1 Krønikebok 8
NB

1 Krønikebok 8

8
Benjamins ætteliste
1Benjamin var far til Bela, som var hans førstefødte, den andre var Asjbel, den tredje Akrah, #7:6 ff. 1Mos 46:21. 4Mos 26:38,39. 2den fjerde Noka og den femte Rafa. 3Bela hadde sønnene Addar og Gera og Abihud 4og Abisjua og Na’aman og Akoah 5og Gera og Sjefufan og Huram. 6Dette var Ehuds sønner, som var overhoder blant Gebas innbyggere, og som ble bortført til Manahat. 7Det var Na’aman som sammen med Akia og Gera førte dem bort. Ehud fikk sønnene Ussa og Akihud. 8Sjaharajim fikk barn i Moabs land etter at han hadde sendt sine koner Husim og Ba’ara bort. 9Med sin kone Hodes fikk han Jobab og Sibja og Mesja og Malkam 10og Je’usj og Sokja og Mirma. Dette var hans sønner, de var overhoder for dere slekter. 11Med Husim fikk han Abitub og Elpa’al. 12Elpa’als sønner var Eber og Misjam og Sjemer - han bygde Ono og Lod med tilhørende landsbyer - #Neh 11:35. 13og Beria og Sjema. De var overhodene blant Ajalons innbyggere. De drev Gats innbyggere på flukt. 14Ahjo og Sjasjak og Jeremot 15og Sebadja og Arad og Eder 16og Mikael og Jispa og Joha var Berias sønner. 17Sebadja og Mesjullam og Hiski og Heber 18og Jisjmerai og Jislia og Jobab var Elpa’als sønner. 19Jakim og Sikri og Sabdi 20og Elienai og Silletai og Eliel 21og Adaja og Beraja og Sjimrat var Sjime’is sønner. 22Jisjpan og Eber og Eliel 23og Abdon og Sikri og Hanan 24og Hananja og Elam og Antotija 25og Jifdeja og Pniel var Sjasjaks sønner. 26Samserai og Sjeharja og Atalja 27og Ja’aresja og Elia og Sikri var Jerohams sønner. 28Alle disse var familienes overhoder, overhoder for sine ætter. De bodde i Jerusalem. 29I Gibeon bodde Gibeons far*. Hans kone hette Ma’aka. #*Je’uel, 9:35. 30Hans førstefødte sønn var Abdon, og så var det Sur og Kis og Ba’al og Nadab 31og Gedor og Ahjo og Seker. 32Miklot fikk sønnen Sjimea. Også disse bodde midt imot sine brødre i Jerusalem*, sammen med sine brødre. #*v.14-28. 33Ner fikk sønnen Kis, og Kis var far til Saul, og Saul fikk sønnene Jonatan og Malkisjua og Abinadab og Esjba’al*. #9:39 ff. 1Sam 14:51. *den samme som Isjboset,#2Sam 2:8.
34Jonatans sønn var Meribba’al, og Meribba’al* fikk sønnen Mika. #*den samme som Mefibosjet, 2Sam 4:4. 35Mikas sønner var Piton og Melek og Tarea og Akas. 36Akas fikk sønnen Joadda. Joadda fikk Alemet og Asmavet og Simri. Simri fikk Mosa. 37Mosa fikk sønnen Bina. Hans sønn var Rafa, hans sønn Elasa, hans sønn Asel. 38Asel hadde seks sønner, og dette var deres navn: Asrikam og Bokeru og Ismael og Sjearja og Obadja og Hanan, alle disse var sønner av Asel. 39Hans bror Eseks sønner var Ulam, den førstefødte, og Je’usj, den andre, og Elifelet, den tredje. 40Ulams sønner var veldige stridsmenn, dyktige bueskyttere. De hadde mange sønner og sønnesønner - hundre og femti. Alle disse var Benjamins barn.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.