1 Krønikebok 15:20

1 Krønikebok 15:20 NB

Sakarja og Asiel og Sjemiramot og Jehiel og Unni og Eliab og Ma’aseja og Benaja skulle spille på harper etter Alamot*.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del