Romerne 16

16
Hilsener
1Jeg anbefaler vår søster Føbe for dere, hun er en diakon fra menigheten i Kenkreæ. 2Ta imot henne i Herren slik det sømmer seg for de hellige. Gi henne den hjelp hun måtte trenge av dere, for hun har selv tatt seg av mange, også meg. 3#Apg 18,2f; 1 Kor 16,19; 2 Tim 4,19 Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. 4De satte livet på spill for min skyld, noe ikke bare jeg, men alle hedningkristne menigheter takker dem for. 5#1 Kor 16,19; Kol 4,15; Filem 2#16,5 første frukt >8,23. Jf. 11,16. Hils også menigheten som samles i huset deres. Hils min kjære Epainetos, han som er en første frukt for Kristus i Asia. 6Hils Maria som har arbeidet så mye for dere. 7#16,7 Junia et kvinnenavn. Tidligere oversatt som mannsnavn: «Junias». Om man oppfatter navnet som et kvinnenavn eller mannsnavn, er avhengig av hvordan det gr. navnet aksentueres. har et godt navn blant apostlene kan også oversettes «er høyt ansett som apostler». Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene og kom til tro på Kristus før meg. 8Hils Ampliatus, min kjære venn i Herren. 9Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og min kjære Stakys. 10Hils Apelles, som har stått sin prøve i Kristus. Hils alle hos Aristobolos. 11Hils min landsmann Herodion. Hils alle dem hos Narkissos som er i Herren. 12Hils Tryfena og Tryfosa, som arbeider hardt for Herren. Hils den kjære Persis, som har arbeidet så mye for Herren. 13#Mark 15,21 Hils Rufus, Herrens utvalgte, og hans mor; hun har vært en mor for meg også. 14Hils Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og våre søsken hos dem. 15Hils Filologos, Julia, Nerevs og hans søster, og Olympas og alle de hellige som er sammen med dem. 16#1 Kor 16,20; 2 Kor 13,12; 1 Tess 5,26; 1 Pet 5,14#16,16 hellig kyss uttrykk for kristent fellesskap, sannsynligvis innledningen til menighetens nattverdfeiring. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle Kristi menigheter hilser dere.
17 # Matt 7,15; 2 Tess 3,6.14; Tit 3,10; 2 Joh 7–10 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18#Fil 3,19; Kol 2,4 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte. 19#Matt 10,16; Rom 1,8; 1 Kor 14,20 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 20#1 Mos 3,15 Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!
21 # 1 Tim 1,2+ Timoteus, min medarbeider, og mine landsmenn Lukius, Jason og Sosipater hilser dere. 22Jeg, Tertius, som har skrevet ned brevet, hilser dere i Herren. 23#1 Kor 1,14 Gaius, som er vert for meg og hele menigheten, hilser dere. Erastos, byens regnskapsfører, og vår bror Kvartus hilser dere. 24#16,24 Verset mangler i de eldste håndskriftene. Jf. 16,20. {{Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen.}}
25 # 16,25–27 Den avsluttende lovprisningen mangler i enkelte håndskrifter. I ett håndskrift er den plassert etter 14,23, i andre etter 15,33, og i noen både her og etter 14,23. # Matt 11,25; 13,11; 1 Kor 2,7; 4,1; Ef 1,9; 3,3f; Kol 1,26+ Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, 26#1,5; 2 Tim 1,10 men som nå er kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. 27#Gal 1,5; Ef 3,21; 1 Tim 1,17; 2 Tim 4,18; Jud 25 Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet! Amen.

Markert nå:

Romerne 16: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring