Jozuego 21

21
Jozuego 21
Miasta Lewitów
1Następnie zwrócili się do kapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów plemion Izraela naczelnicy rodów plemienia Lewiego. 2W Szilo, w ziemi Kanaan, przemówili oni do nich tymi słowy: PAN, za pośrednictwem Mojżesza, nakazał, by dano nam miasta do zamieszkania oraz przyległe do nich pastwiska dla naszego bydła. 3Izraelici więc, zgodnie z poleceniem PANA, dali Lewitom ze swojego dziedzictwa wymienione dalej miasta wraz z ich pastwiskami.
4Pierwszy los padł dla rodzin Kehatytów. Ci Lewici, potomkowie kapłana Aarona, otrzymali losem od plemienia Judy, Symeona i od plemienia Beniamina trzynaście miast. 5Pozostali potomkowie Kehata otrzymali losem od rodzin plemienia Efraima, Dana oraz od połowy plemienia Manassesa dziesięć miast.
6Synowie Gerszona otrzymali losem od rodzin plemienia Issachara, Aszera, Naftalego i od drugiej połowy plemienia Manassesa w Baszanie trzynaście miast.
7Synowie Merariego, według swoich rodzin, otrzymali od plemienia Rubena, Gada oraz od plemienia Zebulona dwanaście miast.
8Izraelici przekazali zatem Lewitom przez losowanie miasta i otaczające je pastwiska, zgodnie z nakazem PANA przekazanym za pośrednictwem Mojżesza.
9Plemię Judy i plemię Symeona przekazało następujące, wymienione z nazwy miasta. 10Ponieważ pierwszy los padł na potomków Aarona należących w plemieniu Lewiego do rodzin Kehatytów, oni jako pierwsi otrzymali: 11Kiriat Arbę, czyli Hebron, [Miasto Arby], ojca Anaka, leżące na pogórzu Judy. Otrzymali wraz z nim otaczające je pastwiska, 12lecz pola uprawne należące do tego miasta oraz jego osiedla oddano na własność Kalebowi, synowi Jefunego.
13Potomkom kapłana Aarona dali więc na miasto schronienia dla zabójcy Hebron wraz z jego pastwiskami i Libnę wraz z jej pastwiskami. 14Dalej Jatir wraz z jego pastwiskami, Esztemoa wraz z jego pastwiskami, 15Cholon wraz z jego pastwiskami, Debir wraz z jego pastwiskami, 16Ain wraz z jego pastwiskami, Jutę wraz z jej pastwiskami i Bet-Szemesz wraz z jego pastwiskami — dziewięć miast od obu tych plemion.
17Od plemienia Beniamina otrzymali Gibeon wraz z jego pastwiskami, Gebę wraz z jej pastwiskami, 18Anatot wraz z jego pastwiskami i Almon#21:18 W G: Gamala, gr. Γαμαλα, zob. 1Krn 6:45. wraz z jego pastwiskami — cztery miasta. 19Wszystkich miast przekazanych kapłanom, potomkom Aarona, było trzynaście wraz z ich pastwiskami.
20Pozostali Lewici z rodzin Kehatytów otrzymali losem miasta od plemienia Efraima. 21Na miasto schronienia dla zabójcy otrzymali na pogórzu Efraima Sychem wraz z jego pastwiskami, następnie Gezer wraz z jego pastwiskami, 22Kibsaim wraz z jego pastwiskami i Bet-Choron wraz z jego pastwiskami — cztery miasta.
23Od plemienia Dana otrzymali Elteke wraz z jego pastwiskami, Gibeton wraz z jego pastwiskami, 24Ajalon wraz z jego pastwiskami i Gat-Rimon wraz z jego pastwiskami — cztery miasta.
