Naudojimo sąlygos

Paskutinį kartą keista 2020 m. balandžio 2 d.

Kaip pabrėžta žemiau pateiktoje politikoje, jūsų sąryšį su YouVersion reglamentuoja privatumo politikos ir naudojimo sąlygų versija anglų kalba. Nors pritaikoma versija yra angliška, jūs taip pat galite naudoti automatinio vertimo įrankį, tokį kaip Google Vertėjas, norėdami peržiūrėti dokumentaciją savo kalba. Visos tolesnės vertimo versijos bus paskelbtos šiame puslapyje.


Šių sąlygų priėmimas

Naudodamiesi „YouVersion“ svetainėmis, paslaugomis ir mobiliosiomis programėlėmis (toliau kartu - „YouVersion“), nesvarbu, ar esate svečias, ar registruotas naudotojas, priimate jas ir sutinkate laikytis šių sąlygų. Atidžiai perskaitykite šias Sąlygas prieš pradėdami naudotis „YouVersion“, taip pat „YouVersion“ privatumo politiką. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis arba „YouVersion“ privatumo politika, negalėsite prieiti ir naudotis „YouVersion“ paslaugomis.

Sąlygų pakeitimai

„YouVersion“ siūlo „Life.Church Operations, LLC“ („Life.Church“, „mes“ arba „mus“). Savo nuožiūra galime kartais peržiūrėti ir atnaujinti šias Sąlygas. Bet kokie pakeitimai įsigalioja, kai juos paskelbiame. Tolesnis naudojimasis „YouVersion“ po to, kai paskelbiamos pakeistos Sąlygos, reiškia, kad jūs sutinkate ir pritariate pakeitimams.

Jei „YouVersion“ pateikė jums kitą Naudojimo sąlygų vertimą nei anglų kalba, sutinkate, kad vertimas pateiktas tik jūsų patogumui ir kad jūsų santykiai su „YouVersion“ bus reglamentuojami Naudojimo sąlygų versija anglų kalba. Jei yra prieštaravimų tarp to, kas nurodyta Naudojimo sąlygų versijoje anglų kalba, ir to, kas nurodyta vertime, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

„YouVersion“ pakeitimai

Nors tikimės visada siūlyti „YouVersion“ ir visas jos funkcijas, pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo keisti arba nutraukti „YouVersion“ arba bet kurios jos dalies ar funkcijų siūlymą. Mes nebūsime atsakingi, jei dėl kokių nors priežasčių visa „YouVersion“ ar bet kuri jos dalis bet kuriuo metu bus neprieinama.

Informacija apie jus ir jūsų prieigą prie „YouVersion“

Visai informacijai, kurią renkame per „YouVersion“ arba jos paslaugas, taikoma mūsų Privatumo politika. Naudodamiesi „YouVersion“ sutinkate su visais mūsų veiksmais, kurių imamės laikydamiesi Privatumo politikos.

Leidžiamas ir neleidžiamas naudojimas

Galite naudoti „YouVersion“ pagal šias Sąlygas savo asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui arba savo ne pelno siekiančios religinės organizacijos vidiniam naudojimui. Visas jums aiškiai nesuteiktas teises pasilieka „Life.Church“. Jūs sutinkate, kad jums neleidžiama ir jūs nenaudosite „YouVersion“ toliau nurodytais būdais:

 • bet kokiu būdu, pažeidžiančiu federalinius, valstijų, vietos ar tarptautinius įstatymus ar taisykles;
 • siekiant išnaudoti, pakenkti arba bandyti išnaudoti ar pakenkti nepilnamečiams bet kokiu būdu, pateikiant jiems nederamą turinį, reikalaujant asmeninės informacijos ar kitaip;
 • apsimesti ar bandyti apsimesti bet kuria įmone ar asmeniu, įskaitant „Life.Church“ ar kitu „YouVersion“ vartotoju;
 • imtis bet kokių kitų veiksmų, kurie, kaip mes nusprendėme, gali pakenkti „Life.Chuch“ ar „YouVersion“ naudotojams arba užtraukti jiems atsakomybę;
 • bet kokiu būdu, kuris galėtų išjungti, apsunkinti, sugadinti ar sutrikdyti „YouVersion“ arba trukdyti kitam asmeniui naudotis „YouVersion“ paslaugomis;
 • naudoti bet kokį robotą ar kitą automatinį įrenginį, procesą ar priemonę, kad bet kokiu tikslu pasiektumėte „YouVersion“, įskaitant bet kokios „YouVersion“ medžiagos stebėjimą ar kopijavimą;
 • platinti virusus, „Trojos arklius“, kompiuterinius kirminus, logines bombas ar kitą kenkėjišką ar technologiškai žalingą medžiagą;
 • bandyti įgyti neteisėtą prieigą prie bet kurios „YouVersion“ ar bet kurio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, prijungtos prie „YouVersion“, įsiterpti į ją, trukdyti jai, ją sugadinti ar sutrikdyti jos veikimą;
 • per „YouVersion“ vykdyti „denial-of-service“ ataką arba paskirstytą „denial-of-service“ ataką; ir
 • kitaip bandyti trukdyti tinkamam „YouVersion“ veikimui.

Taip pat sutinkate, kad nesiųsite, sąmoningai negausite, neįkelsite, neatsisiųsite, nenaudosite ir pakartotinai nenaudosite jokios medžiagos, kuri:

 • yra šmeižiančios, nepadorios, nepadorios, užgaulios, įžeidžiančios, priekabiavimo, smurto, neapykantos, kurstymo ar kitokios nepriimtinos medžiagos;
 • skatina seksualinio ar pornografinio pobūdžio medžiagą, smurtą ar diskriminaciją bet kokiu pagrindu, įskaitant rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos ar amžiaus pagrindu;
 • pažeidžia bet kokį patentą, prekių ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises ar kitas intelektinės nuosavybės ar kitas bet kurio kito asmens teises;
 • pažeidžia kitų asmenų teises (įskaitant teisę į viešumą ir privatumą) arba turi bet kokios medžiagos, dėl kurios gali kilti civilinė ar baudžiamoji atsakomybė pagal įstatymus ar kitus teisės aktus;
 • skatina bet kokią neteisėtą veiklą arba propaguoja, skatina ar padeda atlikti neteisėtus veiksmus;
 • apima komercinę veiklą ar pardavimus, pavyzdžiui, konkursus, loterijas ir kitas pardavimų skatinimo akcijas, mainus ar reklamą; ir (arba)
 • sudarytų įspūdį, kad medžiaga yra „Life.Church“ar bet kurio kito asmens ar subjekto dalis, jei taip nėra.

Naudotojo įnašai

„YouVersion“ turi interaktyvių funkcijų, leidžiančių naudotojams skelbti, pateikti, publikuoti, rodyti ar perduoti kitiems naudotojams ar kitiems asmenims turinį ar medžiagą (toliau - naudotojų įnašai) į „YouVersion“ arba per „YouVersion“. Tačiau mes neįsipareigojame peržiūrėti Naudotojo įnašų ar bet kokios kitos medžiagos prieš ją paskelbiant „YouVersion“ ar per ją ir negalime užtikrinti, kad netinkama medžiaga bus greitai pašalinta po to, kai ji buvo paskelbta. Todėl neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius veiksmus ar neveikimą, susijusius su bet kurio naudotojo ar trečiosios šalies pateiktomis žinutėmis, pranešimais ar turiniu.

Visi vartotojo įnašai turi atitikti šias sąlygas. Teikdami bet kokį vartotojo įnašą į ar per „YouVersion“, jūs suteikiate mums ir mūsų paslaugų teikėjams bei kiekvienam iš jų ir mūsų atitinkamų licencijos teikėjams, teisiniams paveldėtojams ir peremėjams teisę naudoti, atvaizduoti, modifikuoti, rodyti, licencijuoti, platinti ir kitaip atskleisti trečiosioms šalims tokio pobūdžio medžiagą, kad galėtume siūlyti „YouVersion“ paslaugas. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas teises į Vartotojo įnašus, taip pat turite teisę suteikti šią licenciją ir kad visi jūsų Vartotojo įnašai atitinka šias sąlygas. Mes neatsakome ar nesame įpareigoti jokiai trečiajai šaliai už jūsų ar bet kurio kito „YouVersion“ naudotojo paskelbto įnašo turinį ar jo tikslumą.

