Terma Penggunaan

Semakan terakhir pada 2 April 2020

Sebagaimana yang tercatat dalam polisi di bawah, terjemahan Polisi Privasi dan Terma Penggunaan Bahasa Inggeris akan mengawal hubungan anda dengan YouVersion. Sementara terjemahan Bahasa Inggeris akan mengawal, anda boleh menggunakan alat terjemahan automatik seperti Google Translate untuk melihat dokumen ini dalam bahasa anda. Sebarang semakan terjemahan akan dikemas kini di halaman ini.


Penerimaan Terma

Dengan menggunakan laman web, perkhidmatan, dan aplikasi mudah alih YouVersion (secara kolektif, "YouVersion"), sama ada sebagai pelawat atau pengguna berdaftar, anda menerima dan menerima dan bersetuju dengan Terma ini. Baca Terma ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan YouVersion, serta Polisi Privasi YouVersion. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma ini atau Polisi Privasi YouVersion, anda tidak harus mengakses atau menggunakan YouVersion.

Perubahan Terma

YouVersion ditawarkan oleh Life.Church Operationa, LLC ("Life.Church," atau "kami"). Kami boleh menyemak dan mengemas kini Terma ini dari masa ke masa mengikut budi bicara kami. Sebarang perubahan berkuat kuasa apabila kami menyiarkannya. Penggunaan berterusan YouVersion anda selepas penyiaran Terma itu bermaksud anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut.

Di mana YouVersion menyediakan anda dengan terjemahan Terma Penggunaan selain daripada Bahasa Inggeris, anda bersetuju bahawa terjemahan itu disediakan untuk kemudahan anda sahaja dan bahawa Terma Penggunaan versi Bahasa Inggeris akan menentukan hubungan anda dengan YouVersion. Jika terdapat percanggahan antara Terma Penggunaan versi Bahasa Inggeris dan terjemahan itu, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

Perubahan pada YouVersion

Walaupun kami berharap untuk sentiasa menawarkan YouVersion dan semua ciri-cirinya, kami berhak untuk menukar atau berhenti menawarkan YouVersion atau mana-mana bahagian atau kefungsian YouVersion tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab, jika atas sebarang sebab, semua atau mana-mana bahagian YouVersion tidak tersedia pada bila-bila masa.

Maklumat Mengenai Anda dan Akses Anda kepada YouVersion

Semua maklumat yang kami kumpulkan di atau melalui YouVersion tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Dengan menggunakan YouVersion, anda bersetuju dengan semua tindakan kami menurut Polisi Privasi ini.

Penggunaan yang Dibenarkan dan yang Tidak Dipersetujui

Anda boleh menggunakan YouVersion menurut Terma ini sama ada untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil atau penggunaan dalaman organisasi agama bukan untung anda. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda adalah terpelihara oleh Life.Church. Anda bersetuju bahawa anda tidak dibenarkan dan tidak akan menggunakan YouVersion seperti berikut:

 • dengan apa cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan persekutuan, negeri, tempatan, atau antarabangsa;
 • untuk tujuan mengeksploitasi, merosakkan, atau cuba mengeksploitasi atau membahayakan kanak-kanak di bawah umur dengan apa-apa cara yang mendedahkannya kepada kandungan yang tidak sesuai, meminta maklumat peribadi yang dapat dikenal pasti, atau sebaliknya;
 • untuk menyamar atau cuba meniru mana-mana syarikat atau orang, termasuk Life.Church atau pengguna YouVersion yang lain;
 • untuk melibatkan diri dalam apa-apa kelakuan lain yang, sebagaimana yang ditentukan oleh kami, boleh membahayakan Life.Church atau pengguna YouVersion atau mendedahkan mereka kepada liabiliti;
 • dalam apa cara yang boleh melumpuhkan, terlalu membebani, memusnahkan, atau merosakkan YouVersion atau mengganggu penggunaan YouVersion oleh orang lain;
 • menggunakan mana-mana robot, labah-labah, atau peranti, proses, atau kaedah automatik untuk mengakses YouVersion untuk sebarang tujuan, termasuk memantau atau menyalin mana-mana bahan pada YouVersion;
 • untuk menyisipkan sebarang virus, kuda Trojan, cecacing, bom logik, atau bahan lain yang hasad atau berbahaya dari segi teknologi;
 • untuk cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan, mengganggu, merosakkan, atau mengganggu mana-mana bahagian YouVersion atau mana-mana pelayan, komputer, atau pangkalan data yang disambungkan kepada YouVersion;
 • untuk menyerang YouVersion melalui serangan nafi khidmat atau serangan nafi khidmat teragih; dan
 • sebaliknya cuba mengganggu pengendalian YouVersion.

Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menghantar, dengan sengaja menerima, memuat naik, memuat turun, mengguna, atau mengguna semula apa-apa bahan yang:

 • mengandungi apa-apa bahan berunsur fitnah, lucah, tidak senonoh, kasar, menyakitkan hati, mengancam, ganas, jahat, menghasut, atau yang tidak menyenangkan;
 • mempromosikan bahan lucah atau pornografi, keganasan, atau diskriminasi atas dasar apapun, termasuk bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual, atau umur;
 • melanggar mana-mana paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta, atau harta intelektual lain atau hak orang lain;
 • melanggar hak undang-undang (termasuk hak publisiti dan privasi) orang lain atau mengandungi apa-apa bahan yang boleh menimbulkan apa-apa liabiliti sivil atau jenayah di bawah undang-undang atau peraturan;
 • mempromosikan sebarang aktiviti haram, atau menyokong, menggalakkan, atau membantu sebarang perbuatan yang menyalahi undang-undang;
 • melibatkan aktiviti komersil atau jualan, seperti pertandingan, cabutan bertuah, dan promosi jualan lain, barter, atau pengiklanan; dan/atau
 • memberikan tanggapan bahawa bahan tersebut datang daripada atau disokong oleh Life.Church atau mana-mana orang atau entiti lain, jika ianya tidak benar.

Sumbangan Pengguna

YouVersion mengandungi ciri interaktif yang membolehkan pengguna untuk menyiar, menghantar, menerbit, memapar, atau menghantar kandungan atau bahan (secara kolektif, "Sumbangan Pengguna") kepada pengguna lain atau orang lain pada atau melalui YouVersion. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab memantau Sumbangan Pengguna atau apa-apa bahan lain sebelum ia disiarkan pada atau melalui YouVersion, dan tidak dapat memastikan penyingkiran segera bahan yang tidak menyenangkan setelah ia disiarkan. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa tindakan atau ketidakgiatan berhubungan dengan penghantaran, komunikasi, atau kandungan yang disediakan oleh mana-mana pengguna atau pihak ketiga.

Semua Sumbangan Pengguna mesti mematuhi Terma ini. Dengan menyediakan apa-apa Sumbangan Pengguna pada atau melalui YouVersion, anda memberikan kami dan penyedia perkhidmatan kami, dan setiap pemegang lesen, pengganti, dan penerima serah hak kami, hak untuk menggunakan, membuat salinan, mengubah suai, melaksanakan, memaparkan, memberikan lesen, mengedarkan, dan mendedahkan kepada pihak ketiga apa-apa bahan sedemikian untuk menawarkan YouVersion. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak dalam dan kepada Sumbangan Pengguna dan mempunyai hak untuk memberikan lesen ini dan bahawa semua Sumbangan Pengguna anda akan mematuhi Terma ini. Kami tidak bertanggungjawab atau tertakluk kepada mana-mana pihak ketiga, untuk kandungan atau ketepatan mana-mana Sumbangan Pengguna yang dihantar oleh anda atau mana-mana pengguna YouVersion yang lain.

Keselamatan Akaun

YouVersion membenarkan Pengguna untuk mendaftarkan akaun ("Ahli") yang menghendaki pemberian maklumat tertentu kepada Life.Church. Sekiranya anda memilih atau diberikan nama pengguna, kata laluan, atau maklumat yang serupa sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda bersetuju untuk melayan maklumat tersebut sebagai sulit, dan bersetuju untuk memaklumkan kami dengan segera tentang apa-apa akses yang tidak dibenarkan atau penggunaan nama pengguna atau kata laluan anda atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Kami berhak melumpuhkan mana-mana nama pengguna, kata laluan, atau pengecam lain, sama ada yang dipilih oleh anda atau yang disediakan oleh kami, pada bila-bila masa jika, pada pendapat kami, anda telah melanggar mana-mana peruntukan Terma ini.

Pemantauan dan Penguatkuasaan; Pematuhan Undang-undang; Penamatan

Anda bersetuju bahawa kami berhak untuk:

 • mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan mana-mana pengguna, akaun Ahli, atau Sumbangan Pengguna yang kami anggap perlu atau sesuai mengikut budi bicara kami jika kami percaya bahawa terdapat pelanggaran Terma ini, pelanggaran hak pihak ketiga, ancaman terhadap keselamatan orang lain, atau ancaman, liabiliti, atau kemudaratan kepada nama baik yang dikaitkan dengan YouVersion atau Life.Church;
 • mengambil tindakan yang sesuai, termasuk tanpa had, merujukkan kepada penguatkuasa undang-undang dan pendedahan maklumat anda, kerana sebarang penggunaan YouVersion yang menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran; dan/atau
 • menamatkan atau menggantung akses anda kepada semua atau sebahagian daripada YouVersion atas apa-apa atau tanpa sebab, termasuk tetapi tidak terhad kepada, apa-apa pelanggaran Terma ini.

Tanpa mengehadkan perkara yang disebut di atas, kami berhak untuk bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasa atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan kami untuk mendedahkan identiti atau maklumat lain sesiapa yang menghantar sebarang bahan pada atau melalui YouVersion. ANDA MENGETEPIKAN DAN PEGANG LEPAS LIFE.CHURCH DAN PEMEGANG LESEN DAN PENYEDIA PERKHIDMATANNYA DAN SEMUA PEKERJA, PEGAWAI, DAN PENGARAHNYA DARIPADA SEBARANG TUNTUTAN YANG TIMBUL DARIPADA APA-APA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH MANA-MANA PIHAK YANG DISEBUT DI ATAS SEMASA ATAU HASIL DARIPADA PENYIASATAN UNDANG-UNDANG DAN DARIPADA SEBARANG TINDAKAN YANG DIAMBIL AKIBAT PENYIASATAN OLEH SAMA ADA LIFE.CHURCH ATAU PIHAK BERKUASA PENGUATKUASA.

Pergantungan Anda pada Maklumat

Maklumat yang dibentangkan pada atau melalui YouVersion disediakan sebagai makluman am sahaja. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan maklumat yang terdapat pada YouVersion dalam pelbagai bahasa, terjemahan kandungan YouVersion Bahasa Inggeris kepada bahasa lain disediakan kepada kami oleh pihak lain dan kami tidak mewakili atau menjamin ketepatan terjemahan tersebut. Apa-apa pergantungan anda pada maklumat tersebut adalah atas tanggungan sendiri. Kami menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab yang timbul daripada apa-apa pergantungan, anda atau pelawat YouVersion yang lain, atau sesiapa yang telah dimaklumkan tentang kandungannya, pada bahan tersebut.

Hak Harta Intelektual

YouVersion dan kandungan, ciri, dan kefungsiannya (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, imej, video, dan audio, dan reka bentuk, pemilihan, dan susunan yang serupa), dimiliki oleh Life.Church, pemberi lesennya, atau penyedia lain bahan tersebut dan dilindungi hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan, dan hak intelektual lain atau undang-undang hak dagangan Amerika Syarikat dan antarabangsa.

Logo dan Reka Bentuk

Nama dan logo YouVersion, nama dan logo Life.Church, App Iconlogo, dan semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan yang berkaitan, reka bentuk dan slogan ialah tanda dagangan dan/atau hak cipta Life.Church. Anda tidak boleh menggunakan tanda dan hak cipta ini tanpa kebenaran bertulis yang terdahulu daripada Life.Church. Semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk, dan slogan di YouVersion ialah tanda dagangan pemilik masing-masing.

Pelanggaran Hak Cipta

Sekiranya anda percaya bahawa mana-mana Sumbangan Pengguna, atau kandungan lain yang disediakan di YouVersion melanggar hak cipta anda atau hak lain, sila hubungi wakil tentuan kami melalui: (a) pos ke Legal Department, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) telefon di talian 405-680-5433; atau (c) e-mel ke legal@life.church. Adalah menjadi dasar Life.Church untuk menutup akaun pengguna yang merupakan pelanggar berulang.

Pautan dan Perkhidmatan Pihak Ketiga

YouVersion mungkin memasukkan kandungan atau pautan ke laman atau bahan lain yang disediakan oleh pihak ketiga. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman atau sumber tersebut, dan tidak bertanggungjawab terhadapnya atau sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan anda. Jika anda memutuskan untuk mengakses mana-mana laman web pihak ketiga yang dipautkan daripada YouVersion, anda berbuat demikian atas risiko sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat penggunaan laman web tersebut. Semua pernyataan dan/atau pendapat yang dinyatakan dalam bahan ini, dan semua artikel serta respons terhadap soalan dan kandungan lain, selain daripada kandungan yang disediakan oleh Life.Church, hanyalah pendapat dan tanggungjawab pihak atau entiti yang menyediakan bahan tersebut. Bahan ini tidak semestinya mencerminkan pendapat Life.Church. Kami tidak bertanggungjawab atau tertakluk kepada anda atau mana-mana pihak ketiga, terhadap kandungan atau ketepatan mana-mana bahan yang disediakan oleh mana-mana pihak ketiga.

Sekatan Geografi

Life.Church bertempat di negeri Oklahoma, Amerika Syarikat. Kami tidak membuat tuntutan bahawa YouVersion atau mana-mana kandungannya dapat diakses atau sesuai di luar Amerika Syarikat. Akses kepada YouVersion mungkin tidak sah kepada pihak tertentu atau di negara tertentu. Sekiranya anda mengakses YouVersion di luar Amerika Syarikat, anda berbuat demikian atas inisiatif sendiri dan bertanggungjawab mematuhi undang-undang tempatan.

Penafian Waranti

PENGGUNAAN ANDA AKAN YOUVERSION, KANDUNGANNYA, DAN MANA-MANA KEFUNGSIAN, PERKHIDMATAN, ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI YOUVERSION ADALAH ATAS TANGGUNGAN SENDIRI, SEMUANYA DISEDIAKAN SECARA "SEDIA ADA" DAN "TERSEDIA", TANPA SEBARANG WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT. LIFE.CHURCH MAHUPUN SESIAPA YANG BERKAITAN DENGAN LIFE.CHURCH TIDAK MEMBERI JAMINAN ATAU PERWAKILAN BERHUBUNG DENGAN KELENGKAPAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN, ATAU KETERSEDIAAN YOUVERSION. TANPA MENGEHADKAN PERKARA YANG DISEBUT DI ATAS, LIFE.CHURCH MAHUPUN SESIAPA YANG BERKAITAN DENGAN LIFE.CHURCH TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA YOUVERSION ATAU MANA-MANA KEFUNGSIAN KANDUNGAN ATAU MANA-MANA PERKHIDMATANNYA ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI YOUVERSION ADALAH TEPAT, BOLEH DIPERCAYAI, TANPA RALAT, ATAU TANPA GANGGUAN, BAHAWA KECACATAN AKAN DIBETULKAN, BAHAWA YOUVERSION ATAU PELAYAN YANG MENYEDIAKANNYA ADALAH BEBAS DARIPADA VIRUS ATAU KOMPONEN LAIN YANG MEMUDARATKAN, ATAU BAHAWA YOUVERSION ATAU MANA-MANA PERKHIDMATANNYA ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI YOUVERSION AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ATAU JANGKAAN ANDA.

DENGAN INI LIFE.CHURCH MENAFIKAN SEBARANG WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, STATUTORI ATAU TIDAK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA APA-APA WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, KETAKLANGGARAN, DAN KEUTUHAN BAGI TUJUAN TERTENTU.

PERKARA YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK MEMPENGARUHI APA-APA WARANTI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERBATAS DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

Had Liabiliti

LIFE.CHURCH, PEMBERI LESENNYA, PENYEDIA PERKHIDMATAN, ATAU MANA-MANA PEKERJA, EJEN, PEGAWAI, ATAU PENGARAHNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA-APA CARA SEKALI PUN UNTUK GANTI RUGI BAGAIMANAPUN, DI BAWAH MANA-MANA TEORI PERUNDANGAN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN ANDA, ATAU KETIDAKBOLEHAN MENGGUNA, YOUVERSION, ATAU MANA-MANA LAMAN WEB YANG DIKAITKAN DENGANNYA, MANA-MANA KANDUNGAN YANG DISEDIAKAN PADA ATAU MELALUI YOUVERSION, ATAU LAMAN WEB SEPERTINYA ATAU MANA-MANA PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI YOUVERSION, TERMASUK MANA-MANA KERUGIAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SAMPINGAN, BERBANGKIT, ATAU PUNITIF, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KECEDERAAN PERIBADI, KESAKITAN DAN PENDERITAAN, GANGGUAN EMOSI, KEHILANGAN HASIL, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PERNIAGAAN ATAU SIMPANAN DIJANGKA, KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN NAMA BAIK, KEHILANGAN DATA, DAN SAMA ADA DISEBABKAN OLEH TORT (TERMASUK KELALAIAN), KEMUNGKIRAN KONTRAK, ATAU SEBALIKNYA, WALAUPUN BOLEH RAMAL.

PERKARA YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK MEMPENGARUHI APA-APA LIABILITI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERBATAS DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

Indemniti

Anda bersetuju untuk mempertahankan, melindungi, dan melepaskan Life.Church, anggota gabungan, pemberi lesen, dan penyedia perkhidmatannya, dan pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen, pembekal, pengganti, dan penerima serah hak masing-masingnya daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, kerugian, penilaian, keputusan, kehilangan, kos, perbelanjaan, atau yuran (termasuk yuran perundangan yang munasabah) yang timbul daripada atau berhubung dengan pelanggaran Terma atau penggunaan YouVersion oleh anda, dan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Sumbagan Pengguna anda, sebarang penggunaan kandungan, perkhidmatan, dan produk YouVersion selain daripada yang dibenarkan dalam Terma ini atau penggunaan sebarang maklumat yang diperoleh daripada YouVersion oleh anda.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

Semua perkara, pertikaian, atau tuntutan berhubung dengan YouVersion dan Terma ini (termasuk pertikaian atau tuntutan yang tidak tercantum dalam kontrak), akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang dalaman Negeri Oklahoma tanpa memberikan kesan kepada apa-apa pilihan atau konflik peruntukan undang-undang atau peraturan. Sebarang saman, tindakan atau prosiding undang-undang yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Terma ini atau YouVersion terangkum secara eksklusif dalam bidang kuasa mahkamah persekutuan Amerika Syarikat atau mahkamah Negeri Oklahoma bagi setiap kes yang berlaku di Oklahoma City, Wilayah Oklahoma. Dengan bersetuju dengan Terma ini dan menggunakan YouVersion, anda mengetepikan apa-apa dan semua bantahan untuk menyerahkan bidang kuasa mahkamah dan tempat mahkamah tersebut ke atas anda.

Pengecualian dan Kebolehasingan

Life.Church hanya boleh mengetepikan haknya di bawah Terma ini secara bertulis. Jika mana-mana peruntukan Terma ini diputuskan oleh mahkamah atau tribunal lain dengan bidang kuasa kompeten sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, peruntukan tersebut akan dihapuskan atau dihadkan kepada takat minimum supaya peruntukan Terma ini yang selebihnya akan terus berkuatkuasa.

Keseluruhan Perjanjian

Terma ini dan Polisi Privasi kami merupakan perjanjian tunggal dan menyeluruh antara anda dan Life.Church Operations, LLC berhubung dengan YouVersion dan menggantikan semua persefahaman, perjanjian, pernyataan, dan waranti, bertulis dan lisan, terdahulu dan semasa, berhubung dengan YouVersion.

Komen dan Kebimbangan Anda

YouVersion dikendalikan oleh Life.Church Operations, LLC, sebuah syarikat tanggungan berhad di Oklahoma. Semua maklum balas, komen, permintaan untuk sokongan teknikal dan komunikasi lain berkaitan dengan YouVersion harus ditujukan kepada: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 atau help@youversion.com.

YouVersion menggunakan kuki untuk memperibadikan pengalaman anda. Dengan menggunakan laman web kami, anda menerima penggunaan kuki kami seperti yang diterangkan dalam Polisi Privasi kami