Lukas 2

2
Jesus blir født
1Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall. #Matt 1:18 ff. 2Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. 3Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. 4Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, #1:27. 1Sam 16:4 ff. Mika 5:1. Matt 2:6. Joh 7:42. 5for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn. #Matt 1:18 6Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. 7Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. #Matt 1:25. 8Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. 10Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. 11I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by. 12Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. 13Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: #Sal 103:21. 14Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. #19:38. Jes 57:19. Rom 5:1. Ef 2:14 ff. 15Og det skjedde, da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa gjeterne til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. 16De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben. 17Da de hadde sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet. 18Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av gjeterne. 19Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. #v.51. 20Gjeterne vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. #Matt 9:8.
Jesus blir omskåret og ført til templet
21Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv. #1:31,59. 1Mos 17:12. 3Mos 12:3. Matt 1:21,25. 22Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, tok de ham med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren, #3Mos 12:2-4. 23slik det står skrevet i Herrens lov: Alt av mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren. #2Mos 13:2,12. 4Mos 3:13. 24Og de skulle gi det offeret som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller to dueunger. #3Mos 12:6,8.
Simeon og Anna priser Herren
25Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd var over ham. #Jes 40:1,2. 49:13. Klag 1:16. Apg 2:5. 26Det var åpenbart for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. #v.11. Matt 2:12. Joh 8:51. Heb 11:5. 27Han kom til templet, drevet av Ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, 28tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud, og sa: 29Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, #v.26. 1Mos 46:30. Fil 1:23. 30for mine øyne har sett din frelse, #3:6. Jes 52:10. 31som du har beredt for alle folks åsyn, #Sal 98:2. 32et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. #Jes 42:6. 46:13. 49:6. Apg 13:47. 26:23. 33Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham. #Matt 12:46. 34Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria: Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt, #20:18. Jes 8:14. Rom 9:33. 1Kor 1:23,24.#2Kor 2:16. 1Pet 2:8. 35men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart. #Joh 19:25. 36Og det var en profetinne der, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd sju år med sin mann. #Apg 21:9. 37Deretter hadde hun levd som enke til en alder av åttifire år. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt. #Apg 13:3. 1Tim 5:5. 38I samme stund sto også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. #1:68. Jes 52:9.
Jesus vokser opp i Nasaret
39Da de hadde fullført alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nasaret. #v.51,52. 1:26. Matt 2:23. 40Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. #v.52. 1:80.
Jesus som barn i templet
41Hvert år dro foreldrene hans til Jerusalem til påskefesten. #2Mos 12:24-28. 23:15-17. 42Og da han var tolv år gammel, dro de dit opp, som skikken var ved høytiden. 43Og da de hadde vært der disse dagene til ende og de dro hjem igjen, ble barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og foreldrene hans visste det ikke. 44Men da de trodde at han var i reisefølget, gikk de en dagsreise fram og lette etter ham blant slektninger og kjente. 45Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette etter ham. 46Og det skjedde etter tre dager at de fant ham i templet. Der satt han midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. 47Og alle som hørte ham, var forundret over hans forstand og over de svarene han ga. #Joh 7:15. 48Da de så ham, ble de forundret, og hans mor sa: Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se, din far og jeg har engstet oss og lett etter deg. 49Og han sa til dem: Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?#23:46. Joh 2:16. 50Men de forsto ikke det ordet han talte til dem. #Mark 9:32. 51Så gikk han med dem og kom til Nasaret, og han var lydig mot dem. Men hans mor gjemte alle disse ordene i sitt hjerte. #v.19. 52Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. #v.40. 1Sam 2:26. Rom 14:18.

Markert nå:

Lukas 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring