4 Mosebok 33

33
Moses beskriver Israels vandringer i ørkenen
1Dette var Israels barns vandringer da de dro ut av landet Egypt, hær for hær, med Moses og Aron som ledere. 2Etter Herrens befaling skrev Moses opp de stedene som de dro ut fra på sine vandringer. Dette er deres vandringer regnet etter de stedene som de dro ut fra: 3I den første måneden, på den femtende dagen i måneden, dro de ut fra Ra’amses. Dagen etter påske dro Israels barn ut med løftet hånd for alle egypternes øyne, #2Mos 12:37. 14:8. 4mens egypterne begravde dem som Herren hadde slått i hjel blant dem, alle sine førstefødte. Også over deres guder hadde Herren holdt dom. #2Mos 12:12.# 5Så dro da Israels barn fra Ra’amses og slo leir i Sukkot. #2Mos 12:37. 6Og de dro fra Sukkot og slo leir i Etam, som ligger ved grensen til ørkenen. #2Mos 13:20. 7De dro fra Etam og vendte så om og tok veien til Pi-Hakirot, som ligger midt imot Ba’al-Sefon, og de slo leir foran Migdol. #2Mos 14:2. 8De dro fra Hakirot og gikk gjennom havet til ørkenen. Så dro de tre dagsreiser gjennom Etams ørken og slo leir i Mara. #2Mos 14:22,29. 15:23. 9De dro fra Mara og kom til Elim. I Elim var det tolv vannkilder og sytti palmetrær, og der slo de leir. #2Mos 15:27.
10Så dro de fra Elim og slo leir ved Rødehavet. 11Og de dro fra Rødehavet og slo leir i ørkenen Sin. #2Mos 16:1. 12De dro så fra ørkenen Sin og slo leir i Dofka. 13Og de dro fra Dofka og slo leir i Alusj. 14Fra Alusj dro de og slo leir i Refidim, der hadde folket ikke vann å drikke. #2Mos 17:1. 15Så dro de fra Refidim og slo leir i Sinai-ørkenen. #2Mos 19:1. 16De dro fra Sinai-ørkenen og slo leir i Kibrot-Hatta’ava. #10:34,35.
17De dro fra Kibrot-Hatta’ava og slo leir i Haserot. 18De dro fra Haserot og slo leir i Ritma. #12:16. 19De dro fra Ritma og slo leir i Rimmon-Peres. 20De dro fra Rimmon-Peres og slo leir i Libna. 21De dro fra Libna og slo leir i Rissa. 22De dro fra Rissa og slo leir i Kehelata. 23De dro fra Kehelata og slo leir ved Sefer-fjellet. 24De dro fra Sefer-fjellet og slo leir ved Harada. 25De dro fra Harada og slo leir i Makhelot. 26De dro fra Makhelot og slo leir i Tahat. 27De dro fra Tahat og slo leir i Tarah. 28De dro fra Tarah og slo leir i Mitka. 29De dro fra Mitka og slo leir i Hasmona. 30De dro fra Hasmona og slo leir i Moserot. 31De dro fra Moserot og slo leir i Bene-Ja’akan. #5Mos 10:6,7. 32De dro fra Bene-Ja’akan og slo leir i Hor-Hagidgad. 33De dro fra Hor-Hagidgad og slo leir i Jotbata. 34De dro fra Jotbata og slo leir i Abrona. 35De dro fra Abrona og slo leir i Esjon-Geber. 36De dro fra Esjon-Geber og slo leir i ørkenen Sin, i Kadesj. #20:1. 37Og de dro fra Kadesj og slo leir ved fjellet Hor på grensen av Edoms land. #20:16,22. 38Da gikk Aron, presten, etter Herrens befaling opp på fjellet Hor. Der døde han i det førtiende året etter at Israels barn var gått ut fra landet Egypt, i den femte måneden, på den første dagen i måneden. #20:25-28. 5Mos 10:6. 32:50. 39Aron var ett hundre og tjuetre år gammel da han døde på fjellet Hor. 40Men den kana’aneiske kongen i Arad, som bodde i den sydlige delen av Kana’ans land, fikk høre at Israels barn kom. #21:1. 41Så dro de fra fjellet Hor og slo leir i Salmona. 42Og de dro fra Salmona og slo leir i Punon. 43De dro fra Punon og slo leir i Obot. 44De dro fra Obot og slo leir i Ije-Ha’abarim ved grensen til Moab.#21:10 45De dro fra Ijim og slo leir i Dibon-Gad. 46De dro fra Dibon-Gad og slo leir i Almon-Diblatajim. 47De dro fra Almon-Diblatajim og slo leir ved Abarim-fjellene, foran Nebo. 48De dro fra Abarim-fjellene og slo leir på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko. 49Og leiren ved Jordan strakte seg fra Bet-Jesjimot til Abel-Sjittim på Moabs ødemarker.
Israel skal overta landet og skifte det ut ved loddkasting
50Herren talte til Moses på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa: 51Tal til Israels barn og si til dem: Når dere drar over Jordan inn i Kana’ans land, 52da skal dere drive alle landets innbyggere bort foran dere og tilintetgjøre alle deres steiner med innhogde bilder, dere skal tilintetgjøre alle deres støpte bilder og ødelegge alle deres offerhauger. #2Mos 23:24,32,33. 34:12. 5Mos 7:2-5. 12:3. 53Dere skal ta landet i eie og bo i det, for dere har jeg gitt landet til eiendom. 54Dere skal skifte landet mellom dere ved loddkasting etter deres ætter. Den ætt som er stor, skal dere gi en stor arv. Og den ætt som er liten, skal du gi en liten arv. Enhver skal få sin del, etter som loddet faller. Etter deres fedrestammer skal dere skifte det mellom dere. #26:54,55. Jos 14:1. 55Men dersom dere ikke driver landets innbyggere bort foran dere, da skal de som dere lar bli tilbake av dem, bli torner i øynene og brodder i sidene deres. Og de skal plage dere i det landet som dere bor i. #2Mos 34:12,15,16. Jos 23:13. Dom 2:3. 56Og det som jeg hadde tenkt å gjøre med dem, det vil jeg da gjøre med dere.

Markert nå:

4 Mosebok 33: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring