Polisi Privasi YouVersion

Terakhir disemak pada 7/16/2012


Polisi privasi diterjemah demi kemudahan anda; namun, Life.Church tidak memberi jaminan atau representasi tentang ketepatan terjemahan. Di mana versi Inggeris dan versi terjemahan tidak sejajar, versi Inggeris akan dipatuhi.


YouVersion, Laman Web dan Aplikasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh LifeChuech.tv, sedar bahawa anda mengambil berat bagaimana informasi anda diguna dan diberitakan. Kami harap kenyataan berikut akan membantu anda memahami bagaimana YouVersion mengumpul, mengguna dan melindungi informasi yand diberi oleh anda di laman atau app kami.

Informasi yang dikumpul dan bagaimana ia digunakan

 • Informasi yang dibekal oleh anda

  Ketika anda mendaftarkan akaun YouVersion, ataupun perkhidmatan atau promosi Life.Church yang memerlukan pendaftaran, kami meminta informasi peribadi (contohnya nama anda, alamat e-mel dan kata laluan akaun). Kami mungkin menggabungkan informasi yang dibekalkan dalam akaun, dengan informasi dari perkhidmatan Life.Church yang lain atau pihak ketiga, demi membekalkan pengalaman yang lebih baik serta untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kami. Untuk perkhidmatan tertentu, anda mungkin boleh memilih dikecualikan daripada penggabungan informasi.

 • ID Peranti Unik dan lokasi GPS

  Ketika anda mengakses Aplikasi Injil YouVersion, kami mungkin mengumpul ID Peranti Unik ('UDID') dan/atau alamat IP dan/atau lokasi GPS. Kami menggunakan informasi ini untuk membekalkan pengalaman yang disesuaikan untuk anda. Informasi ini dikumpul demi mengetahui nombor agregat peranti unik yang menggunakan perkhidmatan kami atau sebahagian perkhidmatan kami, mengetahui jumlah penggunaan, menganalisa data, dan berkomunikasi dengan anda secara lebih berkesan. Kami mungkin menggabungkan informasi ini dengan informasi dari pihak ketiga untuk membekalkan pengalaman yang lebih baik dan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kami. Kami tidak memberitakan sebarang informasi peribadi yang boleh dikenal pasti kepada pihak ketiga, yang berkaitan UDID atau lokasi GPS anda, tanpa kebenaran eksplisit anda.

 • Cookie Life.Church

  Ketika anda mengunjungi www.youversion.com, kami mungkin mengirim cookie ke komputer anda, agar dapat mengenal browser anda secara unik. (Cookie adalah fail teks kecil yang mengandungi rangkaian karakter.) Penerimaan cookie kami membenarkan anda menetapkan preferensi anda dari sesi ke sesi. Browser biasanya menerima cookie secara default, namun anda boleh set browser untuk menolak segala cookie, atau untuk memberitahu anda ketika anda dihantar cookie. Ada fungsi dan perkhidmatan YouVersion yang mungkin tidak berfungsi baik sekiranya cookie tidak diperbolehkan.

 • Informasi log

  Ketika anda menggunakan YouVersion, server kami akan merakam secara otomatik, informasi yang dihantar oleh browser anda, ketika anda mengunjungi laman web kami. Log server mungkin mengandungi informasi seperti permintaan web anda, alamat Internet Protocol, jenis browser, bahasa browser, tarikh dan masa permintaan, serta cookie yang dapat mengenal browser anda secara unik.

 • Komunikasi pengguna

  Informasi peribadi atau permintaan yang dikemukakan melalui www.youversion.com/live akan dihantar kepada pentadbir group. Pentadbir group dan/atau seseorang anggota mereka mempunyai akses kepada informasi ini. Ketika anda mengirim e-mel atau komunikasi lain kepada sebarang laman web kepunyaan Life.Church, kami mungkin menyimpan komunikasi itu untuk memproses pertanyaan anda, memberi respons kepada permintaan anda dan meningkatkan perkhidmatan kami.

 • Laman web pihak ketiga

  Polisi Privasi ini hanya berkenaan laman web dan app yang dimiliki dan dikendalikan oleh Life.Church. Life.Church tidak berupaya mengawal laman web lain yang dilink dari laman web dan perkhidmatan kami. Laman web yang lain mungkin menghantar cookie dan fail lain mereka ke komputer anda, mengumpul data, atau meminta informasi peribadi dari anda. Sekiranya anda mengunjungi laman web mereka, anda haruslah membaca Polisi Privasi mereka.

Bagaimanakah kami menggunakan informasi anda?

Ketika anda menyertai perkhidmatan tertentu yang memerlukan pendaftaran, kami meminta informasi peribadi anda. Sekiranya Life.Church ingin menggunakan informasi ini secara lain daripada tujuannya semasa informasi dikumpul, kami akan meminta kebenaran anda sebelum penggunaan tersebut. Anda boleh enggan mengemukakan informasi peribadi kepada sebarang perkhidmatan kami. Sekiranya demikian kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan itu untuk anda.

Bagaimanakah kami melindungi informasi anda?

Life.Church tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan institusi lain di luar Life.Church tanpa kebenaran anda yang jelas. Life.Church mungkin berkongsi maklumat peribadi anda hanya jika ia mempunyai kepercayaan bahawa akses, penggunaan, pemeliharaan atau pendedahan maklumat tersebut adalah secara munasabah perlu untuk (a) memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses menurut undang-undang atau permintaan kerajaan yang boleh dikuatkuasakan, (b) menguatkuasakan Terma Penggunaan yang sesuai, termasuk penyiasatan tentang potensi pelanggaran terma tersebut, (c) mengesan, mencegah, atau sebaliknya tentang isu-isu penipuan alamat, keselamatan atau teknikal, atau (d) melindungi daripada bahaya yang akan berlaku kepada hak, harta atau keselamatan Life.Church, para penggunanya atau orang awam sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang. Life.Church mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk perlindungan terhadap akses yang tidak dibenarkan atau perubahan, pendedahan atau pemusnahan data yang tidak dibenarkan. termasuk ulasan dalaman koleksi data, penyimpanan dan pelaksanaan proses dan langkah keselamatan, termasuklah langkah keselamatan fizikal untuk kawalan terhadap akses yang tidak dibenarkan kepada sistem tempat kami menyimpan data peribadi. Kecuali kebenaran yang jelas diperoleh daripada anda, Life.Church membatasi akses maklumat peribadi kepada para pekerja, kontraktor dan ejen yang perlu mengetahui maklumat tersebut untuk beroperasi, membangunkan atau memperbaiki perkhidmatan kami. Mereka terikat dengan kewajipan sulit dan mungkin dikenakan tindakan disiplin, termasuk pemecatan dan pendakwaan jenayah, jika mereka gagal untuk memenuhi kewajipan tersebut.

Integriti Data

Life.Church menyemak amalan pengumpulan, simpanan dan memproses data kami demi memastikan bahawa kami hanya mengumpul, menyimpan dan memproses informasi peribadi yang diperlukan untuk menyediakan atau meningkatkan perkhidmatan kami. Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa informasi peribadi yang diproses adalah tepat, lengkap, dan terbaru, namun kami bergantung kepada pengguna kami untuk mengupdate atau membetulkan informasi peribadi mereka

Mengakses dan mengupdate informasi peribadi

Ketika anda mengguna sebarang perkhidmatan Life.Church, kami berusaha secara bona fide untuk membekalkan anda akses kepada informasi peribadi anda, serta samada membetulkan data ini sekiranya tidak tepat atau menghapuskannya mengikut permintaan anda, sekiranya ia tidak perlu disimpan mengikut undang-undang atau untuk tujuan perkhidmatan yang sah. Kami meminta pengguna individu untuk mengenal pastikan diri serta informasi yang diminta akses, pembetulan atau penghapusan sebelum memproses permintaan demikian. Kami boleh enggan memproses permintaan yang berulangan atau sistematik secara tak munasabah, memerlukan usaha teknikal yang tidak seimbang, menjejaskan privasi orang lain, atau terlalu tidak praktikal (contohnya, permintaan berkenaan informasi yang disimpan dalam tape backup), ataupun mengenai informasi yang tidak perlu diakses. Dalam sebarang kes akses dan pembetulan informasi, kami menyediakan perkhidmatan ini secara percuma, kecuali sekiranya usaha yang tidak seimbang diperlukan. Beberapa perkhidmatan kami mempunyai tatacara yang berbeza untuk mengakses, membetulkan atau menghapuskan informasi peribadi pengguna.

Penguatkuasaan

Dari semasa ke semasa Life.Church menyemak pematuhannya dengan Polisi Privasi ini. Ketika kami menerima aduan bertulis yang rasmi tentang isu privasi, polisi kami adalah untuk menghubungi pengguna yang membuat aduan tentang perkara ini. Kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa regulatori yang sewajarnya, termasuk pihak berkuasa perlindungan data tempatan, untuk menyelesaikan sebarang aduan mengenai pemindahan data peribadi yang tidak boleh diselesaikan di antara Life.Church dan seorang individu.

Soalan

Sebarang soalan mengenai polisi privasi boleh diarahkan kepada: legal@youversion.com