Terma Penggunaan

Terakhir disemak pada 6/5/2012


Terma penggunaan diterjemah demi kemudahan anda; namun, Life.Church tidak memberi jaminan atau representasi tentang ketepatan terjemahan. Di mana versi Inggeris dan versi terjemahan tidak sejajar, versi Inggeris akan dipatuhi.


 1. Penerimaan Terma
 2. Pengklikan 'Saya bersetuju,' menandakan bahawa anda mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk terikat pada SYARAT PENGGUNAAN YouVersion.Life.Church membekalkan perkhidmatan pada Internet dan jaringan sejagat ('Web') melalui aplikasi YouVersion dan pelbagai laman web termasuk http://bible.com(secara kolektif, 'YouVersion'), tertakluk kepada SYARAT PENGGUNAAN berikut. Life.Church berhak mengemaskini SYARAT PENGGUNAAN dari masa ke masa, tanpa pemberitahuan, dan mengekalkan versi SYARAT PENGGUNAAN yang terkini di: https://bible.com/terms. Semasa menggunakan YouVersion, anda juga tertakluk kepada sebarang garis panduan atau peraturan tambahan yang mungkin diterbitkan dari masa ke masa pada laman YouVersion. Dengan ini, semua garis panduan dan peraturan tersebut digabungkan dalam SYARAT PENGGUNAAN. Pelanggaran SYARAT PENGGUNAAN ini harus dilaporkan melalui emel kepada legal@youversion.com.

 3. Penerangan Perkhidmatan
 4. Life.Church membekalkan akses kepada pelbagai perkhidmatan melalui YouVersion kepada Pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penontonan video online, pos blog dan komen, komentar, pelbagai alatan perhubungan yang lain, forum, dan kandungan yang diperibadikan, tanpa bayaran oleh pengguna. Ketika mengguna YouVersion, anda memahami bahawa penggunaan ini mungkin merangkumi komunikasi dengan Life.Church, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran, serta mesej lain yang disubscribe oleh anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab mendapatkan akses ke YouVersion, dan ini mungkin melibatkan alatan dan yuran pihak ketiga (contohnya yuran pembekal perkhidmatan internet, bayaran airtime, atau bayaran lain yang berkaitan dengan paparan dan kiriman mesej).

 5. Kewajipan Pendaftaran Anda
 6. Anda mengakui dan bersetuju untuk:
  • memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda sebagaimana yang diperlukan dalam borang pendaftaran YouVersion ("Data Pendaftaran") dan
  • mengekalkan serta mengemaskini Data Pendaftaran dengan segera demi memastikan ianya adalah benar, tepat, terkini dan lengkap. Sekiranya Life.Church mengesyaki bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, bukan yang terkini atau tidak lengkap, Life.Church berhak menggantung atau menghentikan akaun anda dan menolak sebarang serta semua penggunaan YouVersion semasa dan pada masa depan (atau mana bahagian-bahagiannya). Life.Church mengambil berat tentang keselamatan dan privasi semua penggunaanya, terutamanya kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun yang membenarkan anak-anak mereka untuk mengakses YouVersion mesti mengakui bahawa YouVersion direka bentuk untuk pengguna yang luas. Maka, sebagai penjaga anak anda yang sah, adalah tanggungjawab anda untuk menentukan sama ada YouVersion adalah sesuai untuk anak anda.

 7. Polisi Privasi YouVersion
 8. Data Pendaftaran dan informasi lain mengenai anda tertakluk kepada Polisi Privasi kami, yang terletak di http://youversion.com/privacy. Anda memahami bahawa melalui penggunaan YouVersion anda, anda bersetuju kepada pengumpulan dan penggunaan (seperti yang tertulis dalam Polisi Privasi) informasi ini, termasuk pemindahan informasi ini ke Amerika Syarikat dan/atau negara lain untuk simpanan, memproses dan penggunaan oleh Life.Church.

 9. Akaun, Kata Laluan dan Sekuriti Anggota
 10. Selepas melengkapi proses pendaftaran YouVersion, anda akan menerima kata laluan dan penetapan akaun. Anda bertanggungjawab memelihara kerahsiaan kata laluan dan akaun, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala aktiviti di bawah kata laluan atau akaun anda. Anda bersetuju:
  • segera memberitahu Life.Church tentang sebarang penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tak sah atau sebarang pelanggaran sekuriti, serta
  • memastikan anda log keluar dari akaun pada akhir setiap sesi.

