᐊᐧ, ᐁ ᐃᑌᐧᐟ, ᑳ ᐃᑕᓯᐟ ᒥᐢᑎᐠ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᒋᑲᓂᕽ ᑳ ᐊᔮᐟ ᐋᐧᓇᑕᐠ ᑭ ᑲ ᑭ ᒧᒥᓈᑖᐤ; 17ᒫᑲ ᐃᐧᔭ ᒥᐢᑎᐠ ᑳ ᐅᐦᒋ ᑭᐢᑫᔨᐦᒋᑳᑌᐠ ᑳ ᒥᔮᐧᓯᐠ ᒥᓇ ᑳ ᒫᔮᑕᕽ, ᓇᒪᐃᐧᔭ ᑭ ᑲ ᒧᒥᓈᑖᐤ; ᒋᑫᒫ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᓯᑳᐠ ᐁᐊᐧᑯ ᒧᒥᓈᑕᒋ ᑫᒋᓈ ᑭ ᑲ ᓂᐱᐣ.
18ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᓇᒪᐃᐧᔭ ᒥᔮᐧᓯᐣ ᓈᐯᐤ ᑭᑕ ᐯᔭᑯᐟ; ᓂ ᑲ ᐅᓯᐦᐃᒫᐊᐧ ᐊᓂᐦᐃ ᑫ ᐅ ᐃᐧᒉᐋᐧᑲᓂᐟ. 19ᐊᓯᐢᑭᕽ ᒫᑲ ᐅᐦᒋ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐅᓯᐦᐁᐤ ᑳ ᐃᐦᑕᓯᔨᐟ ᐱᓯᐢᑭᐊᐧ ᐱᑯ ᐃᑌ ᑳ ᐊᔮᔨᐟ, ᒥᓇ ᑳ ᐃᑕᐦᑐ ᐸᐹᒥᔮᔨᐟ ᑭᓯᑯᕽ; ᐁᑯᓯ ᑭ ᐯᑕᒪᐁᐧᐤ ᐋᑕᒪ ᒫᐦᑎ ᑖᓂᓯ ᑭᑕ ᐃᓯᔨᐦᑳᑖᔨᐟ; ᐁᑯᓯ ᐱᑳᐧᓂᒪ ᐋᑕᑦ ᐁ ᐊᑎ ᐃᓯ ᐃᐧᔮᐟ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔨᐟ ᐅᓯᐦᒋᑲᓇ ᐁᑯᓵᓂ ᐁᓯᔨᑳᓱᔨᐟ. 20ᐁᑯᓯ ᐋᑕᑦ ᑭ ᐃᐧᔦᐤ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᐊᐊᐧᑳᓇ, ᒥᓇ ᐱᔦᓯᓴ ᑳ ᐸᐹᒥᔮᔨᐟ ᑭᓯᑯᕽ ᒥᓇ ᑳ ᐃᐦᑕᓯᔨᐟ ᐱᓯᐢᑭᐊᐧ ᐱᑯ ᐃᑕ ᑳ ᐊᔮᔨᐟ; ᒫᑲ ᐃᐧᔭ ᐋᑕᑦ ᓇᒪᐃᐧᔭ ᑭ ᐃᑖᔨᐊᐧ ᑫ ᐅ ᐃᐧᒉᐋᐧᑲᓂᐟ. 21ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑭ ᐃᓯᐦᒋᑫᐤ ᐳᓵᑳᐧᒥᐃᐧᐣ ᑭᑕ ᐅᑎᐦᑎᑯᔨᐟ ᐋᑕᒪ ᐁᑯᓯ ᑭ ᓂᐹᔨᐊᐧ, ᑭ ᐅᑎᓇᒣᐧᐤ ᒫᑲ ᐯᔭᐠ ᐅᐢᐱᑫᑲᓂᔨᐤ, ᐁᑯᓯ ᑭ ᑭᐳᐃᐧᔮᓭᓇᑦ ᐃᑕ ᑳ ᑭ ᐅᐦᒋ ᐅᑎᓇᕽ; 22ᐊᓂᐦᐃ ᒫᑲ ᐅᐢᐱᑫᑲᐣ, ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐟ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᓈᐯᕽ ᑳ ᑭ ᐅᐦᒋ ᐅᑎᓇᕽ, ᑭ ᐅᓯᐦᐁᐤ ᐃᐢᑫᐧᐊᐧ, ᐁᑯᓯ ᐁ ᑭ ᐯᑕᒪᐋᐧᐟ ᓈᐯᐊᐧ. 23ᐁᑯᓯ ᐅᒥᓯ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ ᐋᑕᑦ, ᐁᐊᐧᑯ ᐃᓴ ᐊᐊᐧ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᔨᒋ ᐅᐢᑲᓂᒪᐠ, ᒥᓇ ᐃᐧᔨᒋ ᐃᐧᔮᓯᒪᐠ ᐃᐢᑫᐧᐤ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐃᓯᔨᐦᑳᓱ, ᒋᑫᒫ ᐃᐧᔭ ᓈᐯᕽ ᐁ ᑭ ᐅᐦᒋ ᐅᑎᓂᑲᓱᐟ. 24#ᒫᐟᔪ 19:5; ᒫᕒᐠ 10:7,8; 1 ᑲᕒᐃᐣᑎᔭᓇ 6:16; ᐃᐱᓯᔭᓇ 5:31ᐁᐊᐧᑯ ᐅᐦᒋ ᐊᔨᓯᔨᓂᐤ ᑫ ᓇᑲᑖᐟ ᐅᑖᐃᐧᔭ ᒥᓇ ᐅᑳᐃᐧᔭ, ᑭᑕ ᐃᐧᒉᐋᐧᐟ ᐃᐧᐊᐧ: ᐃᐧᔭᐋᐧᐤ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐯᔭᑯ ᐃᐧᔮᓯᐃᐧᐊᐧᐠ. 25ᑭ ᒧᓭᐢᑲᑌᐊᐧᐠ ᒫᑲ ᓈᐯᐤ ᒥᓇ ᐃᐢᑫᐧᐤ, ᓇᒪᐃᐧᔭ ᒫᑲ ᑭ ᓀᐯᐃᐧᓯᐊᐧᐠ.

This Bible text is a corrected edition of the 1908 Western Cree Bible; it is in the public domain.

Vind meer uit oorᑲᓈᒋ ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓈᐦᐃᑲᐣ