Matteusevangeliet 16
SFB15
16
Jonas tecken
1 #Matt 12:38f, Mark 8:11f. Fariseerna och saddukeerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. 2 #Luk 12:54f. Men han svarade dem#16:2svarade demResten av vers 2 och 3 saknas i vissa handskrifter (citatet börjar då med vers 4).: "På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd. 3 Och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. 4 Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken#16:4Jonas teckenProfeten Jona återkom till de levandes värld efter tre dagar i fiskens buk och var sedan ett tecken på Guds makt (se Jona bok samt Matt 12:40).." Och han lämnade dem och gick sin väg.
Fariseernas och saddukeernas surdeg
5 #Mark 8:13f. När lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. 6 #Luk 12:1. Jesus sade till dem: "Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg!" 7 De sade till varandra: "Vi fick inte med oss något bröd."
8 Jesus märkte det och frågade: "Varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har! 9 #Matt 14:17f, Mark 6:41f, Luk 9:13f, Joh 6:9. Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick? 10 #Matt 15:34. Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick? 11 Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg." 12 Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära.
Petrus bekännelse
13 #Mark 8:27f, Luk 9:18f. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?" 14 #Matt 14:2, 17:10. De svarade: "Vissa säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." 15 Han sade till dem: "Och ni? Vem säger ni att jag är?" 16 #Joh 6:69, 11:27. Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son."
17 #1 Kor 2:10, Gal 1:15f. Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min Far i himlen. 18 Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa#16:18Petrus … klippaGrek. pétros betyder "en sten", medan pétra betyder "klippa". Den fasta klippan är i GT en bild för Herren (5 Mos 32:4, Ps 18:3) och i NT för Kristus (1 Kor 10:4, 1 Petr 2:8, jfr Matt 7:24, 1 Kor 3:11 och Ef 2:20). ska jag bygga min församling, och helvetets#16:18helvetetGrek. Hades. Annan översättning: "dödsriket". portar ska inte få makt över den. 19 #Jes 22:22. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar#16:19himmelrikets nycklarFullmakten att "lösa" och "binda" ges i 18:15f till hela församlingen. Rabbinerna använde orden om att förklara något tillåtet eller förbjudet (jfr dock Joh 20:23).. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen." 20 #Matt 17:9, Mark 9:9. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias.
Jesus talar om sitt lidande
21 #Matt 17:22f, 20:17f, Mark 8:31f, Luk 9:22f. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt.
22 Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: "Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig." 23 #Matt 4:10. Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Gå bort från mig#16:23från migOrdagrant: "bakom mig" (dvs ur min åsyn)., Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."
I Jesu efterföljd
24 #Matt 10:38f, Mark 8:34f, Luk 9:23f, 14:27. Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 25 #Luk 17:33, Joh 12:25. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. 26 För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? 27 #Ps 62:13, Matt 25:31, Rom 2:6. Människosonen ska komma i sin Fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar.
Jesus visar sin härlighet
28 Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Människosonen komma i sitt rike#16:28se Människosonen komma i sitt rikepå förklaringsberget sex dagar senare (Matt 17:1f).."

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015