 11. Kelakuan Anggota
 12. Anda memahami bahawa segala informasi, data, teks, software, muzik, bunyi, foto, graphics, video, mesej, tag, pos blog atau forum, atau bahan lain ('Kandungan'), samada dipos awam ataupun dihantar secara private, adalah tanggungjawab pengasas Kandungan itu. Ini bermakna bahawa anda bertanggungjawab terhadap segala Kandungan yang anda upload, pos, e-mel, hantar atau sediakan dengan cara lain melalui YouVersion. Walaupun Life.Church memang mengawasi Kandungan yang dikemukakan kepada YouVersion, Life.Church tidak terdaya menjamin secara munasabah, ketepatan, integriti, kualiti, atau kesesuaian Kandungan tersebut. Anda memahami dan bersetuju bahawa semasa menggunakan YouVersion, anda mungkin terdedah kepada Kandungan yang menjelik, tidak senonoh atau patut dibantah. Anda bersetuju tidak menggunakan YouVersion untuk:
  • upload, pos, e-mel, menghantar atau menyediakan dengan cara lain sebarang Kandungan yang melanggar undang-undang, merbahaya, mengancam, mendera, mengganggu, menyeksa, memfitnah, kesat, lucah, libel, menceroboh privasi orang lain, membenci, diskriminasi, atau patut dibantah dari segi bangsa, kaum atau segi lain;
  • membahayakan anak bawah umur dalam sebarang cara;
  • menyamar sesiapa atau sebarang entiti, termasuk, tetapi tidak terhad kepada pegawai, pemimpin forum, pemandu atau hos Life.Church, atau menyatakan secara palsu atau memberi gambaran yang palsu dengan cara lain tentang hubungan anda dengan seseorang atau sebarang entiti;
  • mencipta header atau memanipulasi dengan cara lain, tanda-tanda pengecam untuk menyembunyikan asas sebarang Kandungan yang dihantar melalui YouVersion;
  • upload, pos, e-mel, hantar atau sediakan dengan cara lain sebarang Kandungan yang anda tidak berhak menyediakan di bawah sebarang undang-undang atau perhubungan kontraktual atau fidusiari (contohnya informasi dalaman, proprietari dan rahsia yang diketahui atau diberitahu sebagai sebahagian dari perhubungan pekerjaan atau perjanjian ketidakdedahan);
  • upload, pos, e-mel, hantar atau sediakan dengan cara lain sebarang Kandungan yang melanggar sebarang paten, cap dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari lain ('Hak-hak') kepunyaan sebarang pihak;
  • upload, pos, e-mel, hantar atau sediakan dengan cara lain sebarang iklan yang tidak diminta atau tanpa izin, bahan promosi, 'junk mail,' 'spam,' 'surat berantai,' 'skema piramid,' atau sebarang permintaan lain
  • upload, pos, e-mel, hantar atau sediakan dengan cara lain sebarang bahan yang mengandungi virus software atau sebarang kod komputer lain, fail atau program yang direkabentuk untuk mengganggu, membinasakan atau menghadkan fungsi sebarang software atau hardware komputer atau peralatan telekom lain;
  • mengganggu aliran dialog biasa, atau berkelakuan lain yang mempengaruhi secara negatif, kebolehan pengguna-pengguna lain untuk berkomunikasi secara real-time;
  • mengganggu atau menggendalakan YouVersion atau server atau jaringan yang tersambung ke YouVersion, atau tidak mematuhi sebarang keperluan, tatacara, polisi atau peraturan jaringan yang tersambung ke YouVersion;
  • melanggar sebarang undang-undang tempatan, negeri, negara atau antarabangsa, samada secara sengaja atau tidak bersengaja;
  • memberi sokongan material atau sumber (atau menyembunyikan atau menyamar sifat, lokasi, sumber, atau pemilikan sokongan material atau sumber) kepada sebarang organisasi yang ditetapkan oleh kerajaan Amerika Syarikat sebagai organisasi pengganas asing menurut seksyen 219 dalam Akta Imigresen dan Kerakyatan;
  • 'stalk' atau mengganggu seseorang lain; dan/atau
  • mengumpul atau menyimpan data peribadi tentang pengguna lain berkenaan dengan kelakuan yang dilarang dan aktiviti yang tertulis di atas.
  Life.Church menyediakan YouVersion demi manfaat rohani dan/atau keagamaan yang tidak ketara, tanpa bayaran, untuk kegunaan peribadi. Anda bersetuju bahawa Life.Church mungkin atau mungkin tidak menyelidiki dahulu Kandungannya, namun Life.Church dan lantikannya berhak (tetapi tidak berwajip) mengikut budibicaranya yang tunggal, untuk menyelidiki dahulu, enggan menerima, atau mengeluarkan sebarang Kandungan yang disediakan melalui YouVersion, untuk sebarang sebab.

  Anda mengakui, memberi keizinan dan bersetuju bahawa Life.Church boleh mengakses, menyimpan dan mendedahkan informasi dan Kandungan akaun anda sekiranya dikehendaki oleh undang-undang atau dipercayai secara bona fide bahawa akses, simpanan atau pendedahan tersebut diperlukan secara munasabah untuk:
  • mematuhi proses perundangan;
  • menguatkuasakan TERMA PENGGUNAAN;
  • respons kepada aduan bahawa sebarang Kandungan melanggar hak pihak ketiga;
  • respons kepada permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan; atau
  • melindungi hak, harta atau keselamatan peribadi Life.Church, penggunanya dan pihak awam.

  Anda memahami bahawa proses teknikal dan hantaran YouVersion, termasuk Kandungan anda, mungkin melibatkan
  • hantaran melalui pelbagai jaringan; dan
  • perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan kepada keperluan teknikal jaringan atau peranti yang tersambung.

 13. Sifat Global Komunikasi
 14. Anda mengakui bahawa melalui penggunaan YouVersion, anda menyebabkan komunikasi melalui jaringan komputer Life.Church, sebahagian darimana terletak di pelbagai tempat di dunia. Akibatnya, komunikasi yang seolah-olahnya dalam-negeri boleh menghasilkan penghantaran komunikasi antara-negeri dan antarabangsa, tidak kira lokasi fizikal anda pada masa penghantaran itu. Sebab demikian, anda mengakui bahawa penggunaan YouVersion mengakibatkan penghantaran data antara-negeri dan antarabangsa. Dengan kesedaran sifat global Internet, anda bersetuju mematuhi segala peraturan tempatan mengenai kelakuan online dan Kandungan yang diterima. Khususnya, anda bersetuju mematuhi segala undang-undang yang berkenaan, berkaitan penghantaran data teknikal dari Amerika Syarikat atau negara kediaman anda.

 15. Kandungan yang Dikemukakan atau Disediakan untuk Dimasukkan dalam Perkhidmatan
 16. Life.Church tidak menuntut pemilikan Kandungan yang dikemukakan oleh anda atau yang disediakan untuk dimasukkan dalam YouVersion. Namun demikian, berkenaan Kandungan yang dikemukakan atau disediakan untuk dimasukkan di kawasan YouVersion yang boleh diakses awam, anda memberikan Life.Church lesen seluruh dunia, bebas-royalti dan tidak-eksklusif yang berikut, di mana berkenaan:
  • Berkenaan Kandungan yang anda kemukakan atau sediakan untuk dimasukkan dalam kawasan YouVersion yang boleh diakses awam, lesen untuk mengguna, mengedar, menyalin, mengubahsuai, menyesuaikan, mempersembah secara awam, memapar secara awam dan mencipta kerja terbitan dari Kandungan ini untuk tujuan menyediakan dan memajukan kawasan YouVersion khusus yang menerima Kandungan tersebut. Lesen ini wujud selagi anda memilih terus memasukkan Kandungan di YouVersion dan akan tamat pada masa anda mengeluarkan atau Life.Church mengeluarkan Kandungan tersebut dari YouVersion.

  • Berkenaan Kandungan selain daripada foto, grafik, audio atau video yang anda kemukakan atau sediakan untuk dimasukkan di kawasan YouVersion yang boleh diakses awam, lesen kekal, tidak terbatal dan sepenuhnya boleh disublisensikan untuk mengguna, mengedar, menyalin, mengubahsuai, menyesuaikan, menerbit, menterjemah, mempersembah secara awam, memapar secara awam dan mencipta kerja terbitan dari Kandungan ini (keseluruhan atau separa) serta menggabungkan Kandungan ini ke dalam kerja lain dalam sebarang format atau media yang kini diketahui atau dicipta nanti.

