Hebreerne 9
NB

Hebreerne 9

9
Den gamle pakts herlighet
1Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. #2Mos 25:8. 2For det var reist et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene. Det blir kalt Det hellige. #2Mos 25:23-31. 26:1 ff. 3Mos 24:5. 3Men bak det andre forhenget var det et telt som blir kalt Det aller helligste, #2Mos 26:33. 4som hadde et røkofferalter av gull og paktens ark, som var helt kledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler. #2Mos 16:33.#25:10,21. 30:1 ff. 4Mos 17:8,10. 1Kong 6:22. 5Over arken var herlighetens kjeruber, som skygget over nådestolen. Om disse ting skal vi ikke nå tale i enkeltheter. #2Mos 25:18,22. 6Da nå dette er slik innrettet, går prestene alltid inn i det forreste teltet når de utfører sin tjeneste. #4Mos 18:3. 7Men i det andre teltet går bare ypperstepresten inn, én gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser. #5:3. 3Mos 16:2,14,18,29,34. 8Med dette gir Den Hellige Ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste teltet ennå står. #10:19,20. Joh 14:6. 9Dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret fram både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud, fullkommen etter samvittigheten. #10:1,11. 10Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette kjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk. #3Mos 11:2. 4Mos 19:7,13. Apg 13:39. Gal 3:21.
Kristi tjeneste som yppersteprest er fullkommen
11Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender - det vil si: som ikke er av denne skapning. #3:1. 4:14. 12Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning. #7:27. 10:4,12.#13:12. 3Mos 16:3,14. 4Mos 19:9. Apg 20:28. 13For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene, #3Mos 16:14. 4Mos 19:9,17. 14hvor mye mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud! #Luk 1:74. Rom 6:13.#Gal 1:4. 2:20. 1Tess 1:9. Tit 2:14. 1Pet 1:19. Åp 1:5. 15Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. #8:6. 12:24. Rom 5:6. Gal 3:19. 1Tim 2:5. 16For når det gjelder et testamente, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det, er død. 17For et testamente blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som opprettet det, er i live. #Gal 3:15. 18Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. 19For da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, og stenket både på selve boken og på folket, #2Mos 24:3-8. 3Mos 14:4. 4Mos 19:6. 20og sa: Dette er paktens blod, den pakten som Gud har opprettet for dere. #7:22. Matt 26:28. 21På samme måte stenket han også blod på teltet og på alle kar som blir brukt ved gudstjenesten. #2Mos 29:21. 3Mos 8:15,19. 22Etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt. #3Mos 17:11. Ef 1:7. 23Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. #8:5. 24For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. #v.11. Rom 8:34. 1Joh 2:1. 25Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. #v.14. 2Mos 30:10. 3Mos 16:2. 26I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart én gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. #v.12,28. 1:2. Gal 4:4. 1Pet 1:20. 27Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, 28så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. #Jes 53:12.#Rom 5:6,8. 6:10. Fil 3:20. Tit 2:13. 1Pet 3:18.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.