Paskyros saugumas

„YouVersion“ leidžia naudotojams susikurti paskyrą („Nariai“), kurioje reikia pateikti tam tikrą informaciją „Life.Church“ bendrijai. Jei pasirenkate arba jums suteikiamas naudotojo vardas, slaptažodis ar panaši informacija, kaip mūsų saugumo procedūrų dalis, jūs sutinkate su tokia informacija elgtis konfidencialiai ir sutinkate nedelsiant pranešti mums apie bet kokią neteisėtą prieigą prie jūsų naudotojo vardo ar slaptažodžio, jų naudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą. Turime teisę bet kuriuo metu išjungti bet kurį naudotojo vardą, slaptažodį ar kitą jūsų pasirinktą ar mūsų pateiktą identifikatorių, jei, mūsų nuomone, pažeidėte bet kurią šių Sąlygų nuostatą.

Stebėsena ir vykdymo užtikrinimas; teisinė atitiktis; nutraukimas

Jūs sutinkate, kad mes turime teisę:

 • imtis bet kokių veiksmų bet kurio naudotojo, nario paskyros ar naudotojo įnašo atžvilgiu, kurie, mūsų nuomone, yra būtini ar tinkami, jei manome, kad pažeidžiamos šios Sąlygos, pažeidžiamos trečiųjų šalių teisės, kyla grėsmė kitų asmenų asmeniniam saugumui arba grėsmė, atsakomybė ar žala „YouVersion“ ar „Life.Church“ reputacijai;
 • imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, kreipimąsi į teisėsaugos institucijas ir jūsų informacijos atskleidimą, dėl bet kokio neteisėto ar neleistino „YouVersion“ naudojimo; ir (arba)
 • nutraukti arba sustabdyti jūsų prieigą prie „YouVersion“ prieigos ar jos dalies dėl bet kokios priežasties ar be jos, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį šių Sąlygų pažeidimą.

Neapribodami to, kas išdėstyta toliau, turime teisę visapusiškai bendradarbiauti su bet kokiomis teisėsaugos institucijomis ar teismo nutartimis, kuriomis prašoma ar nurodoma atskleisti bet kurio asmens, skelbiančio bet kokią medžiagą į „YouVersion“ ar per ją, tapatybę ar kitą informaciją. JŪS ATSISAKOTE IR ATLEIDŽIATE LIFE.CHURCH, JOS LICENCIJŲ TURĖTOJUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS BEI VISUS JŲ DARBUOTOJUS, PAREIGŪNUS IR DIREKTORIUS NUO BET KOKIŲ PRETENZIJŲ, KYLANČIŲ DĖL BET KOKIŲ VEIKSMŲ, KURIŲ IMASI BET KURI IŠ PIRMIAU MINĖTŲ ŠALIŲ TEISINIŲ TYRIMŲ METU AR DĖL JŲ, TAIP PAT DĖL BET KOKIŲ VEIKSMŲ, KURIŲ IMAMASI DĖL LIFE.CHURCH AR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ ATLIEKAMŲ TYRIMŲ.

Jūsų pasitikėjimas informacija

„YouVersion“ ar per ją pateikta informacija yra prieinama tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Nors mes stengiamės pateikti informaciją apie „YouVersion“ įvairiomis kalbomis, vertimus į kitas nei „YouVersion“ turinio kalbas mums teikia kitos bendrijos ir mes neatstovaujame ir negarantuojame šių vertimų tikslumo. Mes negarantuojame šios informacijos tikslumo, išsamumo ar naudingumo. Bet koks pasitikėjimas tokia informacija yra griežtai jūsų pačių rizika. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimo, atsirandančios dėl bet kokio jūsų ar kito „YouVersion“ lankytojo ar bet kurio asmens, kuris gali būti informuotas apie bet kurį jų pateikiamą turinį, pasitikėjimo tokia medžiaga.

Intelektinės nuosavybės teisės

„YouVersion“ ir jos turinys, funkcijos ir funkcionalumas (įskaitant, bet neapsiribojant, visą informaciją, programinę įrangą, tekstą, rodmenis, paveikslėlius, vaizdo ir garso įrašus bei jų dizainą, atranką ir išdėstymą) priklauso „Life.Church“, jos licencijų teikėjams arba kitiems tokios medžiagos teikėjams ir yra saugomi Jungtinių Valstijų ir tarptautinių autorių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių ir kitų intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių įstatymų.