  • 'Diakses awam.' Kawasan YouVersion yang boleh 'Diakses awam' adalah kawasan yang dimaksudkan untuk kegunaan awam. Kawasan YouVersion yang boleh diakses awam termasuk, tetapi tidak terhad kepada, papan mesej, komen blog, kawasan komuniti, serta forum yang terbuka kepada anggota dan pelawat.

 17. Penyumbang ke YouVersion
 18. Dengan pengemukaan idea, cadangan, dokumen, dan/atau proposal ('Sumbangan') ke YouVersion, anda mengakui dan bersetuju bahawa:
  • Sumbangan anda tidak mengandungi informasi sulit atau proprietari;
  • Life.Church tidak tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan, samada dinyatakan atau dimaksudkan, berkenaan dengan Sumbangan;
  • Life.Church berhak mengguna atau menyatakan (ataupun berpilih tidak mengguna atau menyatakan) Sumbangan tersebut untuk sebarang tujuan, dalam sebarang cara, melalui sebarang media di seluruh dunia;
  • ada kemungkinan Life.Church kini mempunyai kandungan yang di dalam pertimbangan atau sedang dibangunkan, yang agak serupa dengan Sumbangan tersebut;
  • Sumbangan anda menjadi harta Life.Church secara otomatik tanpa mewujudkan kewajipan Life.Church terhadap anda; dan
  • anda tidak berhak menerima sebarang bayaran gantirugi atau sebarang pembayaran balik dari Life.Church di dalam sebarang keadaan.

 19. Indemniti dan Pelepasan Liabiliti
 20. Anda bersetuju menanggung rugi dan menyatakan bahawa Life.Church dan subsidiari, affiliate, pegawai, ejen, pekerja, rakan kongsi dan pelesennya dibebaskan dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh pihak ketiga akibat dari Kandungan yang anda kemukakan, hantar atau sediakan dengan cara lain melalui YouVersion, penggunaan YouVersion oleh anda, hubungan anda ke YouVersion, pelanggaran TERMA PENGGUNAAN oleh anda, atau pelanggaran hak seseorang lain oleh anda. Anda nyatanya memahami dan bersetuju bahawa Life.Church dan subsidiari, affiliate, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi dan pelesennya tidak memberi jaminan bahawa:
  • YouVersion akan menepati keperluan anda;
  • YouVersion tidak akan tergendala, akan tepat masa, selamat atau bebas dari kesilapan; dan
  • keputusan yang berhasil dari penggunaan YouVersion adalah tepat atau dipercayai. Life.Church langsung tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang berakibat dari penggunaan sebarang Kandungan yang disediakan melalui YouVersion.
  Anda nyatanya memahami dan bersetuju bahawa sebarang bahan yang didownload atau didapati dengan cara lain melalui penggunaan YouVersion diakses menurut budibicara dan risiko anda sendiri, dan anda bertanggungjawab secara tunggal terhadap kerosakan sistem komputer anda atau kehilangan data yang berakibat dari download bahan tersebut.

 21. Tiada Jualan Semula Perkhidmatan
 22. Anda bersetuju tidak akan menghasilkan semula, membuat salinan, menyalin, menjual, berdagang, menjual semula atau mempergunakan untuk sebarang tujuan komersial, sebarang bahagian YouVersion (termasuk ID Life.Church anda), penggunaan YouVersion, atau akses ke YouVersion.

 23. Amalan Umum Mengenai Penggunaan dan Simpanan
 24. Anda mengakui bahawa Life.Church boleh menubuhkan, dan mengubahsuai dari semasa ke semasa, amalan umum dan had penggunaan YouVersion, termasuk, tanpa had, nombor hari maksimum Kandungan akan disimpan oleh YouVersion. Anda bersetuju bahawa Life.Church tidak bertanggungjawab atau berliabiliti terhadap penghapusan atau kegagalan menyimpan sebarang Kandungan yang dikekalkan atau dihantar oleh YouVersion. Anda mengakui bahawa Life.Church berhak, menurut budibicaranya yang tunggal, log keluar dan memansuhkan akaun yang tidak aktif untuk tempoh masa yang berlanjutan.

