Nehemja 12

12
Fortegnelse over prester og levitter
1Dette er de prestene og levittene som dro hjem med Serubabel, Sjealtiels sønn, og Josva: Seraja, Jirmeja, Esra, 2Amarja, Malluk, Hattusj, 3Sjekanja, Rehum, Meremot, 4Iddo, Ginnetoi, Abia, 5Mijamin, Ma’adja, Bilga, 6Sjemaja, Jojarib, Jedaja, 7Sallu, Amok, Hilkia og Jedaja. Disse var overhodene for prestene og for sine brødre på Josvas tid. 8Og levittene var: Josva, Binnui, Kadmiel, Sjerebja, Juda og Mattanja, som foresto lovsangen sammen med sine brødre, #11:17. 9mens deres brødre Bakbukja og Unno sto midt imot dem for å ivareta sin tjeneste. 10Josva fikk sønnen Jojakim, Jojakim fikk Eljasjib, Eljasjib fikk Jojada,
11Jojada fikk Jonatan, Jonatan fikk Jaddua. 12På Jojakims tid var disse prestenes familieoverhoder: for Serajas familie Meraja, for Jirmejas Hananja, 13for Esras Mesjullam, for Amarjas Johanan, 14for Melukis Jonatan, for Sjebanjas Josef, 15for Harims Adna, for Merajots Helkai, 16for Iddos Sakarja, for Ginnetons Mesjullam, #Esr 5:1. 17for Abias Sikri, for Minjamins, for Moadjas Piltai, 18for Bilgals Sjammua, for Sjemajas Jonatan, 19for Jojaribs Mattenai, for Jedajas Ussi, 20for Sallais Kallai, for Amoks Eber, 21for Hilkias Hasjabja og for Jedajas Netanel. 22I Eljasjibs, Jojadas, Johanans og Jadduas tid ble levittenes familieoverhoder opptegnet. Likeså prestene under perseren Darius’ regjering.
23Familieoverhodene for Levis barn ble opptegnet i krønikeboken, og det helt til Johanans, Eljasjibs sønns tid. 24Levittenes overhoder var: Hasjabja, Sjerebja og Josva, Kadmiels sønn, og deres brødre sto midt imot dem for å love og prise Gud, slik som Guds mann David hadde befalt, flokk ved flokk. #11:17. 1Krøn 25:1 ff. 25Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesjullam, Talmon og Akkub holdt som dørvoktere vakt over lagerhusene ved portene. #1Krøn 26:15,17. 26Disse levde i Jojakims, Josvas sønns, Josadaks sønns tid, og i stattholderen Nehemjas og i presten Esras, den skriftlærdes, tid.
Murene blir innviet
27Til innvielsen av Jerusalems mur hentet de levittene fra alle deres bosteder og førte dem til Jerusalem for å holde innvielse og gledesfest både med lovprisning og med sang, med cymbler, harper og sitarer. #1Krøn 15:16,28. Esr 6:16.
28Og sangernes barn kom sammen både fra landet rundt om Jerusalem og fra Netofa-folkenes landsbyer 29og fra Bet-Haggilgal og fra Gebas og Asmavets jorder, for sangerne hadde bygd seg landsbyer rundt omkring Jerusalem. 30Og prestene og levittene renset seg, og de renset folket og portene og muren. 31Da lot jeg Judas høvdinger stige opp på muren. Og jeg stilte opp to store lovsangskor og festtog, det ene gikk til høyre oppe på muren fram til Møkkporten, 32og etter dem gikk Hosaja og halvdelen av Judas høvdinger, 33Asarja, Esra og Mesjullam, 34Juda, Benjamin, Sjemaja og Jirmeja 35og likeså noen av prestenes barn, som bar trompeter. Det var Sakarja, sønn av Jonatan, sønn av Sjemaja, sønn av Mattanja, sønn av Mikaja, sønn av Sakkur, sønn av Asaf, 36og hans brødre Sjemaja og Asarel, Milalai, Gilalai, Ma’ai, Netanel, Juda og Hanani med de musikkinstrumentene som Guds mann David hadde bestemt. Og Esra, den skriftlærde, gikk foran dem. 37De gikk over Kildeporten og rett fram, oppover trappene til Davids by, der hvor en stiger opp på muren ovenfor Davids hus, helt fram til Vannporten i øst. 38Det andre lovsangskoret gikk til den motsatte siden, og jeg fulgte etter det med den andre halvdelen av folket, oppe på muren, ovenfor Ovnstårnet, bort til den brede muren, 39og over Efra’im-porten, den gamle porten og Fiskeporten, forbi Hananel-tårnet og Mea-tårnet, helt fram til Saueporten. De stanset ved Fengselsporten. 40Slik sto begge lovsangskorene ved Guds hus, likeså jeg og halvdelen av forstanderne med meg 41og prestene Eljakim, Ma’aseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Sakarja og Hananja med trompeter, 42og Ma’aseja, Sjemaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam og Eser. Og sangerne istemte sangen, og den som ledet dem, var Jisrahja. 43De ofret den dagen store offer og gledet seg, for Gud hadde gitt dem en stor glede. Også kvinnene og barna gledet seg, og jubelen i Jerusalem hørtes lang vei.
Ordningen av tempeltjenesten blir gjenopprettet
44Samme dag ble det innsatt menn som skulle ha tilsyn med lagerrommene for de hellige gaver, førstegrøden og tienden. Der skulle de samle fra bymarkene det som etter loven tilkom prestene og levittene. For det var glede i Juda over at prestene og levittene nå utførte sin tjeneste. #10:37. 13:5.
45Og de utførte tjenesten for sin Gud, og renselsestjenesten. Likeså utførte sangerne og dørvaktene sin tjeneste, slik som David og hans sønn Salomo hadde befalt. #1Krøn 24:1 ff. 25:1 ff. 26:1 ff. 46For alt i gammel tid, i Davids og Asafs dager, var det ledere for sangerne, og det lød lovsanger og takkesanger til Gud. 47Og i Serubabels og Nehemjas dager ga hele Israel sangerne og dørvokterne det som tilkom dem for hver dag. Og de ga levittene hellige gaver. Og levittene ga Arons sønner hellige gaver. #10:37 ff. 11:23. 4Mos 18:21.

Markert nå:

Nehemja 12: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring