Matteo 3
KYULNT
3
Giovanni Baptista A Tè̤hésodônyǎ
(Marko 1:1-8, Luka 3:1-18, Giovanni 1:19-28)
1Nanyě̤lè̌nyě̤ hyǎhò́ akhè̌nuô, kayǎ otôprè̤, a lě hésodônyǎ tè̤ dố Judaké̤ ké̤sè̌htyěkya̤ lò̤́tamákhu, rò ǔ è́ lǔ ná Giovanni Baptista. 2Rò a hé, “Za̤ ní̤dû lahyǎ thǐné̤,#3:2 Angó̤lasá thyáná za̤ ní̤dyé hò́ me̤těhérò mò́khu ahtyěaké̤ phûhtyahò́.” 3È ma má̤ kayǎ nuôtôprè̤ dố Prè̤pro̤ Isaiah héone lǔrilǔkyǎ,
“Kayǎ tôprè̤ è́htǒhtya dố ké̤sè̌htyěkya̤ lò̤́tamákhu rò a hé, ‘Taritaryǎ one lahyǎ klyá dố Byacè agně. Me̤cò́me̤pě̤ lahyǎ Byacè lé̤hyǎklyá agně tôbǒ ní꤮.’”#Isaia 40:3
4Giovanni kû̌thyáhtyaní̤ hyeca̤ dố ǔ bò́ ná tathíbuô̌du asû, rò a ryá̤htyaní̤ nyá̤htò́phá. Rò a eprè́ takǐ ná vyáhtyě. 5Kayǎ dố a odố vǐ̤ Jerusalem akǔ ná Juda tôké̤lè̤̌ ná lò̌꤮ kayǎ dố a o tavǐtava̤ rwó Jordano htyěklǒ nuôtahe a hyǎ lahyǎ dố Giovanni a o. 6Èthǐ hyǎ héso lǐlò̌ a tè̤me̤thû́ tahe rò Giovanni plwǒ pé̤ èthǐ htyě dố Jordano htyěklǒkǔ.
7Manárò bí Giovanni myáhtye Pharisěophú ná Saducěophú tahe hyǎpluhyǎphè dố a ki hyǎplwǒ kuô̌ ané̤ ná htyě akhè̌nuô, a hé èthǐ, “Rṳ́thíthǐ꤮! Maǔpě tôprè̤ dyérò̤dyéryě̤ thǐ ná thǐ ki siplè́bè́ ná Cò́marya a tè̤cirya dố a ki hyǎpǎ yěnuô pě? 8Thǐ ki za̤ ní̤dû má̤lakǒ hò́ thǐné̤ hò́ kihérò dyéluô̌ lahyǎ thǐ tè̤ohtwǒprè̤ tahe ná thǐ tè̤dya thǐ thè́plòthuôhtyě tahe. 9Héhtǒhélya̤ tǎ thǐné̤, ‘Pè̤ ma Abraham aklwǐalyǎ’ nuôtǎmé̤. Vǎ hé thǐ, Cò́marya me̤htwǒhtya lò̤́yětahe ná Abraham aphú má̤ a me̤cyá̤ prè́. 10Kwǒ tôbè ohò́ dố thòkhǎshyéhò́ rò ǔ ki ikwǒ̤ khû́hò́ thòmò̤́ tahe pǎ, rò ǔ ki icǒtṳ̂̌ tuố̤ cò́ dố arwí̤ahtwo pǎ. Thòmò̤́ tômò̤́mò̤́ dố athèaphǒ twó̤ryá to nuô, ǔ ki ikwǒ̤ khû́kyǎ è pǎ rò ǔ ki vǐnuô̌kyǎ è dố mikǔ pǎ.
11“Dố thǐ za̤ ní̤ thǐné̤ akhu-akhyě vǎ plwǒ thǐ ná htyě. Manárò kayǎ otôprè̤ dố a taryěpro̤prya̤ shyosò̌ lốklò̌ cò́ ná vǎ tôprè̤nuô a ki hyǎ dố vǎkhyěkhu pǎ. A ki plwǒ thǐ ná Thè́ Sǎsè̌ Byacè ná mi pǎ. Vǎ cò̤̌cuố pé̤ prè́ lǔkhuphá nuô, a kòná vǎ to. 12A pṳ̂́ohò́ dǎkò̤ dố a takhukǔ, rò a taritaryǎ onehò́ dố a ki ikrè́sè́ buố pǎ. A ikrè́sè́ htuô̌hò́ pǎ rò a ki dya-oplò́ buốsè́ dố cyǎkǔ pǎ. Rò athu-aphǐ tahenuô a ki isû́kyǎ ná mi dố a pǐ̤pé̤ tôphuố꤮ to nuôtôphè akǔ pǎ.”
Jesǔ Plwǒané̤ Ná Htyě
(Marko 1:9-11, Luka 3:21-22)
13Htuô̌rò thyáphú Jesǔ ki plwǒ kuô̌ ané̤ ná htyě dố Giovanni a takhukǔ agně nuô a odố Galilea ké̤ rò a hyǎ dố Jordano lyǎ̤muố̤ a o. 14Manárò Giovanni thè́zṳ̂́ plwǒ pé̤ lǔ to. Rò a hé lǔ, “Vǎ tǒ plwǒ taplé꤮ kuô̌ vǎné̤ dố nè̤ o kǒkǒ rò nè̤ cuốhyǎ plwǒ pé̤ nè̤né̤ dố vǎo phútě?”
15Jesǔ hésû lǔ, “Khǒnyá̤ rò tarú plwǒ pé̤ mò̌ vǎ, me̤těhérò pè̤ tǒbè me̤lốbǎ lò̌lò̌꤮ Cò́marya a tè̤thè́zṳ̂́ nò̌me̤ pè̤ nuôtahe,” a hé rò Giovanni thè́plòo plwǒ pé̤ lǔ.
16Bí Jesǔ plwǒhtuô̌ ané̤ ná htyě rò a ngò̤kahtò dố htyěkhukhu ná mò́khu lṳmǒǎyǎ. Rò a myáhtye Cò́marya a Thè́ Sǎsè̌ hyǎtǎ̤ odố lǔlo̤ thyáná htulwí̤ nuô. 17Htuô̌rò ngó̤pra̤htya tômû̌ dố mò́khunuô rò a hé, “Yětôprè̤ ma vǎphúkhǔ dố vǎ mo̤ní̤ è htuô̌to vǎphú dố vǎ myádu ní̤dyé è tôprè̤.”

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Vind meer uit oorLisǎsè̌ Athè̌ - Kayǎ Ngó̤