 25. Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan
 26. Pada sebarang masa dan dari semasa ke semasa, Life.Church berhak mengubahsuai atau menghentikan, buat sementara atau secara kekal, YouVersion (atau sebahagian darinya) dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Life.Church tidak akan bertanggungan kepada anda atau sebarang pihak ketiga demi sebarang ubahsuaian, pemberhentian seketika atau pemberhentian kekal YouVersion.

 27. Pemberhentian
 28. Anda bersetuu bahawa Life.Church boleh, untuk sebarang sebab atau tanpa sebab dan tanpa notis terdahulu, menurut budibicaranya yang tunggal, segera memberhentikan akaun Life.Church anda serta akses kepada YouVersion pada sebarang masa dan untuk sebarang sebab, dan tidak akan bertanggungan kepada anda atau sebarang pihak ketiga demi pemberhentian akaun anda atau akses ke YouVersion.

 29. Urusan dengan Pihak Ketiga
 30. Anda mengakui bahawa urusan anda, dengan sebarang pihak yang ditemu atau dijumpa di, atau melalui YouVersion adalah hanya di antara anda dan pihak tersebut. Anda bersetuju bahawa Life.Church tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan terhadap sebarang kehilangan atau sebarang jenis kerosakan yang berakibat dari urusan demikian.

 31. Link
 32. YouVersion mungkin menyediakan, atau pihak ketiga mungkin menyediakan, link kepada laman web dan sumber lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Life.Church tidak terdaya mengawal, tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan, dan tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungan terhadap, sebarang Kandungan, iklan, produk atau bahan lain di atau terdapati dari site atau sumber demikian. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Life.Church langsung tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan penggunaan atau pergantungan kepada site atau sumber demikian.

 33. Hak Proprietari
 34. Anda mengakui dan bersetuju bahawa YouVersion mengandungi informasi proprietari dan kerahsiaan yang dilindungi oleh hak cipta, cap dagangan, tanda perkhidmatan, paten, undang-undang harta intelek, atau hak proprietari dan undang-undang lain. Kecuali bila ternyata dibenarkan oleh undang-undang berkenaan atau diberi kuasa oleh Life.Church, anda bersetuju tidak akan menyalin, mengubahsuai, menyewa, memajak, meminjam, menjual, mengedar, memaparkan secara awam, mempersembahkan secara awam atau mencipta kerja terbitan berdasarkan YouVersion, samada keseluruhan atau separa.

 35. Pembatasan Liabiliti
 36. Anda ternyata memahami dan bersetuju bahawa Life.Church dan subsidiari, affiliate, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi dan pelesennya tidak akan bertanggungan kepada anda demi sebarang gantirugi langsung, tidak langsung, bersampingan, istimewa, turutan atau yang boleh diteladani, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, gantirugi untuk kehilangan keuntungan, muhibah, penggunaan, data atau kehilangan tidak ketara yang lain (walaupun Life.Church telah dinasihatkan tentang kemungkinan gantirugi demikian), yang berakibat dari:
  • penggunaan atau ketidakupayaan mengguna YouVersion;
  • akses tak sah atau perubahan kepada hantaran atau data anda;
  • pernyataan atau kelakuan sebarang pihak ketiga di YouVersion; atau
  • sebarang perkara lain yang berkenaan YouVersion.

 37. Tiada Benefisiari Pihak Ketiga
 38. Anda bersetuju bahawa, kecuali ternyata disediakan di dalam TERMA PENGGUNAAN ini, persetujuan ini tidak akan mempunyai Benefisiari pihak ketiga.

 39. Notis
 40. Life.Church mungkin membekalkan notis kepada anda, termasuk notis mengenai perubahan kepada TERMA PENGGUNAAN ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada e-mel, pos biasa, SMS, MMS, mesej teks, pos di YouVersion, atau cara lain yang munasabah yang kini deketahui atau dicipta nanti.

 41. Informasi Cap Dagangan
 42. Cap dagangan, logo, tanda perkhidmatan, dan nama produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan Life.Church dan kumpulan pelayanannya merupakan cap dagangan Life.Church ('Tanda Life.Church'). Tanpa kebenaran bertulis yang terdahulu dari Life.Church, anda bersetuju langsung tidak akan memaparkan atau mengguna Tanda Life.Church.

