2 Petrus 1

1
FATSAL I.
1SIMON Petrus, sa’orang hamba dan rasul Isa Almasih, iya itu datang kapada sagala orang yang tŭlah bŭrulih sama iman yang indah dŭngan kami ulih bŭrkat ka’adilan Allah, sŭrta Isa Almasih pŭnulong kami.
2Maka biarlah nihmat dan sŭjahtra bŭrtambah tambah padamu dŭngan bŭrkat pŭngatahuan akan Allah, dan Isa Tuhan kami itu,
3Mŭnurot kwasanya, maka tŭlah dikurniakannya pada kita sagala pŭrkara yang bŭrguna kapada kahidopan, dan kabaktian, dŭngan bŭrkat pŭngatahuan akan dia, yang tŭlah mŭnjŭmpot kami kapada kamulian dan kŭbajikan:
4Maka sŭbab itulah tŭlah dikurniakan akan kami bŭbrapa pŭrjanjian yang tŭrbŭsar sangat dan tŭrindah adanya: supaya ulih sagala pŭrkara pŭrkara inilah kamu bŭrulih kŭlak bahgian akan tabiat Allah, sŭbab sudah tŭrlŭpas kamu deripada kabinasaan yang ada dalam dunia ulih kŭrna hawa nafsu.
5Tambahan pula, handaklah kamu mŭrajinkan dirimu sangat, akan mŭnambahi imanmu itu dŭngan kŭbajikan; dan kŭbajikan itu dŭngan pŭngatahuan;
6Dan pŭngatahuan itu dŭngan mŭnahani nafsu; dan mŭnahani nafsu itu dŭngan sabar; dan sabar itu dŭngan ibadat;
7Dan ibadat itu dŭngan bŭrkasih kasihan saudara bŭrsaudara; dan bŭrkasih kasihan saudara bŭrsaudara itu dŭngan dŭrmawan.
8Maka jikalau sagala pŭrkara ini adalah padamu dŭngan kalempahannya, nŭschaya dijadikannya akan dikau lalie pun tidak, mandol pun tidak, dalam hal pŭngatahuan akan Isa Almasih Tuhan kami.
9Tŭtapi orang yang tiada mŭnaroh akan sagala pŭrkara itu, maka iya itulah buta, dan tiada dapat mŭmandang jauh, dan tŭrlupalah iya dosanya yang lama itu tŭlah dihapuskan.
10Maka sŭbab itu saudara saudara, tŭrlebih lagi baik mŭrajinkan dirimu akan mŭnjadikan jŭmpotan dan pilehan akan kamu itu tŭgoh; kŭrna jikalau kamu bŭrbuat pŭrkara pŭrkara ini, nŭschaya tiadalah kamu akan jatoh skali kali.
11Kŭrna dŭmkianlah akan dibri pada kamu kŭlak masok dŭngan sŭpŭnoh pŭnoh jalan kadalam krajaan kŭkal Tuhan kami Isa Almasih, dan pŭnulong kami.
12Maka sŭbab itu tiadalah aku lalie deripada mŭngingatkan pada kamu sŭntiasa deri hal pŭrkara pŭrkara ini, sungguhpun kamu tahu, dan tŭlah mŭnjadi tŭtap dalam kabŭnaran yang ada skarang ini;
13Bahkan, pada sangkaku, slagi aku dalam khemah ini, patutlah aku mŭnggalakkan kamu dŭngan mŭngingatkan kamu.
14Kŭrna tŭlah kukŭtahui, bahwasanya dŭngan sŭgranya juga aku akan mŭninggalkan khemahku ini, spŭrti yang tŭlah dinyatakan padaku ulih Tuhan kami Isa Almasih.
15Tambahan pula aku handak sŭbulih bulihnya supaya kumdian deripada kŭmatianku kŭlak, kamu bulih tŭringat ingat akan sagala pŭrkara ini sŭntiasa.
16Kŭrna bukannya kami mŭnurot chŭrtra yang bukan bukan diadakan dŭngan pŭrdaya, tŭtkala kami tŭlah mŭngkhabarkan pada kamu kwasa, dan kadatangan Isa Almasih Tuhan kami itu, mŭlainkan mata kami mŭnjadi saksi sŭndiri akan hal kamuliannya.
17Kŭrna iya tŭlah mŭnŭrima hormat, dan kamulian deripada Allah Ayah itu, tŭtkala datang kapadanya swatu suara deridada kamulian yang amat bŭsar itu, dŭmkianlah bunyinya, Inilah Anakku yang kukasih, dan bŭrkŭnanlah sangat aku akan dia.
18Maka swara itu yang tŭlah datang deri langit, kami mŭnŭngar, apabila kami ada bŭsŭrta dŭngan dia diatas bŭkit yang suchi itu.
19Maka adalah pada kita pula pŭrkataan nabuatan yang amat tŭntu; maka deri hal itu baiklah juga kamu pŭrhatikan, iya itu sa’olah olah suatu trang yang pŭrchaya kapada tŭmpat yang glap, sahingga dini hari, dan bintang timor itu tŭrbit dalam hati kamu:
20Sŭbab tŭlah dikŭtahui ini mula mula, iya itu tiadalah barang nabuatan kitab itu skali kali diartikan sŭndiri dirinya.
21Kŭrna nabuatan itu bukannya datang pada zaman dahulu dŭngan kahandak manusia; mŭlainkan orang orang yang suchi deripada Allah tŭlah bŭrkata kata dŭngan digrakkan ulih Roh Alkudus adanya.

Terpilih Sekarang Ini:

2 Petrus 1: KEAS

Highlight

Kongsi

Salin

None

Ingin menyimpan sorotan merentas semua peranti anda? Mendaftar atau log masuk

YouVersion menggunakan kuki untuk memperibadikan pengalaman anda. Dengan menggunakan laman web kami, anda menerima penggunaan kuki kami seperti yang diterangkan dalam Polisi Privasi kami