Матей 4
НП
4
Изкушение в пустинята
Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-13
1 # Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-13 # Евр. 2:18; 4:15 Тогава Иисус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. 2#Изх. 34:28; Вт. 9:9; 3 Цар. 19:8И след като пости четиридесет дена и четиридесет нощи, Иисус най-сетне огладня. 3Тогава изкусителят се приближи към Него и рече: „Ако си Божий Син, кажи на тези камъни да станат хлябове.“ 4#Вт. 8:3; Прем. 16:26А Той в отговор каза: „Писано е: „Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от устата на Господа“.“
5Тогава дяволът Го заведе в святия град Йерусалим и Го остави на най-високото място на храма, 6#Пс. 91:11-12и Му каза: „Ако си Божий Син, хвърли се долу, защото е писано: „Ще заповяда Бог на ангелите Си за тебе и на ръце ще те вземат, да не би да удариш крака си в камък“.“ 7#Вт. 6:16; Ис. 7:12Иисус Му рече: „Писано е също: „Не изкушавай Господа, своя Бог“.“
8Най-после дяволът Го заведе на една много висока планина и Му показа всички царства на света и тяхната слава, 9и Му каза: „Всичко това ще Ти дам, ако се наведеш до земята и ми се поклониш.“ 10#Вт. 6:13Тогава Иисус му каза: „Махни се от Мене, сатана, защото е писано: „На Господ, своя Бог, се покланяй и само на Него служи“.“
11Тогава дяволът Го остави и, ето ангели дойдоха и Му служеха.
Начало на общественото служение на Иисус Христос
Мк. 1:14-15; Лк. 4:14-15; Йн. 4:43-45
12 # Мк. 1:14-15; Лк. 4:14-15 # Мт. 14:3; Лк. 3:19-20 А след като Иисус чу, че Йоан е затворен, отиде в Галилея. 13И като напусна Назарет, дойде и се засели в Капернаум край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели, 14за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:
15 # Ис. 8:23-9:1 „В Завулоновата и Нефталимовата земя – по крайезерния път, отвъд Йордан, в езическа Галилея, 16#Лк. 1:78-79народът, който тънеше в мрак, видя голяма светлина и за онези, които живееха в страната на смъртната сянка, изгря светлина.“
17 # Дан. 2:44; Мт. 3:2; Мк. 1:15; Лк. 4:43 Оттогава Иисус започна да проповядва, казвайки: „Покайте се, защото небесното царство наближи.“
Призоваване на галилейските рибари
Мк. 1:16-20; Лк. 5:1-11
18 # Мк. 1:16-20; Лк. 5:1-11; Йн. 1:35-42 И като вървеше край Галилейското езеро, видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей – да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 19И Той им каза: „Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ 20Те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него. 21И като продължи по-нататък, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан – с баща им Зеведей, които приготвяха мрежите си в лодка, и ги повика. 22Те веднага оставиха лодката и баща си и тръгнаха след Него.
Иисус Христос поучава и лекува в Галилея
Лк. 6:17-19
23 # Мт. 9:35; Мк. 1:39; Лк. 4:14-15,43-44 Иисус ходеше по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше благовестието#4:23 Превод на гр. дума евангелие; на някои места в Новия Завет се запазва гръцкото съответствие. за Божието царство и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. 24#Мк. 6:54-56И разнесе се вестта за Него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички страдащи от всякакви болести и недъзи, обхванати от бяс#4:24 Гр. демон – зъл дух, причиняващ телесни и душевни страдания., лунатици и парализирани; и Той ги изцели. 25И големи множества народ вървяха след Него – от Галилея и Десетоградието, от Йерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.