YouVersion logotips
Meklēt ikonu

MALEACHIJA 3

3
1„Redzi, Es sūtīšu savu sūtni, kam būs sataisīt manu ceļu manā priekšā. Un tad drīzi ieradīsies savā namā tas Kungs, kupi jūs kārojat. Raugi, viņš jau nāk!“ —saka tas Kungs Cebaots.
2Bet kas varēs izturēt Viņa atnākšanas dienu, un kas varēs pastāvēt, kad Viņš ieradīsies? —Jo Viņš ir kā zeltkaļa kausētāja uguns un kā veļas mazgātājas sārms.
3Viņš sēdēs un kausēs un dzidrinās sudrabu, un Viņš šķīstīs Levija bērnus un pārkausēs viņus pamazām kā zeltu un sudrabu arvien tīrākus. Tad viņi nesīs tam Kungam ēdamo upuri īstā taisnīgumā,
4Un tam Kungam tad labi patiks Jūdas un Jeruzālemes ēdamais upuris kā senajos laikos un priekš ilgiem gadiem.
5„Un tad Es nākšu pie jums un jūs tiesāšu, un Es nodošu uz vietas savu taisno liecību pret burvjiem, laulības pārkāpējiem, zvērestu lauzējiem un tiem, kas izturas varmācīgi un netaisni pret algādžiem, atraitnēm un bāriņiem, kas nomāc ienācējus svešiniekus un Manis nebīstas!“ —saka tas Kungs Cebaots.
6„Jo Es esmu tas Kungs, un Es nepārveidojos, un jums, Jēkaba bērniem, vēl nebūs būt pagalam.
7Jau kopš savu tēvu laikiem jūs arvien esat novērsušies no maniem baušļiem un neesat tos ievērojuši. Tad nu atgriezieties tagad pie Manis, un arī Fs gribu atgriezties pie jums!“ —saka tas Kungs Cebaots. „Tad jūs atkal sakāt: Kā tad mēs lai atgriežamies?
8Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu, kā jūs Mani krāpjat? Jūs tad sakāt: Kā tad mēs Tevi krāpjam? —Ar desmito tiesu un nenoteikti pienesamiem ziedojumiem jeb nodevām.
9Tādēļ jau jūs esat nolādēti tā, ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu Mani krāpjat!
10Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī tā, lai arī manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā“, —saka tas Kungs Cebaots, —„vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!
11Un Es padzīšu, jums palīdzēdams, rijīgo postītāja kukaini no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs!“ —saka tas Kungs Cebaots.
12„Lai arī visas pagānu tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnai zemei būt“, —saka tas Kungs Cebaots.
13„Jūs vēršat pret Mani nepiekāpīgu valodu“, —saka tas Kungs. „Un jūs atkal jautājat: Ko tad mēs runājam Tev pretī?
14Jau ar to vien, ka jūs sakāt: Ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tam, ka mēs turam Viņa baušļus un bēdu pilni panesam visdažādākās dzīves grūtības tā Kunga Cebaota priekšā?
15Tāpēc mēs daudzinām laimīgus esam likuma nievātājus; bezdievīgo skaits pieaug; viņi kārdina Dievu, un tomēr viss viņiem iziet labi!“
16Bet dievbijīgie savā starpā tā mierina cits citu: „Tas Kungs visu dzird un ievēro, un Viņa priekšā ir atcerei saraksts tiem, kas to Kungu bīstas un domā par Viņa vārdu.“
17„Tai dienā,“ —saka tas Kungs Cebaots, —„ko Es izraudzīšu, viņiem būs būt manam paša īpašumam, un Es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo.
18Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas Viņam nekalpo.
19Jo redzi, nāks diena, kas kvēlos kā karsti nokurināta krāsns; tad visi pārgalvīgie nievātāji un ļaundari būs kā rugāji, un šī nākamā diena tiem pielaidīs uguni“, —saka tas Kungs Cebaots, —„un neatstās no viņiem pāri ne saknes, ne stiebrus!
20Bet jums, kas jūs manu vārdu bīstaties, uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šis saules spārnu gaismas, un jūs varēsit staigāt iekšā un ārā, lēkādami kā barojamie teļi.
21Jūs samīsit bezdievīgos, jo viņiem būs kļūt par pīšļiem zem jūsu kājām tai dienā, kuru Es būšu nolicis!“ —saka tas Kungs Cebaots.
22„Atcerieties Mozus, mana kalpa, likumus, ko Es viņam kādreiz pavēlēju izveidot visa Israēla labā Horeba kalnā kopā ar visiem baušļiem, iestādījumiem un tiesiskiem rīkojumiem.
23Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, īekāms nāks tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena.
24Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai Man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu!“

Pašlaik izvēlēts:

MALEACHIJA 3: LTV1965

Izceltais

Dalīties

Kopēt

None

Vai vēlies, lai tevis izceltie teksti tiktu saglabāti visās tavās ierīcēs? Reģistrējieties vai pierakstieties

Lai personalizētu tavu pieredzi, YouVersion izmanto sīkfailus. Izmantojot mūsu vietni, tu piekrīti, ka mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā