mathi.h 1
SANVE
1
1ibraahiima.h santaano daayuud tasya santaano yii"sukhrii.s.tastasya puurvvapuru.sava.m"sa"sre.nii|
2ibraahiima.h putra ishaak tasya putro yaakuub tasya putro yihuudaastasya bhraatara"sca|
3tasmaad yihuudaatastaamaro garbhe perasserahau jaj naate, tasya perasa.h putro hi.sro.n tasya putro .araam|
4tasya putro .ammiinaadab tasya putro naha"son tasya putra.h salmon|
5tasmaad raahabo garbhe boyam jaj ne, tasmaad ruuto garbhe obed jaj ne, tasya putro yi"saya.h|
6tasya putro daayuud raaja.h tasmaad m.rtoriyasya jaayaayaa.m sulemaan jaj ne|
7tasya putro rihabiyaam, tasya putro.abiya.h, tasya putra aasaa:|
8tasya suto yiho"saapha.t tasya suto yihoraama tasya suta u.siya.h|
9tasya suto yotham tasya suta aaham tasya suto hi.skiya.h|
10tasya suto mina"si.h, tasya suta aamon tasya suto yo"siya.h|
11baabilnagare pravasanaat puurvva.m sa yo"siyo yikhaniya.m tasya bhraat.r.m"sca janayaamaasa|
12tato baabili pravasanakaale yikhaniya.h "saltiiyela.m janayaamaasa, tasya suta.h sirubbaavil|
13tasya suto .abohud tasya suta iliiyaakiim tasya suto.asor|
14asora.h suta.h saadok tasya suta aakhiim tasya suta iliihuud|
15tasya suta iliyaasar tasya suto mattan|
16tasya suto yaakuub tasya suto yuu.saph tasya jaayaa mariyam; tasya garbhe yii"surajani, tameva khrii.s.tam (arthaad abhi.sikta.m) vadanti|
17ittham ibraahiimo daayuuda.m yaavat saakalyena caturda"sapuru.saa.h; aa daayuuda.h kaalaad baabili pravasanakaala.m yaavat caturda"sapuru.saa bhavanti| baabili pravaasanakaalaat khrii.s.tasya kaala.m yaavat caturda"sapuru.saa bhavanti|
18yii"sukhrii.s.tasya janma kaththate| mariyam naamikaa kanyaa yuu.saphe vaagdattaasiit, tadaa tayo.h sa"ngamaat praak saa kanyaa  pavitre.naatmanaa garbhavatii babhuuva|
19tatra tasyaa.h pati ryuu.saph saujanyaat tasyaa.h kala"nga.m prakaa"sayitum anicchan gopanene taa.m paarityaktu.m mana"scakre|
20sa tathaiva bhaavayati, tadaanii.m parame"svarasya duuta.h svapne ta.m dar"sana.m dattvaa vyaajahaara, he daayuuda.h santaana yuu.saph tva.m nijaa.m jaayaa.m mariyamam aadaatu.m maa bhai.sii.h|
21yatastasyaa garbha.h pavitraadaatmano.abhavat, saa ca putra.m prasavi.syate, tadaa tva.m tasya naama yii"sum (arthaat traataara.m) karii.syase, yasmaat sa nijamanujaan te.saa.m kalu.sebhya uddhari.syati|
22ittha.m sati, pa"sya garbhavatii kanyaa tanaya.m prasavi.syate| immaanuuyel tadiiya nca naamadheya.m bhavi.syati|| immaanuuyel asmaaka.m sa"ngii"svara_ityartha.h|
23iti yad vacana.m purvva.m bhavi.syadvaktraa ii"svara.h kathaayaamaasa, tat tadaanii.m siddhamabhavat|
24anantara.m yuu.saph nidraato jaagarita utthaaya parame"svariiyaduutasya nide"saanusaare.na nijaa.m jaayaa.m jagraaha,
25kintu yaavat saa nija.m prathamasuta.m a su.suve, taavat taa.m nopaagacchat, tata.h sutasya naama yii"su.m cakre|