Lukas 3
NB

Lukas 3

3
Johannes forkynner og døper
1I det femtende året av keiser Tiberius’ regjering, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, Herodes* fjerdingsfyrste i Galilea, hans bror Filip fjerdingsfyrste i landene Iturea og Trakonitis, og Lysanias fjerdingsfyrste i Abilene, #Matt 14:1. 27:2. Mark 1:2 ff. *Herodes Antipas. 2og mens Annas og Kaifas var yppersteprester, - da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ørkenen. #Jer 1:2,4. Joh 11:49,51. 18:13. Apg 4:6. 3Og han dro omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, #Matt 3:1-6.#Mark 1:2-6. Joh 1:19-23. Apg 13:24. 19:4. 4som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! #1:76. Jes 40:3-5. Joh 1:23. 5Hver dal skal fylles opp, hvert fjell og hver haug skal senkes. Det krokete skal rettes ut, og de ujevne veier skal bli jevne. 6Og alt kjød skal se Guds frelse. #2:30,31. Jes 52:10. Tit 2:11. 7Han sa da til folket som dro ut til ham for å bli døpt av ham: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? #Matt 3:7-10. 8Bær da frukt som er omvendelsen verdig! Begynn ikke å si til dere selv: Vi har Abraham til far! For jeg sier dere: Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. #Joh 8:33,37,39. 9Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. #13:7. Matt 7:19. Joh 15:6. 10Folket spurte ham og sa: Hva skal vi da gjøre? #10:25. Apg 2:37. 16:30. 11Han svarte dem og sa: Den som har to kapper, skal dele med den som ingen har. Og den som har mat, skal gjøre likeså. #Jak 2:15,16. 1Joh 3:17. 12Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham: Mester, hva skal vi gjøre? #7:29. 13Han sa til dem: Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om! 14Også noen soldater spurte ham og sa: Og vi, hva skal vi gjøre? Han sa til dem: Press ikke penger av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønnen dere har. 15Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. #2:11. Joh 1:19-23. 16Da svarte Johannes dem alle og sa: Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremmen hans. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. #Matt 3:11,12. Apg 1:5. 2:2 ff. 13:25. 19:4. 17Han har sin kasteskovl i hånden for å rense sin treskeplass og samle hveten i låven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. 18Han ga også mange andre formaninger til folket, og forkynte evangeliet for dem.
Jesus blir døpt
19Men fjerdingsfyrsten Herodes ble refset av ham på grunn av sin brorkone Herodias, og for alt det onde Herodes hadde gjort.#Matt 14:3f. Mark 6:17 f. 20Han la da også dette til alt det andre, at han kastet Johannes i fengsel. 21Men det skjedde, da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og ba, da åpnet himmelen seg. 22Og Den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due, og det lød en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag. #Jes 42:1. Matt 3:17. 17:5.
Jesu ættetavle
23Og Jesus selv var omkring tretti år da han begynte sin gjerning. Han var, etter det folk holdt ham for, sønn av Josef, sønn av Eli, #4:22. Matt 13:55. Joh 6:42. 24sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef, 25sønn av Mattatias, sønn av Amos, sønn av Nahum, sønn av Esli, sønn av Naggai, 26sønn av Ma’at, sønn av Mattatias, sønn av Simei, sønn av Josek, sønn av Joda, 27sønn av Johanan, sønn av Resa, sønn av Serubabel, sønn av Sjealtiel, sønn av Neri, 28sønn av Melki, sønn av Addi, sønn av Kosam, sønn av Elmadam, sønn av Er, 29sønn av Josva, sønn av Elieser, sønn av Jorim, sønn av Mattat, sønn av Levi, 30sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim, 31sønn av Melea, sønn av Manna, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David, #2Sam 5:14. 1Krøn 3:5. Sak 12:12. 32sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salmon, sønn av Nahson, #Rut 4:18-22. 1Sam 16:1-5. 33sønn av Aminadab, sønn av Ram, sønn av Hesron, sønn av Peres, sønn av Juda, 34sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, sønn av Tarah, sønn av Nakor, #1Mos 11:24-27. 35sønn av Serug, sønn av Re’u, sønn av Peleg, sønn av Eber, sønn av Sjelah, 36sønn av Kenan, sønn av Arpaksad, sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek, #1Mos 5:28 ff. 11:10 ff. 37sønn av Metusalah, sønn av Enok, sønn av Jared, sønn av Malalael, sønn av Kenan, #1Mos 5:24 ff. 38sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn. #1Mos 4:25 ff. 5:1 ff.