2. Korintar 6
N11NN

2. Korintar 6

6
Tolmod i tenesta
1Som hans medarbeidarar legg vi dykk òg på hjartet at de ikkje må ta imot Guds nåde til inga nytte. 2#Jes 49,8 For han seier:
I rette tid bønhøyrde eg deg,
på frelsedagen hjelpte eg deg.
Sjå, no er den rette tid, no er frelsedagen!
3 # 6,3 tenesta Nokre handskrifter har «tenesta vår». Vi gjev ikkje menneske nokon grunn til å bli støytte bort, så tenesta ikkje skal bli spotta. 4#4,9+#6,4–5.8–10 >4,8. Nei, i alt står vi fram som Guds tenarar: med stort tolmod i motgang, naud og angst, 5under slag, i fengsel og i opptøyar, i hardt arbeid, i nattevaking og svolt. 6Med reinleik og visdom går vi fram, med tolmod og godleik, i Den heilage ande, med kjærleik utan svik, 7#Ef 6,11ff#6,7 med rettferds våpen i høgre og venstre hand Ein romersk soldat hadde i venstre handa eit stort skjold til forsvar, i høgre handa eit langt spyd eller sverd til åtak. med sannings ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høgre og venstre hand, 8om vi får ære eller vanære, om folk talar vondt eller vel om oss. Dei seier at vi fører folk vill, men vi talar sant, 9#Sal 118,18; 2 Kor 4,10f vi er ukjende, men velkjende, vi er døyande, og sjå, vi lever! Vi blir slegne, men ikkje ihelslegne, 10#7,4 vi sørgjer, men er alltid glade, vi er fattige, men gjer mange rike, vi har ingen ting, men eig alt.
11 # 7,3 Vi har tala rett ut til dykk, korintarar, de har stort rom i hjartet vårt. 12De har det ikkje trongt hos oss; det er i dykkar eige indre det er trongt. 13Men no snakkar eg som til born: Gjer gjengjeld! Opna dykk for oss.
Den levande Guds tempel
14 # Ef 5,7.11 # 6,14 framandt åk I 5 Mos 22,10 finn vi eit forbod mot å pløya med okse og esel saman. Her brukt i overført tyding. Gå ikkje under framandt åk saman med slike som ikkje trur! For kva har rettferd med urett å gjera, og kva har lys til felles med mørker? 15#1 Kor 10,21#6,15 Beliar jødisk namn på =djevelen. Korleis kan Kristus og Beliar samstemma? Kva sameinar ein truande og ein vantru? 16#3 Mos 26,11f; Esek 37,27; 1 Kor 3,16+ Korleis kan Guds tempel og avgudane forlikast? For vi er den levande Guds tempel, som Gud har sagt:
Eg vil bu og ferdast midt mellom dei;
eg skal vera deira Gud,
og dei skal vera mitt folk.
17 # Jes 52,11; Jer 51,45; Op 18,4 Difor seier Herren:
Dra bort frå dei
og skil dykk frå dei.
Rør ikkje noko ureint!
Då vil eg ta imot dykk;
18 # 2 Sam 7,14; Jer 31,9 eg vil vera dykkar far,
og de skal vera mine søner og døtrer,
seier Herren, Den allmektige.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk