Esra 2

2
Oversikt over dem som vendte tilbake
1Dette er de menn fra landskapet Juda* som dro hjem fra fangenskapet i det fremmede landet, de som kongen i Babel, Nebukadnesar, hadde bortført til Babel. Nå vendte de tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by. #Neh 7:6 ff. *Juda var på denne tiden#et landskap eller provins i det persiske riket. 2De fulgte med Serubabel*, Josva, Nehemja, Seraja, Re’elaja, Mordekai, Bilsjan, Mispar, Bigvai, Rehum og Ba’ana. - Dette er tallet på Israels menn: #*Serubabel, sønnesønn av kong Jojakin. 3Parosjs barn, to tusen ett hundre og syttito. 4Sefatjas barn, tre hundre og syttito. 5Arahs barn, sju hundre og syttifem. 6Pahat-Moabs barn av Josvas og Joabs etterkommere, to tusen åtte hundre og tolv. 7Elams barn, ett tusen to hundre og femtifire. 8Sattus barn, ni hundre og førtifem. 9Sakkais barn, sju hundre og seksti. 10Banis barn, seks hundre og førtito. 11Bebais barn, seks hundre og tjuetre. 12Asgads barn, ett tusen to hundre og tjueto. 13Adonikams barn, seks hundre og sekstiseks. 14Bigvais barn, to tusen og femtiseks. 15Adins barn, fire hundre og femtifire. 16Aters barn av Hiskias ætt, nittiåtte. 17Besais barn, tre hundre og tjuetre. 18Joras barn, ett hundre og tolv. 19Hasjums barn, to hundre og tjuetre. 20Gibbars barn, nittifem. 21Betlehems barn, ett hundre og tjuetre. 22Netofas menn, femtiseks. 23Anatots menn, ett hundre og tjueåtte. #Jer 1:1. 24Asmavets barn, førtito. 25Kirjat-Arims, Kefiras og Be’erots barn, sju hundre og førtitre. 26Ramas og Gebas barn, seks hundre og tjueen. 27Mikmas’ menn, ett hundre og tjueto. 28Betels og Ais menn, to hundre og tjuetre. 29Nebos barn, femtito. 30Magbis’ barn, ett hundre og femtiseks. 31Den andre Elams barn, ett tusen to hundre og femtifire. #v.7. 32Harims barn, tre hundre og tjue. 33Lods, Hadids og Onos barn, sju hundre og tjuefem. 34Jerikos barn, tre hundre og førtifem. 35Sena’as barn, tre tusen seks hundre og tretti. 36Av prestene: Jedajas barn av Josvas hus, ni hundre og syttitre.
37Immers barn, ett tusen og femtito. 38Pasjhurs barn, ett tusen to hundre og førtisju. 39Harims barn, ett tusen og sytten. 40Av levittene: Josvas og Kadmiels barn av Hodavjas etterkommere, syttifire.
41Av sangerne: Asafs barn, ett hundre og tjueåtte.
42Av dørvaktenes barn: Sjallums barn, Aters barn, Talmons barn, Akkubs barn, Hatitas barn, Sobais barn - i alt ett hundre og trettini.
43Av tempeltjenerne: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,#1Krøn 9:2.
44Keros’ barn, Siahas barn, Padons barn, 45Lebanas barn, Hagabas barn, Akkubs barn, 46Hagabs barn, Sjamlais barn, Hanans barn, 47Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn, 48Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn, 49Ussas barn, Paseahs barn, Besais barn, 50Asjnas barn, Me’unims barn, Nefisims barn, 51Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn, 52Basluts barn, Mehidas barn, Harsjas barn, 53Barkos’ barn, Siseras barn, Tamahs barn, 54Nesiahs barn, Hatifas barn, 55Av Salomos tjeneres barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn, #1Kong 9:21.
56Ja’alas barn, Darkons barn, Giddels barn, 57Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebajims barn, Amis barn. 58Alle tempeltjenerne og Salomos tjeneres barn var til sammen tre hundre og nittito. 59Dette er de som dro hjem fra Tel-Melah, Tel-Harsja, Kerub, Addan og Immer, men ikke kunne oppgi sin familie og sin ætt, eller om de var av Israel: 60Delajas barn, Tobias’ barn, Nekodas barn, seks hundre og femtito. 61Og av prestenes barn: Habajas barn, Hakkos’ barn, Barsillais barn, han som hadde tatt en av gileaditten Barsillais døtre til ektefelle og var blitt oppkalt etter dem. #2Sam 19:31.
62Disse lette etter ættelistene sine, men de fantes ikke. De ble da utelukket fra prestedømmet som uverdige til det. 63Stattholderen* sa til dem at de ikke skulle ete av det høyhellige, før det sto fram en prest med urim og tummim**. #3Mos 8:8. 4Mos 27:21.#*Serubabel, Hag 1:1. 2:2. **Se Ordforklaringer 64Hele menigheten var i alt førtito tusen tre hundre og seksti,
65i tillegg til deres tjenere og tjenestepiker, som var sju tusen tre hundre og trettisju. De hadde også med seg to hundre sangere og sangerinner. 66De hadde sju hundre og trettiseks hester, to hundre og førtifem muldyr, 67fire hundre og trettifem kameler og seks tusen sju hundre og tjue esler. 68Da de kom til Herrens hus i Jerusalem, var det noen av familieoverhodene som ga frivillige gaver til Guds hus, så det kunne bli gjenreist på sitt gamle sted.
69Etter evne ga de til arbeidskassen: sekstien tusen dariker i gull og fem tusen miner i sølv, dessuten ett hundre prestekapper. 70Både prestene og levittene og noen av det menige folket, og sangerne og dørvaktene og tempeltjenerne bosatte seg i sine egne byer, og hele det øvrige Israel bosatte seg i sine byer.

Markert nå:

Esra 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring