Overwinning door zwakheid

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

God loven in het lijden

“Waarom gebeurt dit?” Deze vraag komt vaak naar boven als iemand zich midden in de pijn, het verdriet en tragedie bevindt. Als jij je zo wel eens hebt gevoeld, ben je zeker niet de enige. Zelfs zij die van God houden kunnen zich soms verlaten voelen. Gods eigen Zoon riep uit “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Mattheüs 27:46). De Schrift laat ons zien dat God lijden toestaat in de levens van hen die Hij liefheeft. In Psalm 22 vraagt David, een “man naar Gods hart” (1 Samuël 13:14), aan God “Waarom?”

David spreekt duidelijk zijn lijden en gevoel van onmacht uit. Maar aan het einde van de psalm verandert zijn klacht in een lofzang, terwijl zijn omstandigheden niet zijn gewijzigd. David zegt dat we bewust God kunnen prijzen in het lijden.

Als je jezelf in een moeilijke situatie bevindt, is het gemakkelijk om aan Gods karakter te twijfelen. Je kunt je afvragen: Waarom laat een goede God toe dat ik moet lijden? Misschien ben je zelfs geneigd om God als onopmerkzaam of kwaadaardig te bestempelen als je midden in de pijn zit.

De Bijbel vertelt ons een ander verhaal. Gods karakter is perfect; Hij handelt altijd naar ons bestwil. Als je eraan denkt dat God goed is en over alle wijsheid beschikt, kun je gaan begrijpen hoe Hij, door de hele Schrift heen, juist het lijden gebruikt om grote dingen te bereiken in het leven van hen die Hij liefheeft.

Als we geconfronteerd worden met beproevingen kunnen we volhouden door vier praktische tips te volgen die David ons geeft:

  • Gebruik de Bijbel om jouw denken te beïnvloeden en mediteer over de waarheid van het Woord.
  • Denk aan Gods trouw in het verleden zodat je hoop voor de toekomst kunt krijgen.
  • Erken je zwakte en de onmogelijkheden van je huidige situatie.
  • Geef al je zorgen en problemen over aan God in het gebed, omdat je weet dat Hij de enige is die je kan helpen.

Door deze stappen te nemen zal je denken veranderen. Je zult vreugde ontvangen als je je beproevingen ziet als een manier om God te loven. Denk eraan: het lijden is slechts tijdelijk. Al duurt het een paar uur of een heel mensenleven, je hebt de mogelijkheid gekregen om Gods grootheid te laten zien. Als het einde van je leven nadert en je je voorbereid om te genieten van Gods eeuwigheid, zal de mogelijkheid om Zijn glorie op deze aarde te laten zien voorbij zijn. Jouw roeping is daarom om God met heel je wezen te eren. Sluit je vandaag nog aan bij Davids lofprijzing en verkondig de goedheid en glorie van God —door je beproevingen heen.