Vuivuni 1
NLG
1
Na goniana na kokou mana pari
1Tana vuivuni mai dania God te gonia na kokou mana pari. 2Tana bona keri, na maramana te kokoba me aroha, mana pungi te kuvihia na horara oka. Nina tarunga God te saopoa na horara. 3Tana bona keri, God te bosa, “Ke mai na marara,” mana marara te tate. 4Ma God te righia na marara me nia togotogo. Ma gaia te vilivoka na marara tana pungi, 5ma God te vatua nia na marara “na Dani,” me vatua nia na pungi “na Bongi.” Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia na diki bongi tana maramana.
6Mi murina keri, God te bosa, “Lubatia siki totobo ke vilivokara na lei beti. 7Me ghaghua igaa. God te vokara na lei beti tana oka, mi rurughuna ghua. 8Ma God te vatua nia na totobo eni, “na Parako.” Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia eruani na dani tana maramana.
9Keri ke, God te bosa, “Lubatighi na lei beti sarana na parako kara ghoroghoro kolu ta sakai na bona, ge tate mai na pari mamaha.” Me ghaghua igaa. 10Ma God te vatua nia na pari mamaha “na Paritina” mana beti te ghoro kolu mai te vatua nia “na Tahi.” Ma God te righia na hava te nea me nia togotogo. 11Keri ge God te bosa, “Lubatia na paritina ke totolo igaa na lei vatavata ni buburu, mana lei ghai vangagha, mana lei ghai vunguvungugha te loghoa na vuavua. Mana lei vauvatu kara puputui na vatavata ni ghai tara pukulaghi mai gaa.” Me ghaghua iga. 12Mana paritina te vonughia na lei vata ni ghai. Mana vuavuadira te puputui na lei ghai vaghadira iga. Ma God te righia na hava te nea me nia togotogo. 13Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia e toluni na dani tana maramana.
14Ma God te bosa, “Lubatira rana marara sule ma kara tate mai tana oka, ma kara vilivokara na dani mana bongi. Raini na lei vaughilala, kara vokavokai na lei bonani, na lei dani, mana lei niulu. 15Lubatighi na lei marara ke marara horua na maramana.” Me ghaghua igaa. 16Ma God te gonighi erua na bulu sule, na aho ke marara tana dani te sule, mana vula ke marara tana bongi. Me gonira ghua na lei veitughu. 17Ma God te talura na bulu raini tana oka, ge kara mararaa na maramana. 18Ge kara haba pungisia na dani mana bongi, ma kara vokaa na marara tana pungi. Ma God te righia na hava te nea me nia togotogo. 19Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia e vatini na dani tana maramana.
20Ma God te bosa, “Lubatia na lei beti ke vonughighi na lei igha mana na lei totobo vola, mana oka ke vonughia na lei manu kehakeha.” 21Keri ge God te gonighi na lei vata ni totobo vola tana tahi, sule mana pile, mana lei vata ni manu ghua. Ma God te righia na hava te nea me nia togotogo. 22Ma God te vautora me ghaghua, “Mi ghau rana lei totobo vola mana lei igha, kau sepalaghi ma kau vonughia na tahi. Mi ghau rana lei manu, kau sepalaghi ma kau vonughia na maramana.” 23Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia e limani na dani tana maramana.
24Ma God te bosa, “Lubatia na maramana ke puputu mai ga na lei vata ni maumanu, tara pile mara sule, maia ghua na lei maumanu asi.” 25Ma God te gonighi na lei vatavata ni maumanu, tara asi, tara dolo, mara tagutagu tana pari. Sopa gaira kara taonira sopa vinavahuhudira. Ma God te righia na hava te gonia me nia togotogo.
26Keri ke, God te bosa, “Mai ghita ka gonia na tinoni tana mareda oli. Gaira kara vunaghini na lei totobo vola soko - na lei igha tana tahi, na lei manu tana oka, mana lei maumanu, sule mana pile, maia ghua na lei maumanu asi.” 27Keri ge God te gonira na lei tinoni, na mane mana vaivine, tana marena mi tana reireina heghena. 28Ma God te vautora me bosa vanira, “Kau sepalaghi ma kau vonughia na maramana, ma kau vatogha, ma kau haba pungisira na lei igha, mana lei manu, mana lei maumanu soko.” 29Ma God te bosa, “Kau righia! Inau tu vaheghau tua na lei ghai vavangagha te vuavuagha, mana lei ghai ghania tana maramana, na vatei vanga. 30Mi nau tu vahera na lei buburu, mana balu ghai maumauri vanira na lei maumanu mana manu, na ghadira na vanga.” Me ghaghua igaa. 31Ma God te ghoi rei olighi na lei totobo te gonighi. Me vaevanei te uto ngangata tana lei levu soko. Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia e ononi na dani tana maramana.

Copyright © 2015 Wyciiffe Bible Translators, Inc.

Vind meer uit oorNa Rongorongo Uto nina Jesus Christ