Logotipai ir dizainas

„YouVersion“ pavadinimas ir logotipas, „Life.Church“ pavadinimas ir logotipas, App Icon logotipas ir visi susiję pavadinimai, logotipai, produktų ir paslaugų pavadinimai, dizainas ir šūkiai yra „Life.Church“ prekių ženklai ir (arba) autorių teisės. Šių ženklų ir autorių teisių negalima naudoti be išankstinio raštiško „Life.Church“ leidimo. Visi kiti „YouVersion“ esantys pavadinimai, logotipai, produktų ir paslaugų pavadinimai, dizainas ir šūkiai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Autorių teisių pažeidimas

Jei manote, kad bet kuris „YouVersion“ pateiktas Naudotojo įnašas ar kitas turinys pažeidžia jūsų autorių teises ar kitas teises, susisiekite su mūsų paskirtuoju atstovu adresu: (a) Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) telefonu 405-680-5433; arba (c) elektroniniu paštu legal@life.church. Atkreipkite dėmesį, kad pagal „Life.Church“ politiką „Life.Church“ gali panaikinti pakartotinių pažeidėjų naudotojo paskyras.

Trečiųjų šalių nuorodos ir paslaugos

„YouVersion“ gali įterpti trečiųjų šalių teikiamą turinį ar nuorodas į kitas svetaines arba šaltinius. Mes nevaldome tų svetainių ar šaltinių turinio bei neprisiimame jokios atsakomybės už juos ar už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri galėjo atsirasti dėl jų naudojimo. Jei nuspręsite patekti į bet kurią trečiųjų šalių svetainę, susietą su „YouVersion“, tai darysite visiškai savo pačių rizika ir laikydamiesi tokių svetainių naudojimo sąlygų. Visi pareiškimai ir/arba nuomonės, išreikštos šioje medžiagoje, ir visi straipsniai bei atsakymai į klausimus ir kitą turinį, išskyrus „Life.church“ pateiktą turinį, yra tik tą medžiagą pateikusio asmens ar subjekto nuomonė ir atsakomybė. Ši medžiaga nebūtinai atspindi „Life.Church“ nuomonę. Mes neįsipareigojame jums ar jokiai trečiajai šaliai atsakyti už trečiųjų šalių pateiktos medžiagos turinį ar jos tikslumą.

Geografiniai apribojimai

„Life.Church“ yra įsikūrusi Oklahomos valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Mes netvirtiname, kad „YouVersion“ ar bet koks jos turinys yra prieinamas ar tinkamas už Jungtinių Valstijų ribų. Prieiga prie „YouVersion“ gali būti neteisėta tam tikriems asmenims arba tam tikrose šalyse. Jei prie „YouVersion“ jungiatės ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, tai darote savo iniciatyva ir esate atsakingi už vietos įstatymų laikymąsi.

Garantijų atsisakymas

Naudodamiesi „YouVersion“ kompanijos turiniu ir bet kokiomis funkcijomis, paslaugomis ar prekėmis, gautomis naudojant „YouVersion“, esate atsakingi už savo pačių riziką, kuri visa yra pateikta pagrindu „šiuo metu“ ir „kai prieinama“, netaikant jokių išreiškiamų arba numanomų išlygų. Nei „Life.Church“, nei kiti su „Life.Chuch“ susiję asmenys nesuteikia jokių išlygų ar atstovavimo dėl „YouVersion“ išsamumo, saugumo, patikimumo, kokybės, tikslumo ar prieinamumo. Neapribojant to, kas išdėstyta, nei „Life.Church“, nei kas nors, kas yra susiję su „Life.Church“, neatstovauja ar teikia išlygų, kad „YouVersion“ ar bet koks funkcionalumo turinys, ar bet kokios per „YouVersion“ gautos paslaugos, ar daiktai bus tikslūs, patikimi, be klaidų ar nenutraukti, kad defektai bus pašalinti, kad „YouVersion“ ar serveris, kuris suteikia prieigą, bus be kenkėjiškos programinės įrangos ar kitų kenksmingų komponentų, arba kad „YouVersion“ ar bet kurios paslaugos, gautos per „YouVersion“, kitu atveju atitiks jūsų poreikius ar lūkesčius.

„LIFE.CHURCH“ ATSISAKO BET KOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSTATYMINIŲ AR KITOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PREKIAUTI, NEPAŽEIDŽIAMUMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI.

TAI, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, NETURI ĮTAKOS JOKIOMS GARANTIJOMS, KURIŲ NEGALIMA ATMESTI AR APRIBOTI PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS.

Atsakomybės apribojimas

Jokiai numatytais būdais „Life.Church“, jos licencijos išdavėjai, paslaugų teikėjai ar darbuotojai, agentai, pareigūnai ar vadovai nebus atsakingi už bet kokią žalą, pagal bet kokią teisinę teoriją, atsirandančią dėl jūsų naudojimo ar susijusių veiksmų, arba nesugebėjimu naudotis „YouVersion“ ir su ja susietų svetainių, bet kokio turinio, siūlomo „YouVesion“ ar per ja, ar kitų tokių svetainių, paslaugų ar daiktų, gautų per „YouVersion“, įskaitant bet kokią tiesioginę, netiesioginę, specialią, atsitiktinę, pasekminę ar baudžiamąją žalą, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, kūno sužalojimą, skausmą ar kančią, emocinę žalą, pelno praradimą, verslo ar numatytų santaupų praradimą, pajamų praradimą, geranoriškumo praradimą, duomenų praradimą ir tai, ar tai sukėlė civilinės teisės pažeidimas (įskaitant aplaidumą), sutarties pažeidimas ar bet kas kitas, net jei tai galima buvo numatyti.

TAI, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, NETURI ĮTAKOS JOKIAI ATSAKOMYBEI, KURIOS NEGALIMA PAŠALINTI AR APRIBOTI PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS.

Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir nedaryti žalos „Life.Church“, jos dukterines įmones, licencijos išdavėjus ir paslaugų teikėjus bei jos ir jų atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus, rangovus, agentus, tiekėjus, teisių perėmėjus ir pavedimus iš ir dėl bet kokių pretenzijų, įsipareigojimų, žalos atlyginimo, teismo sprendimų, apdovanojimų, nuostolių, išlaidų, išlaidų ar mokesčių (įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius), atsirandančių dėl šių sąlygų pažeidimo ar „YouVersion“ naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vartotojo įnašą, bet kokį „YouVersion“ turinio, paslaugų ir produktų naudojimą, išskyrus tai, kas aiškiai leidžiama šiose sąlygose, arba bet kokios iš „YouVersion“ gautos informacijos naudojimą.

Taikytina teisė ir jurisdikcija

Visus klausimus, ginčus ar pretenzijas, susijusias su „YouVersion“ ir šiomis Sąlygomis (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas), reguliuojami ir vertinami pagal Oklahomos valstijos vidaus įstatymus, nedarant jokio pasirinkimo poveikio ar nuostatų teisės. Bet koks teisinis ieškinys, veiksmas ar procesas, susijęs su šiomis Sąlygomis ar „YouVersion“, turi būti iškeliamas išimtinai Jav federaliniuose teismuose arba Oklahomos valstijos teismuose, kurių kiekvienas atvejis yra aiškinamas Oklahoma Sityje, Oklahomos apskrityje. Sutikdami su šiomis Sąlygomis ir naudodamiesi „YouVersion“ atsisakote visų prieštaravimų dėl tokių teismų naudojimosi teismingumu jums ir bylos iškėlimo tokiuose teismuose.

Atsisakymas ir atskyrimas

„Life.Church“ gali atsisakyti savo teisių pagal šias Sąlygas tik raštu. Jei teismas ar kitas kompetentingos jurisdikcijos teismas bet kurią šių Sąlygų nuostatą pripažįsta negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama dėl kokios nors priežasties, tokia nuostata turi būti panaikinta arba apribota minimalia apimtimi, kad likusios šių Sąlygų nuostatos liktų visapusiškai galiojančios.

Visa sutartis

Šios Sąlygos ir mūsų Privatumo politika yra vienintelis ir visas jūsų ir „Life.Church Operations, LLC“ susitarimas dėl „YouVersion“ ir pakeičia visus ankstesnius ir žodinius susitarimus, sutartis, pareiškimus ir garantijas dėl „YouVersion“.

Jūsų komentarai ir pastabos

„YouVersion“ valdo „Life.Church Operations, LLC“, ribotos atsakomybės bendrovė Oklahomoje. Visi atsiliepimai, komentarai, techninės pagalbos prašymai ir kiti pranešimai, susiję su „YouVersion“, turėtų būti nukreipti į: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 arba help@youversion.com.

„YouVersion“ naudoja slapukus, kad suasmenintų jūsų patyrimą. Naršydami mūsų internetinėje svetainėje, sutinkate su slapukų naudojimu, kaip tai yra aprašyta mūsų Privatumo politikoje

;