Psalmy 119

119
PSALM 119
Pieśń zachwytu nad Bożym Prawem
א Alef
1O, jak szczęśliwi są ci, którzy żyją nienagannie,#119:1 Każdy z wersetów oznaczonej hbr. literą części zaczyna się tą właśnie literą.
Postępują zgodnie z Prawem PANA!
2O, jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają
Jego postanowień
I szukają Go z całego serca,
3Którzy nie wyrządzają innym krzywdy,
Lecz zdecydowanie kroczą Jego drogami.
4Ty wydałeś swe rozporządzenia,
Aby ich ściśle przestrzegano.
5Oby moje postępowanie
Dowodziło przestrzegania Twych ustaw!
6Wtedy bowiem nie zaznam wstydu,
Gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania.
7Jestem Ci wdzięczny z całego serca,
Gdy poznaję Twe słuszne rozstrzygnięcia.
8Pragnę przestrzegać Twoich ustaw —
Nie opuszczaj mnie nigdy.
ב Bet
9Jak młody człowiek zdoła zachować
w czystości swe życie?
Przez to, że będzie przestrzegał Twego Słowa.
10Szukam Cię całym sercem —
Spraw, bym nie odstąpił od Twoich przykazań.
11W moim sercu przechowuję Twe słowa,#119:11 Lub: Twoje obietnice; hbr. אִמְרָה (’imraʰ), czyli: słowo, mowa (zob. Ps 18:31; 105:19), oznacza również obietnicę. Wg G: Twoje słowa.
Aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie.
12Błogosławiony jesteś Ty, PANIE,
Naucz mnie Twoich ustaw!
13Swymi wargami ogłaszam
Wszystkie rozstrzygnięcia Twoich ust.
14Cieszę się z drogi wytyczonej
przez Twe postanowienia
Tak, jak z wielkiego bogactwa.
15Pragnę rozmyślać o Twoich poleceniach
I rozważać Twe ścieżki.
16Rozsmakowuję się w Twoich ustawach —
Nie zapominam Twojego Słowa.
ג Gimel
17Okaż wspaniałomyślność swemu słudze,#119:17 Lub: Postąp wspaniałomyślnie ze swym sługą.
Abym żył i przestrzegał Twego Słowa!
18Otwórz moje oczy,
Abym podziwiał niezwykłość Twego Prawa.
19Jestem gościem na ziemi,
Nie ukrywaj przede mną swych przykazań!
20Moja dusza omdlewa,
Tęskniąc do Twoich rozstrzygnięć.
21Skarciłeś pysznych, przeklętych —
Ludzi odstępujących od Twoich przykazań.
22Zdejmij ze mnie hańbę i pogardę,
Bo strzegę Twoich postanowień!
23Książęta zasiadają i spiskują przeciwko mnie,
Lecz Twój sługa rozważa Twe ustawy.
24Tak, Twoje postanowienia są moją rozkoszą —
Są moimi doradcami.
ד Dalet
25Moja dusza przylgnęła do prochu —
Ożyw mnie według Twego Słowa.
26Opowiedziałem Ci o moich drogach,
a Ty mi odpowiedziałeś —
Naucz mnie Twoich ustaw!
27Spraw, bym pojął drogi wynikające
z Twoich poleceń,
A będę rozmyślał o Twoich cudach!
28Moja dusza płacze zasmucona —
Podźwignij mnie według swego Słowa!
29Oddal ode mnie drogę kłamstwa,
Obdarz mnie łaskawie swoim Prawem!
30Obrałem drogę prawdy,
Stawiam na Twe rozstrzygnięcia.
31Przylgnąłem do Twych postanowień, PANIE
Nie dopuść, bym doznał wstydu!
32Biegnę drogą Twoich przykazań,
Bo sprawiasz, że dzięki temu
rozumiem dużo więcej.#119:32 Idiom: Bo robisz dużo miejsca w moim sercu, co może też znaczyć: Bo dzięki temu uwalniasz moje serce(por. Ps 119:45).
ה He
33Naucz mnie, PANIE, jak żyć według Twych ustaw,
A będę ich strzegł aż do końca.
34Daj mi rozsądek, bym trzymał się Twego Prawa
I przestrzegał go całym swym sercem!
35Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,
Bo one sprawiają mi rozkosz!
36Skłoń moje serce do Twoich postanowień
I odwiedź je od chciwości!
37Odwróć mój wzrok od patrzenia na marność,
Ożyw mnie#119:37 Ożyw mnie, hbr. חַיֵּנִי (chojjeni) 4QPsᵍ MT G: Okaż mi łaskę,hbr. חונני (chonneni) 11QPsᵃ. Podobnie w ww. 40, 88, 107, 156, 159. na Twych drogach!#119:37 Twej drodze4QPsᵍ MT G: według Twego Słowa11QPsᵃ; na Twoich drogachMTᵐˢˢ; w Twoim SłowieMTᵐˢˢ.
38Spełnij swemu słudze swoją obietnicę,
Aby pogłębić we mnie bojaźń wobec Ciebie.
39Odwróć moją hańbę, ponieważ się jej boję,
A Twoje rozstrzygnięcia są dobre!
40Oto tęsknię do Twych poleceń,
Ożyw mnie w swej sprawiedliwości!
ו Waw
41Niech spocznie na mnie Twoja łaska, PANIE,
I Twe zbawienie — zgodnie z Twą obietnicą,
42Abym mógł dać odpór temu, który mi urąga,
Ponieważ zaufałem Twemu Słowu.#119:42 Ponieważ zaufałem Twemu Słowu 11QPsᵃ MT G: ponieważ przestrzegam Twoich rozporządzeń4QPsᵍ.
43Spraw, by nigdy nie znikło z moich ust słowo prawdy,
Ponieważ wyczekuję Twych poleceń!
44Twego Prawa chcę przestrzegać nieprzerwanie —
Na wieki i na zawsze.
45Będę żył tak, jak żyje człowiek wolny,#119:45 Lub: Będę stąpał po szerokiej (l. rozległej) [przestrzeni], zob. Ne 4:13; Jb 11:9.
Ponieważ szukam Twoich poleceń.
46Samym królom przedstawię Twe postanowienia
I nie będę się wstydził.
47Rozkoszuję się Twoimi przykazaniami,
Są one moją miłością.
48Wznoszę dłonie do Twych przykazań ukochanych
I rozważam Twoje ustawy.#119:48 I rozważamMT G:i raduję się 11QPsᵃ.
ז Zain
49Wspomnij Słowo, które dałeś swemu słudze,
Na które poleciłeś mi czekać.
50To jest dla mnie pociechą w niedoli,
Że Twa obietnica mnie ożywia.
51Zuchwali szydzą ze mnie bez umiaru,
Lecz ja nie odstępuję Twego Prawa.
52Mam w pamięci Twe odwieczne polecenia
I to, PANIE, niesie mi pociechę.
53Budzą we mnie gniew bezbożni ludzie,
Którzy lekceważą Twoje Prawo.
54Twe ustawy są moimi pieśniami
Gdziekolwiek w mej pielgrzymce
zatrzymam się na spoczynek.#119:54 Lub: w domu mojej pielgrzymki.
55Wspominam w czasie nocy Twoje imię,
I dostrajam się, PANIE, do Twojego Prawa.
56Oto co mi się szczęśliwie przydarzyło:
Chcę być wierny Twoim poleceniom.
ח Chet
57 PAN jest moim działem. Tak postanowiłem,
By niezmiennie przestrzegać Twoich słów.
58Całym sercem szukam Twojej przychylności,#119:58 Idiom: Całym sercem przebłagiwałem Twe oblicze.
Miej nade mną litość zgodnie z Twoją obietnicą!
59Zastanawiam się nad moimi drogami
I dostosowuję kroki do Twych postanowień.
60Śpieszę się, przestaję się ociągać,
Aby wiernie przestrzegać Twych przykazań.
61Choć powrozy bezbożnych mnie spętały,
Wciąż w pamięci zachowuję Twoje Prawo.
62O północy wstaję z posłania, aby dziękować Ci
Za Twe słuszne rozstrzygnięcia.
63Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się Ciebie boją
I wytrwale przestrzegają Twych poleceń.
64Ziemia jest pełna łaski PANA
Proszę, naucz mnie swoich ustaw!
ט Tet
65Wyświadczyłeś, PANIE, dobro swemu słudze —
Stało się to zgodnie z Twoim Słowem.
66Naucz mnie trafnego sądu i poznania,
Ponieważ zawierzyłem Twoim przykazaniom!
67Zanim zostałem upokorzony,#119:67 Lub: skarcony, zob. w. 71, 75. błądziłem,
Ale teraz strzegę Twych obietnic.#119:67 Lub: zapowiedzi.
68Jesteś dobry i czynisz to, co dobre —
Naucz mnie Twoich ustaw!
69Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa,
Lecz ja całym sercem strzegę Twych poleceń.
70Nieczułe jest ich serce, niczym obrosłe tłuszczem,
Ale dla mnie Twe Prawo jest rozkoszą.
71Dobrze się stało, że zostałem upokorzony,
Dzięki temu nauczę się Twoich ustaw.
72Lepsze jest dla mnie Twoje Prawo
Niż tysiące sztuk złota i srebra.
י Jod
73Twoje ręce mnie stworzyły i ukształtowały —
Daj mi rozum, bym się uczył
Twych przykazań!
74Ci, którzy się Ciebie boją, patrzą na mnie z radością,
Ponieważ wyczekuję Twego Słowa.
75Wiem, PANIE, że Twe rozstrzygnięcia są sprawiedliwe
I że przez swą wierność mnie upokorzyłeś.
76Niech Twoja łaska będzie mi pociechą,
Tak jak obiecałeś swemu słudze!
77Okaż mi swe miłosierdzie, abym żył,
Gdyż Twoje Prawo jest moją rozkoszą!
78Niech wstyd okryje zuchwałych,
gdyż gnębią mnie niesłusznie,
Ja natomiast rozważam Twoje polecenia!
79Niech skupią się przy mnie ci, w których jest
bojaźń przed Tobą,
Oraz ci, którzy znają Twe postanowienia!
80Oby moje serce było nienaganne
w przestrzeganiu Twoich ustaw,
Tak abym nie doznał wstydu!
כ Kaw
81Moja dusza tęskni za Twoim zbawieniem
I wyczekuję Twojego Słowa.
82Moje oczy wyglądają spełnienia Twej obietnicy
I pytam: Kiedy mnie pocieszysz?
83Choć stałem się niczym bukłak w gęstym dymie,#119:83 Tzn. jak bukłak z winem poddawany wysokiej temperaturze.
Nie zapomniałem o Twoich ustawach.#119:83 o Twoich ustawachMT G: o Twojej łasce 11QPsᵃ.
84Ile dni zostało Twemu słudze?
Kiedy wydasz wyrok na mych prześladowców?
85Zuchwali wykopali pode mną niejeden dołek#119:85 dołyMT: dół11QPsᵃ MTᵐˢˢ; Przestępcy naopowiadali o mnie bezpodstawnych rzeczyG.
Nie postępują oni zgodnie z Twoim Prawem.
86Wszystkie Twe przykazania są prawdą —
Niesłusznie mnie prześladują! Pomóż mi!
87Prawie położyli mi kres na tej ziemi,
Ale ja nie odstąpiłem od Twoich poleceń.
88Ożyw mnie według swojej łaski,
Abym mógł przestrzegać Twoich postanowień!
ל Lamed
89 PANIE, Twoje Słowo trwa na wieki,
Jest ono niewzruszone jak niebiosa.
90Twoja prawda#119:90 Lub: wierność. rozciąga się na pokolenia,
Ugruntowałeś ziemię — i nie przemija.
91Według Twoich rozstrzygnięć istnieje do dziś,
Ponieważ wszystko służy Tobie.
92Gdyby Twe Prawo nie było mą rozkoszą,
Szybko zginąłbym w niedoli.
93Na wieki nie zapomnę o Twych poleceniach,
Bo dzięki nim zachowujesz mnie przy życiu.
94Jestem Twój! Zechciej mnie wybawić,
Ponieważ zależy mi na Twoich poleceniach!
95Bezbożni czyhają na mnie, chcieliby mnie zgubić,
Lecz ja opieram się na Twych postanowieniach.
96Zauważyłem, że wszelka doskonałość
ma swoje granice —
Twoje przykazanie otwiera
szeroką przestrzeń.#119:96 Lub: (1) Twoje przykazanie jest bardzo szerokie; (2) Twe przykazanie jest jeszcze szersze; (3) Twe przykazanie jest [jak] szeroka przestrzeń; (4) Twe przykazanie to wielka wolność.
מ Mem
97O, jakże kocham Twoje Prawo,
Rozmyślam o nim cały dzień!
98Twoje przykazanie czyni mnie mądrzejszym
od moich wrogów,
Ponieważ jest przy mnie wiecznie.
99Jestem roztropniejszy od wszystkich mych
nauczycieli,
Gdyż rozmyślam o Twych postanowieniach.
100Jestem rozsądniejszy od starszych,
Bo strzegę Twoich poleceń!
101Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki
Po to, by strzec Twego Słowa.
102Nie odstępuję od Twoich rozstrzygnięć,
Ponieważ Ty mnie pouczasz.
103O, jak słodka jest Twoja obietnica
dla mego podniebienia,
Słodsza jest niż miód dla mych ust.
104Dzięki Twym rozporządzeniom
nauczyłem się rozsądku,
Dlatego nienawidzę wszelkich ścieżek kłamstwa.
נ Nun
105Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg,
Jest światłem dla moich ścieżek.
106Przysiągłem i potwierdzam:
Pragnę przestrzegać Twoich sprawiedliwych
rozstrzygnięć.
107Jestem bardzo udręczony —
Ożyw mnie, PANIE, zgodnie z Twoim Słowem.
108Przyjmij, PANIE, szczerą wdzięczność
z moich ust#119:108 Lub: dobrowolną ofiarę moich ust.
I naucz mnie Twoich rozstrzygnięć!
109Mimo że ciągle narażam swe życie,#119:109 Idiom: Wciąż trzymam w dłoni mą duszę.
Nie zapominam o Twoim Prawie.
110Bezbożni zastawili na mnie sidła,
Lecz nie odstępuję od Twoich poleceń.
111Twe postanowienia są mym dziedzictwem
na wieki,
Ponieważ są rozkoszą mego serca.
112Nakłaniam swe serce do przestrzegania
Twych ustaw —
Nagroda za to wieczna!
ס Samek
113Odcinam się od ludzi chwiejnych,
Lecz Twoje Prawo — kocham.
114Jesteś moim schronieniem oraz moją tarczą —
Wyczekuję Twojego Słowa.
115Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy,
Chcę bowiem strzec przykazań mego Boga.
116Wesprzyj mnie zgodnie z Twoją obietnicą,
Abym żył i nie został zawstydzony w mej nadziei.
117Pomóż mi, abym został wybawiony,
A wciąż będę wnikał w Twoje ustawy!
118Za nic masz wszystkich, którzy odstępują
od Twych ustaw,
Gdyż ich fałsz jest zwodniczy.
119Wszystkich bezbożnych na ziemi
potraktujesz jak żużel,
Dlatego właśnie pokochałem Twe postanowienia.
120Drży me ciało ze strachu przed Tobą
I lękam się Twoich rozstrzygnięć.
ע Ain
121Uczyniłem to, co słuszne i sprawiedliwe —
Nie wydawaj mnie moim gnębicielom.
122Ochroń swego sługę dla jego dobra,#119:122 Lub: Wstaw się.
Niech mnie nie nękają zuchwali!
123Moje oczy tęsknią za Twym wybawieniem
I za obietnicą Twej sprawiedliwości.
124Postąp ze swoim sługą według swojej łaski
I ucz mnie Twoich ustaw!
125Jestem Twoim sługą, uczyń mnie rozsądnym,
Abym zrozumiał Twe postanowienia!
126Czas, aby PAN zaczął działać —
Złamano bowiem Jego Prawo.
127Dlatego kocham Twoje przykazania
Bardziej niż złoto, bardziej niż złoto najczystsze.
128Dlatego mam za słuszne wszystkie
Twe rozporządzenia
I nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamstwa.
פ Pe
129Niezwykłe są Twoje postanowienia,
Dlatego z całej duszy ich przestrzegam.
130Wykład Twoich słów oświeca,
Uczy prostych ludzi rozsądku.
131Otwieram usta i wzdycham,
Bo pragnę Twoich przykazań.
132Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną,
Tak jak rozstrzygnąłeś względem tych,
którzy darzą miłością Twe imię!
133Nadaj pewność mym krokom
zgodnie z Twą obietnicą
I nie wydaj mnie na pastwę żadnej niegodziwości!
134Wykup mnie od ucisku człowieka,
Abym przestrzegał Twoich rozstrzygnięć!
135Rozjaśnij oblicze#119:135 Idiom: Potraktuj przychylnie swego sługę. nad swym sługą
I ucz mnie Twoich ustaw!
136Strumienie łez płyną z moich oczu,
Dlatego że Twe Prawo jest deptane.
צ Tsade
137Jesteś sprawiedliwy, PANIE,
I Twoje rozstrzygnięcia są słuszne.
138Wydałeś nam swoje sprawiedliwe postanowienia,
Ich słuszność jest niepodważalna.
139Trawi mnie moja żarliwość, gdy widzę,
Że moi nieprzyjaciele zapominają o Twoim Słowie.
