1 Krønikebok 9
NB

1 Krønikebok 9

9
1Hele Israel ble ført inn i ættelister og finnes oppskrevet i Israels kongers bok. Og Juda ble bortført til fangenskap i Babel på grunn av sin utroskap. #5:25,26. 2Kong 24:15,16. 25:11. 2De første som igjen bodde på sin eiendom, i sine byer, var vanlige israelitter, prester, levitter og tempeltjenere. #Esr 2:43,58. 8:20.
Innbyggerne i Jerusalem
3I Jerusalem bodde noen av Judas barn og av Benjamins barn og av Efra’ims og Manasses barn: #Neh 11:3 ff. 4Utai, sønn av Ammihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, en av sønnene til Peres, sønn av Juda. #2:4. 5Og av sjilonittene*: Asaja, den førstefødte, og hans sønner, #*etterkommere etter Sjelah, 2:3. 6av Serahs sønner: Je’uel og deres brødre, seks hundre og nitti i tallet, #2:4. 7av Benjamins barn: Sallu, sønn av Mesjullam, sønn av Hodavja, sønn av Hassenua. 8Videre Jibneja, sønn av Jeroham, og Ela, sønn av Ussi, sønn av Mikri, og Mesjullam, sønn av Sefatja, sønn av Re’uel, sønn av Jibnija, 9og deres brødre etter sine ætter. I alt ni hundre og femtiseks i tallet. Alle disse menn var overhoder for sine familier.
Prestene og levittene
10Av prestene: Jedaja og Jojarib og Jakin
11og Asarja, sønn av Hilkia, sønn av Mesjullam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Akitub - han var forstander for Guds hus. #6:13. Neh 11:8. 12Videre Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pasjhur, sønn av Malkia, og Masai, sønn av Adiel, sønn av Jahsera, sønn av Mesjullam, sønn av Mesjillemit, sønn av Immer, 13og deres brødre, overhoder for sine familier, ett tusen sju hundre og seksti i tallet, dyktige menn i arbeidet ved tjenesten i Guds hus. 14Og av levittene: Sjemaja, sønn av Hasjub, sønn av Asrikam, sønn av Hasjabja, av Meraris barn.
15Videre Bakbakkar, Heresj og Galal og Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sikri, sønn av Asaf. 16Videre Obadja, sønn av Sjemaja, sønn av Galal, sønn av Jedutun, og Berekja, sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde i netofatittenes landsbyer. #2:54. Neh 11:17. 17Portnerne: Sjallum og Akkub og Talmon og Akiman og deres brødre. Sjallum var deres overhode. 18De* står fremdeles ved Kongeporten, mot øst. Dette var portnerne i Levis barns leirer. #*Sjallums etterkommere. 19Sjallum, sønn av Kore, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, og hans brødre. De som var av hans familie, korahittene, hadde som sin tjenestegjerning å være vaktfolk ved teltets terskler, fordi deres fedre hadde vært vaktfolk ved inngangen til Herrens leir. 20Pinehas, Eleasars sønn, hadde i gammel tid vært deres forstander. Herren var med ham. #4Mos 25:7 ff. 21Sakarja, Mesjelemjas sønn, var portner ved inngangen til sammenkomstens telt. 22Alle disse som var utvalgt til portnere ved inngangen, var to hundre og tolv i tallet. De var ført inn i ættelister etter sine landsbyer. David og seeren Samuel hadde innsatt dem som menn de hadde tillit til. #26:28. 1Sam 9:9,11. 23De og deres sønner sto ved portene til Herrens hus, telthuset, og holdt vakt. 24Etter de fire verdenshjørner hadde portnerne sin plass: mot øst, vest, nord og sør. 25Deres brødre, som bodde i sine landsbyer, skulle fra tid til annen komme og hjelpe dem for sju dager om gangen. 26De fire forstanderne* for portnerne var betrodde menn. De var levitter. De hadde også oppsyn over kamrene og over skattkamrene i Guds hus. #*v.17. 27Om natten holdt de seg rundt omkring Guds hus, for det var deres plikt å holde vakt. Og de skulle lukke opp portene hver morgen.
28Noen av levittene hadde tilsyn med de redskapene som var i bruk ved tjenesten. De talte dem, både når de bar dem inn, og når de bar dem ut. 29Noen av dem var satt til å ha tilsyn med de andre redskapene - alle helligdommens redskaper - og med melet og vinen og oljen og røkelsen og krydderiene. 30Noen av prestenes sønner laget kryddersalven. #2Mos 30:25. 31Mattitja, en av levittene, korahitten Sjallums førstefødte sønn, hadde ansvaret for bakverket. 32Noen av deres brødre, kahatittenes barn, hadde tilsyn med skuebrødene, og skulle legge dem til rette hver sabbat. #3Mos 24:5 ff. 33Dette* var sangerne, overhoder blant levittene. De holdt til i kamrene og var fri for annen tjeneste. For de var dag og natt opptatt med sitt eget arbeid. #*nevnt i v.14-32. 34Alle disse var overhoder for levittenes fedre, overhoder for slektene deres. De bodde i Jerusalem.
Sauls ætteliste
35I Gibeon bodde Gibeons far Je’uel. Hans kone hette Ma’aka. #8:29 ff.
36Hans førstefødte sønn var Abdon, så var det Sur og Kis og Ba’al og Ner og Nadab 37og Gedor og Ahjo og Sakarja og Miklot. 38Miklot fikk sønnen Sjimeam. Også disse bodde rett imot sine brødre i Jerusalem, sammen med sine brødre. #8:32 ff. 39Ner fikk sønnen Kis, og Kis var far til Saul. Saul fikk sønnene Jonatan og Malkisjua og Abinadab og Esjba’al. 40Jonatans sønn var Meribba’al. Meribba’al fikk sønnen Mika. 41Mikas sønner var Piton og Melek og Tahrea. 42Akas fikk sønnen Jara. Jara fikk Alemet og Asmavet og Simri. Simri fikk Mosa. #12:3. 43Mosa fikk sønnen Bina, og hans sønn var Refaja, hans sønn Elasa, hans sønn Asel. 44Asel hadde seks sønner, og dette var deres navn: Asrikam og Bokeru og Ismael og Sjearja og Obadja og Hanan, dette var Asels sønner.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.