25Od połowy plemienia Manassesa otrzymali Tanak wraz z jego pastwiskami i Jibleam#21:25 Jibleam, za Soggin, Text Project, Aharoni, i in.; wg MT: Gat-Rimmon, hbr. גַּת־רִמּוֹן, pod. jak w w. 24; wg G: Jebatha, gr. Ιεβαθα; w 1Krn 6:55 Bileam. W niektórych Gᵐˢˢ Beth Shean. wraz z jego pastwiskami — dwa miasta. 26Pozostałe rodziny Kehatytów otrzymały więc wszystkich miast dziesięć wraz z ich pastwiskami.
27Potomkowie Gerszona z rodzin Lewitów otrzymali od drugiej połowy plemienia Manassesa, na miasto schronienia dla zabójcy, Golan w Baszanie wraz z jego pastwiskami oraz Beeszterę wraz z jej pastwiskami — dwa miasta.
28Od plemienia Issachara otrzymali Kiszjon wraz z jego pastwiskami, Daberat wraz z jego pastwiskami, 29Jarmut#21:29 Wg G: Remmath, gr. Ρεμμαθ, por. 19:21 i 1Krn 6:58. wraz z jego pastwiskami, En-Ganin wraz z jego pastwiskami — cztery miasta.
30Od plemienia Aszera otrzymali Miszal wraz z jego pastwiskami, Abdon wraz z jego pastwiskami, 31Chelkat#21:31 Chelkat, zob. Chukokw 1Krn 6:60. wraz z jego pastwiskami i Rechob wraz z jego pastwiskami — cztery miasta.
32Od plemienia Naftalego otrzymali, na miasto schronienia dla zabójcy, Kedesz w Galilei wraz z jego pastwiskami, Chamot-Dor#21:32 Wg G: Εμμαθ, zob. Chamonw 1Krn 6:61. wraz z jego pastwiskami i Kartan wraz z jego pastwiskami — trzy miasta. 33Wszystkich miast Gerszonitów, według ich rodów, było trzynaście wraz z ich pastwiskami.
34Pozostali Lewici należący do rodzin potomków Merariego, otrzymali od plemienia Zebulona Jokneam wraz z jego pastwiskami, Kartę wraz z jej pastwiskami, 35Dimnę wraz z jej pastwiskami i Nahalel wraz z jego pastwiskami — cztery miasta.
36Od plemienia Rubena otrzymali Beser wraz z jego pastwiskami i Jachsę wraz z jej pastwiskami, 37Kedemot wraz z jego pastwiskami i Mefaat wraz z jego pastwiskami — cztery miasta.
38Od plemienia Gada otrzymali, na miasto schronienia dla zabójcy, Ramot w Gileadzie wraz z jego pastwiskami, Machanaim wraz z jego pastwiskami, 39Cheszbon wraz z jego pastwiskami i Jazer wraz z jego pastwiskami — cztery miasta. 40Synowie Merariego, według ich rodzin, pozostali z rodzin Lewitów, otrzymali losem dwanaście miast.
41Wszystkich miast potomków Lewiego wśród posiadłości Izraelitów było czterdzieści osiem wraz z ich pastwiskami. 42Każda z tych posiadłości obejmowała samo miasto oraz przynależne do niego pastwiska.
Spełniona obietnica
43 PAN przekazał więc Izraelowi całą tę ziemię, zgodnie z przysięgą złożoną niegdyś ich ojcom. Izraelici posiedli ją i w niej zamieszkali. 44PAN dał im też wytchnienie ze wszystkich stron, dokładnie tak, jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt, kto był im przeciwny. PAN wydał im w ręce wszystkich ich wrogów. 45Nie zawiodło żadne słowo żadnej z tych dobrych obietnic, które PAN złożył domowi Izraela — spełniło się wszystko.

Obecnie wybrane:

Jozuego 21: SNP

Podkreślenie

Udostępnij

Kopiuj

None

Chcesz, aby twoje zakreślenia były zapisywane na wszystkich twoich urządzeniach? Zarejestruj się lub zaloguj

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności