Matteus 26
N11BM

Matteus 26

26
Jesu lidelse og død
(Kap. 26–27)
Sammensvergelse mot Jesus
(Mark 14,1–2; Luk 22,1–2)
1 # 7,28+ Da Jesus hadde fullført hele denne talen, sa han til disiplene: 2#2 Mos 12,1ff «Dere vet at om to dager er det påske, og Menneskesønnen blir utlevert for å bli korsfestet.»
3 # Joh 11,47ff # 26,3 øverstepresten sto i spissen for prestene i Jerusalem og ledet Rådet. =prest. =Rådet, Det høye råd. Nå kom overprestene og folkets eldste sammen i palasset til øverstepresten Kaifas, 4og de ble enige om å gripe Jesus med list og få ham drept. 5«Men ikke under høytiden», sa de, «for da kan det bli uro i folket.»
Jesus blir salvet i Betania
(Mark 14,3–9; Joh 12,1–8)
6Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7#26,7 alabastkrukke liten parfymeflakong laget av et gipslignende materiale. kostbar salve nardussalve laget av roten til nardusplanten, som vokser i Sørøst-Asia. Jf. Høys 1,12; 4,13f; Mark 14,3; Joh 12,3. kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. 8Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9«Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige.» 10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11#5 Mos 15,11 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12#Joh 19,40 Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»
Judas lover å forråde Jesus
(Mark 14,10–11; Luk 22,3–6)
14 # Joh 11,57 Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene 15#Sak 11,12; Matt 27,3ff#26,15 tretti sølvpenger tilsvarte 120 daglønner for en vanlig arbeider. og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger. 16Og fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.
Det siste måltidet
(Mark 14,12–21; Luk 22,7–14.21–23)
17 # 2 Mos 12,14ff; 5 Mos 16,6 # 26,17 de usyrede brøds høytid oppr. en jordbruksfest som varte én uke og ble innledet med påsken. =fester og høytider. På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» 18Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’» 19Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet.
20Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. 21#Joh 13,21ff Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» 22Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?» 23#Sal 41,10#26,23 dyppet Under påskemåltidet ble en felles skål benyttet, bl.a. til å dyppe persille i saltvann. Jf. Joh 13,26. Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. 24#Jes 53,9; Matt 18,7 Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» 25Judas, han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus.
Nattverden
(Mark 14,22–25; Luk 22,15–20)
26 # Joh 6,53ff; 1 Kor 11,23ff # 26,26 takket her: ba takkebønnen. Jf. 14,19. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! 28#2 Mos 24,8; Jes 53,12; Jer 31,31ff; Sak 9,11; Hebr 8,6+#26,28 paktens blod Blodet fra Jesu forestående død blir sammenlignet med offerdyrets blod, som i den gamle pakt stadfestet forsoningen mellom Gud og mennesker. Jf. 2 Mos 24,8. For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. 29Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»
Jesus forutsier Peters fornektelse
(Mark 14,26–31; Luk 22,33–34)
30 # 26,30 lovsangen Sal 113–118, som ble sunget i to avdelinger under påskemåltidet. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. 31#Sak 13,7; Joh 16,32 Da sier Jesus til dem: «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet:
Jeg skal slå gjeteren,
og sauene skal bli spredt.
32 # 28,7.16 Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» 33Peter tok til orde og sa: «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» 34#Luk 22,34; Joh 13,38#26,34 før hanen galer Vanligvis vil en høre de første hanegalene ved tretiden om morgenen. Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» 35#26,69ff Men Peter sa: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa også alle de andre disiplene.
I Getsemane
(Mark 14,32–42; Luk 22,39–46)
36 # Joh 18,1 # 26,36 Getsemane av hebr. gat-sjemani, «olivenpresse». Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» 37#17,1; Mark 1,29; 3,16f; 5,37; 9,2; 13,3; 14,33#26,37 de to Sebedeus-sønnene apostlene Jakob og Johannes. Jf. 10,2; 17,1; 20,20. Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. 38#Sal 42,6.12; 43,5; Joh 12,27 Da sa han til dem: «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» 39#Joh 6,38; Hebr 5,7f Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 40Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? 41#26,41 fristelse kan også oversettes «prøvelse», «det å bli satt på prøve». >4,1. kroppen gr. sarks, «kjøtt». =kjøtt, kjøtt og blod. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» 42#6,10; Joh 18,11 Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» 43Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. 44#2 Kor 12,8 Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. 45Så kom han tilbake til disiplene og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderhender. 46#Joh 14,31 Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»
Jesus blir tatt til fange
(Mark 14,43–50; Luk 22,47–53; Joh 18,2–11)
47Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene og folkets eldste. 48Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham!» 49Han gikk straks bort til Jesus og sa: «Vær hilset, rabbi!» og kysset ham. 50#26,50 Venn, … gjort ditt kan også oppfattes som et spørsmål: «Venn, var det derfor du kom?» eller som en oppfordring: «Venn, gjør det du er her for». Men Jesus sa til ham: «Venn, nå har du gjort ditt!» Da kom også de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange.
51En av dem som var sammen med ham, grep sverdet sitt, trakk det og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. 52#1 Mos 9,6; Åp 13,10 Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. 53#26,53 tolv legioner Den romerske hæravdelingen «legion» besto av opptil 6000 mann. Tror du ikke jeg kan be min Far, og han ville straks sende meg mer enn tolv legioner engler? 54#Jes 53,5ff Men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at dette må skje?» 55#Mark 14,49; Luk 19,47; 21,37; Joh 18,20 I samme stund sa Jesus til flokken: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke! 56#26,31 Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles.»
Da forlot alle disiplene ham og flyktet.
Jesus for Det høye råd
(Mark 14,53–65; Luk 22,54–55.63–71; Joh 18,13–14.19–24)
57De som hadde tatt Jesus til fange, førte ham til øverstepresten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. 58#26,58 vaktene trolig en gruppe tjenestemenn under Det høye råd som øverstepresten hadde til sin rådighet. Jf. «tempelvakten» Luk 22,4.52; Apg 4,1; 5,24. Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt til gårdsplassen hos øverstepresten. Der gikk han inn og satte seg sammen med vaktene for å se hvordan det hele ville ende.
59 # 26,59 Rådet jødenes høyeste domstol og styringsorgan under romersk herredømme. =Rådet, Det høye råd. Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe falske vitneutsagn mot Jesus for å kunne dømme ham til døden. 60Men de fikk ikke noe på ham, enda mange sto fram og vitnet falskt. Til sist kom det fram to 61#Joh 2,19 som sa: «Denne mannen har sagt: ‘Jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager.’» 62Da reiste øverstepresten seg og sa til ham: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 63#Jes 53,7; Matt 16,16+; 22,41ff Men Jesus tidde. Øverstepresten sa da: «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Si oss: Er du Messias, Guds Sønn?» 64#Sal 110,1; Dan 7,13f; Matt 24,30+#26,64 Kraften en omskrivning for Gud. Jesus svarte: «Du har sagt det. Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» 65#26,65 flerret … klærne uttrykk for sorg ved gudsbespottelse. Jf. 1 Mos 37,29. =sørgeskikker. Da flerret øverstepresten klærne sine og sa: «Han har spottet Gud! Hva skal vi med flere vitner? Nå har dere jo hørt gudsbespottelsen. 66#3 Mos 24,16; Joh 19,7#26,66 skyldig til å dø Ifølge 3 Mos 24,16 skal en gudsbespotter steines til døde. Hva mener dere?» De svarte: «Han er skyldig til å dø.» 67#Jes 50,6 Så spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttnevene. Noen slo ham i ansiktet 68og sa: «Nå kan du være profet for oss, Messias. Hvem var det som slo deg?»
Peter fornekter Jesus
(Mark 14,66–72; Luk 22,56–62; Joh 18,15–18.25–27)
69Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En tjenestejente kom bort til ham og sa: «Du var også med denne galileeren Jesus.» 70Men han nektet i alles påhør og sa: «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» 71Da han gikk ut i porthvelvingen, fikk en annen jente øye på ham og sa til dem som sto der: «Han der var med Jesus fra Nasaret.» 72Peter nektet på ny og sverget på det: «Jeg kjenner ikke den mannen!» 73Litt etter kom de som sto der, bort til Peter og sa: «Visst er du en av dem, du også! Dialekten røper deg.» 74#26,34 Da ga han seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen.» I det samme gol hanen. 75Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.