 43. Notis dan Tatacara Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta atau Harta Intelek
 44. Life.Church menghormati harta intelektual orang lain. Kami meminta para pengguna kami agar melakukan yang sama, terutamanya berkenaan penggunaan YouVersion. Life.Church mungkin, pada keadaan yang sesuai dan budi bicara tunggalnya, melumpuhkan dan/atau menghentikan akaun pengguna yang merupakan pelanggar berulang. Sekiranya anda yakin bahawa kerja anda telah disalin dalam cara yang melanggar hak milik, atau hak harta intelektual anda telah dicabuli, sila hantar maklumat berikut ke legal@youversion.com:
  • Tandatangan elektronik atau fizikal orang yang dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta atau kepentingan harta intelektual yang berkenaan;

  • Huraian bertulis tentang kerja berhak cipta atau harta intelektual lain yang anda dakwa telah dilanggar;

  • Huraian bertulis tentang lokasi bahan yang anda dakwa telah dilanggar di YouVersion;

  • Alamat, nombor telefon dan alamat emel anda (semua yang berkenaan);

  • Pernyataan bertulis oleh anda bahawa anda secara jujur mempercayai bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak milik, agennya, atau undang-undang;

  • Pernyataan bertulis oleh anda, dengan bersedia dikenakan hukuman sumpah palsu, bahawa maklumat di atas dalam Notis anda adalah tepat dan bahawa anda ialah pemilik hak cipta atau harta intelektual itu, atau bahawa anda merupakan orang yang dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta atau harta intelektual itu. Agen Life.Church untuk Notis tuntutan pelanggaran hak milik atau harta intelektual boleh dihubungi seperti berikut:
   Melalui pos: Life.Church c/o - Contracts Coordinator
   4600 E. 2nd Street Edmond, OK 73034
   Telefon: (405) 680-5433
   Faks: (405) 844-3002
   Emel: legal@youversion.com

Informasi Umum

Kesuluruhan Persetujuan. TERMA PENGGUNAAN ini merupakan keseluruhan persetujuan di antara anda dan Life.Church dan mengawal penggunaan YouVersion oleh anda, dan menggantikan sebarang persetujuan terdahulu di antara anda dan Life.Church berkenaan dengan YouVersion. Anda juga mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan.

Pilihan Undang-undang dan Forum. TERMA PENGGUNAAN dan perhubungan antara anda dan Life.Church dikawal oleh undang-undang Negeri Oklahoma tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang. Anda dan Life.Church bersetuju bertunduk kepada bidang kuasa peribadi dan eksklusif mahkamah yang dilokasi di dalam daerah Oklahoma County, Oklahoma.

Pengecualian dan Pemutusan Terma. Kegagalan Life.Church untuk menggunakan hak atau peruntukan dalam TERMA PENGGUNAAN ini tidak merupakan pengecualian hak atau peruntukan tersebut. Sekiranya sebarang peruntukan dalam TERMA PENGGUNAAN ini didapati tidak sah oleh mahkamah yang berbidang kuasa kompeten, pihak-pihak namun bersetuju bahawa mahkamah akan berusaha memberi kesan kepada niat pihak-pihak seperti dicerminkan dalam peruntukan tersebut, dan peruntukan lain dalam TERMA PENGGUNAAN ini terus berkuatkuasa.

Tiada Hak Survivorship dan Tiada Pindahmilikan. Anda bersetuju bahawa akaun Life.Church anda tidak boleh dipindah milik, dan segala hak terhadap ID Life.Church anda atau kandungan akaun anda tamat ketika anda meninggal dunia. Selepas menerima salinan sijil kematian, Life.Church boleh memberhentikan akaun anda dan menghapuskan secara kekal segala kandungannya.

Statut Batasan. Anda memahami dan bersetuju bahawa tidak kira sebarang statut atau undang-undang yang bertentangan, sebarang tuntutan atau kausa tindakan yang berbangkit dari atau berkaitan dengan penggunaan YouVersion atau TERMA PENGGUNAAN ini mesti difail dalam masa satu (1) tahun selepas tuntutan atau kausa tindakan demikian berlaku atau dihalang selama-lamanya.

Tajuk seksyen dalam TERMA PENGGUNAAN ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak mempunyai kesan perundangan atau kontraktual.