1 Mosebok 10
NB

1 Mosebok 10

10
Noahs sønner og deres ætt
1Dette er slektshistorien til Noahs sønner Sem, Kam og Jafet. De fikk sønner etter vannflommen. 2Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. #1Krøn 1:5-7. Jes 66:19. Esek 38:2. 3Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Dodanim. 5Fra disse ble hedningenes kystland befolket i sine land, hvert med sitt tungemål, etter sine slekter, i sine folkeslag. 6Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kana’an.
7Kusjs sønner var Seba, Havila, Sabta, Raema og Sabteka. Raemas sønner var Sjeba og Dedan. 8Kusj fikk sønnen Nimrod, som var den første store hersker på jorden. 9Han var en mektig jeger for Herren. Derfor heter det: En mektig jeger for Herren som Nimrod. 10Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. 11Fra dette landet dro han ut til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah, 12og Resen mellom Ninive og Kalah - dette er den store byen. 13Misrajim ble stamfar til luderne, anamerne, lehaberne og naftuherne, 14patruserne og kasluherne, som filistrene er kommet fra, og kaftorerne. 15Kana’an ble far til Sidon, som var hans førstefødte, og til Het,
16og til jebusittene, amorittene og girgasittene, 17hevittene, arkittene og sinittene, 18og arvadittene, semarittene og hamatittene. Siden bredte kana’aneernes ætter seg videre ut. 19Kana’aneernes grense gikk fra Sidon bortimot Gerar like til Gasa, og bortimot Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim like til Lesja. 20Dette var Kams etterkommere, etter sine ætter og tungemål, i sine land og folkeslag. 21Også Sem fikk barn. Han var stamfar til alle Ebers barn, og var den eldste broren av Jafet.
22Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. 23Arams sønner var Us, Hul, Geter og Masj. 24Arpaksjad fikk sønnen Sjelah, og Sjelah fikk sønnen Eber. #11:12,13. Luk 3:35. 25Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg, for i hans dager ble jorden delt. Hans bror hette Joktan. #11:8. 26Joktan ble far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet og Jarah, 27Hadoram, Usal og Dikla, 28Obal, Abimael og Sjeba, 29Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans sønner. 30De hadde bostedene sine i fjellbygdene i øst fra Mesja bortimot Sefar. 31Dette var Sems sønner etter sine slekter og tungemål, i sine land, etter sine folkeslag. 32Dette var Noahs sønners slekter etter sin avstamning, i sine folkeslag. Fra dem har folkene utbredt seg på jorden etter vannflommen. #9:19. Apg 17:26.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.