140Twa obietnica sprawdza się dokładnie,
Dlatego Twój sługa ją kocha.
141Jestem mało ważny i lekceważony,
A jednak nie zapominam o Twych
rozporządzeniach.
142Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością
wieczną,
A Twoje Prawo jest prawdą.
143Dopadły mnie niedola i udręka,
Lecz Twoje przykazania pozostały mą rozkoszą.
144Twoje postanowienia są sprawiedliwe na wieki,
Uczyń mnie rozsądnym, abym ożył!
ק Kof
145Wołam z całego serca: Odpowiedz mi, PANIE!
Będę przestrzegał Twoich ustaw.
146Wołam do Ciebie, wybaw mnie,
A będę się trzymał Twoich postanowień!
147Wstaję przed świtem i wołam o pomoc —
Wyczekuję Twego Słowa.
148Otwieram oczy, nim wyruszą nocne straże,#119:148 Może chodzić o ostatnią straż nocną, godziny między 2:00 a 6:00 rano.
Aby rozmyślać o Twej obietnicy.
149Wysłuchaj mego głosu według
swej łaski, PANIE,
Zgodnie z Twymi rozstrzygnięciami ożyw mnie!
150Przybliżyli się moi prześladowcy,
Dalecy od Twego Prawa,
151Lecz Ty jesteś bliski, PANIE,
A wszystkie Twe przykazania są prawdą.
152Od dawna wiedziałem o Twych postanowieniach,
Że im nadałeś wartość wieczną.
ר Resz
153Wejrzyj na moją nędzę i wybaw mnie, proszę,
Gdyż nie zapominam o Twoim Prawie!
154Prowadź moją sprawę i wykup mnie,
Ożyw zgodnie z Twą obietnicą!
155Zbawienie jest dalekie od ludzi bezbożnych,
Ponieważ nie szukają Twoich ustaw.
156Twoje miłosierdzie jest wielkie, o PANIE,
Ożyw mnie według Twoich rozstrzygnięć!
157Liczni są moi prześladowcy i gnębiciele,
Lecz ja nie odstępuję od Twych postanowień.
158Widzę niewiernych i czuję obrzydzenie,
Ponieważ nie zważają na Twoją obietnicę.#119:158 Lub: Ponieważ nie przestrzegają tego, co mówisz(l. Twoich słów).
159Zauważ, że kocham Twe rozporządzenia, PANIE
Ożyw mnie według Twojej łaski!
160Podstawą Twego Słowa jest prawda,
A każde Twe sprawiedliwe rozstrzygnięcie
trwa wiecznie.
ש Szin
161Książęta prześladują mnie zupełnie bez powodu,
Lecz moje serce drży przed Twoim Słowem.
162Cieszę się z Twojej obietnicy tak bardzo
Jak człowiek, który posiadł wielkie łupy.
163Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim,
Ale Twoje Prawo — kocham.
164Siedem razy dziennie wysławiam Cię
Za Twe sprawiedliwe rozstrzygnięcia.
165Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twe Prawo,
Nie grozi im żadne potknięcie.
166Wyczekuję, PANIE, Twego wybawienia
I spełniam Twoje przykazania.
167Z całej duszy przestrzegam Twoich postanowień —
Darzę je głęboką miłością.
168Przestrzegam Twych rozstrzygnięć
i Twych postanowień,
Gdyż wszystkie moje drogi są Ci znane.
ת Taw
169Niech dotrze mój krzyk przed Twoje oblicze, PANIE,
Udziel mi rozsądku zgodnie z Twoim Słowem!
170Niech dotrze me błaganie przed Twoje oblicze —
Wybaw mnie zgodnie z Twoją obietnicą!
171Niech popłyną z mych ust pieśni uwielbienia,
Gdyż uczysz mnie swoich ustaw.
172Niech mój język sławi Twoją obietnicę,
Bo wszystkie Twe przykazania
wyrażają sprawiedliwość.
173Niech Twoja ręka będzie mi pomocą,
Ponieważ wybrałem Twe rozporządzenia!
174Tęsknię za Twoim wybawieniem, PANIE,
A Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
175Niech moja dusza żyje, aby Ciebie chwalić,
A Twoje rozstrzygnięcia niech będą
moim wsparciem!
176Chociaż zabłądziłem jak zagubiona owca,
odszukaj swego sługę,
Gdyż nie zapomniałem o Twoich przykazaniach.

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności

;