1 Petrus 5
HSV

1 Petrus 5

5
De roeping van de ouderlingen
1De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:
2 # Hand. 20:28 Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; #1 Tim. 3:3; Tit. 1:7niet uit winstbejag, maar bereidwillig;
3 # 2 Kor. 1:24 ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, #Filipp. 3:17; 1 Tim. 4:12; Tit. 2:7maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.
4En als #Jes. 40:11; Ezech. 34:23; Joh. 10:11; Hebr. 13:20; 1 Petr. 2:25de Opperherder verschijnt, #1 Kor. 9:25; 2 Tim. 4:8; Jak. 1:12; 1 Petr. 1:4zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.
In Gods hoede en waakzaam tegen de duivel
5Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; #Rom. 12:10; Filipp. 2:3en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, #Spr. 3:34; Jak. 4:6want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
6 # Job 22:29; Spr. 29:23; Matt. 23:12; Luk. 14:11; Jak. 4:10 Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
7 # Ps. 55:23; Matt. 6:25; Luk. 12:22; Filipp. 4:6; 1 Tim. 6:8 Werp al uw zorgen op Hem, #1 Kor. 9:9; Hebr. 13:5want Hij zorgt voor u.
8 # 1 Thess. 5:6; 1 Petr. 1:13; 4:7 Wees nuchter en waakzaam; #Job 1:7; Luk. 22:31want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
9 # Efez. 4:27; Jak. 4:7 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders#5:9 uw broeders - Letterlijk: uw broederschap. in de wereld opgelegd wordt.
Zegen, afzender, groeten
10De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – #Hebr. 10:37; 1 Petr. 1:6na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
11Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
12Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat.
13U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.
14Groet elkaar #Rom. 16:16; 1 Kor. 16:20; 2 Kor. 13:12; 1 Thess. 5:26met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.