Hebrearane 9

9
Gudstenesta i den gamle pakta
1 # 9,1 ein jordisk heilagdom V. 1–5 følgjer i hovudsak det som blir sagt om teltheilagdomen i 2 Mos 25–31. =Guds bustad. Den første pakta hadde òg sine forskrifter om gudsteneste, og ho hadde ein jordisk heilagdom. 2#2 Mos 25,23ff.31ff; 26,1ff Det var reist eit telt. Det fremste rommet blir kalla Det heilage. Der stod lysestaken og bordet og skodebrøda. 3#2 Mos 26,31ff Bakom det inste forhenget var det eit anna rom som blir kalla Det høgheilage. 4#2 Mos 16,33; 25,10ff; 30,1ff; 4 Mos 17,8ff Det hadde eit røykjelsesaltar av gull og paktkista som var kledd med gull over det heile. I kista var det ei gullkrukke med manna, Arons stav som fekk friske skot, og pakttavlene. 5#2 Mos 25,18ff Over kista var herlegdomskjerubane; dei la skuggen sin over soningsstaden. Dette kan vi ikkje gå nærare inn på no.
6 # 4 Mos 18,2ff På denne måten var alt ordna. Det fremste rommet går prestane stadig inn i når dei gjer si teneste. 7#3 Mos 16,2.14f.29ff Men i det andre går øvstepresten inn åleine og berre ein gong om året, og aldri utan blod, som han ber fram for seg sjølv og for dei syndene folket har gjort utan å vita det. 8#10,19ff Dermed viser Den heilage ande at vegen inn i heilagdomen ikkje har vorte openberra så lenge det fremste rommet enno står. 9#10,1f.11 Dette er eit bilete på den tid som no er. Dei ber fram gåver og offer som ikkje kan gjera den som dyrkar Gud, fullkomen når det gjeld samvitet. 10#Kol 2,16f Liksom forskriftene om mat og drikke og om alle slag reinsingar er dette berre ytre påbod: Dei skulle gjelda fram til tida då den rette ordninga vart innført.
Kristi teneste som øvsteprest
11 # 4,14+ # 9,11 alt det gode vi no har Mange handskrifter har «alt det gode som kjem». Men Kristus er komen som øvsteprest for alt det gode vi no har. Han har gått gjennom det teltet som er større og meir fullkome, og som ikkje er laga av menneskehand, det vil seia: som ikkje høyrer til denne skapte verda. 12#Matt 26,28; Rom 3,25; Hebr 10,4 Ikkje med blod av bukkar og kalvar, men med sitt eige blod gjekk han inn i heilagdomen éin gong for alle og kjøpte oss fri for evig. 13#3 Mos 16,3.14f; 4 Mos 19 Blodet av bukkar og oksar og oska av ei kvige gjer heilag og rein i det ytre når det blir dynka på dei ureine. 14#Tit 2,14; 1 Pet 1,18f; 1 Joh 1,7 Kor mykje meir skal ikkje då Kristi blod reinsa samvitet vårt frå døde gjerningar, så vi kan tena den levande Gud. For Kristus har i kraft av ein evig Ande bore seg sjølv fram som eit feilfritt offer for Gud.
15 # 1 Tim 2,5; Hebr 8,6+ # 9,15 pakt kan òg omsetjast «testamente». Jf. v. 16–20; Gal 3,15.17. Difor er Kristus mellommann for ei ny pakt. Han døydde for å kjøpa oss fri frå lovbrota i den første pakta, så dei som er kalla, skal få den evige arven som var lova dei. 16Når det ligg føre eit testamente, må det stadfestast at den som har oppretta det, er død. 17Testamentet tek til å gjelda først når opphavsmannen døyr; det gjeld ikkje så lenge han lever.
18Difor vart heller ikkje den første pakta oppretta utan blod. 19#2 Mos 24,3ff For då Moses hadde kunngjort kvart bod i lova for alt folket, tok han blodet av kalvane og bukkane, saman med vatn, skarlaksraud ull og isop, og dynka både på bokrullen og på alt folket 20#2 Mos 24,8 og sa: «Dette er paktblodet; denne pakta har Gud fastsett for dykk.» 21Like eins dynka han blod på teltet og på alle dei kar som vart nytta i gudstenesta. 22#3 Mos 17,11 Etter lova blir nesten alt reinsa med blod, og utan at blod blir utrent, finst det inga tilgjeving.
23 # 8,5 Så må dei då reinsast på denne måten, dei jordiske etterlikningane av det som er i himmelen. Men den himmelske heilagdomen må reinsast med betre offer enn desse. 24#8,2; 9,11f; 1 Joh 2,1 For Kristus gjekk ikkje inn i ein heilagdom som er laga av menneskehand og berre er eit bilete av den sanne heilagdomen. Han gjekk inn i sjølve himmelen og stig no fram for Guds andlet for vår skuld. 25Han gjekk heller ikkje inn for å bera fram seg sjølv som offer fleire gonger, slik øvstepresten kvart år går inn i heilagdomen med blod som ikkje er hans eige. 26#1,2; 1 Pet 1,20; 3,18 Då måtte han ha lide mange gonger heilt frå verda vart grunnlagd. Men no, ved endetida, har han stige fram éin gong for alle for å ta bort synda med sitt offer. 27Slik alle menneske må døy éin gong og sidan koma for dommen, 28#Jes 53,12; Joh 1,29; Rom 6,10; Fil 3,20; Hebr 7,27; 9,12.26; 10,10.12; 1 Pet 2,24; 3,18 slik er òg Kristus ofra éin gong for å bera syndene for dei mange, og så skal han andre gongen koma til syne, ikkje for synda si skuld, men for å frelsa dei som ventar på han.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring