Genesis 1
MBBSAM

Genesis 1

1
Gintuha han Dyos an Bug-os nga Kalibutan
1Ha tinikangan, han pagtuha han Dyos han bug-os nga kalibutan ug han mga butang ha kalangitan#1:1 Ha tinikangan…ha kalangitan; o Ha tinikangan gintuha han Dyos an bug-os nga kalibutan; o Han pagtikang han Dyos pagtuha han bug-os nga kalibutan. 2an tuna waray katuhayan ngan waray pa sulod nga bisan ano nga butang. Putos hin kasisidman an mabalod nga kalalawdan nga nakalukop han ngatanan nga mga butang, ngan nahanoy ha bawbaw han tubig an gahom han Dyos.#1:2 an gahom han Dyos; o an espiritu han Dyos; o in usa nga hangin nga tikang sa Dyos; o in usa nga makataragloob nga hangin. 3Niyan nagsiring an Dyos, “Magkamay-ada kapawa”—ngan pinmakita an kapawa. 4Nalipay an Dyos han iya hinkit-an. Ngan ginlain niya han kasisidman an kapawa, 5ngan ginngaranan niya nga “Adlaw” an kapawa ug “Gab-i” an kasisidman. Linmabay an kagab-ihon ngan inmabot an aga—amo adto an syahan nga adlaw.
6-7Niyan nagsiring an Dyos, “Magkamay-ada panganoron nga magbubuhag han katubigan basi magkaduha ka lain nga dapit”—ngan natuman ini. Sanglit ginhimo han Dyos an panganoron nga amo an nagbuhag han katubigan; may katubigan ha ilarom han panganoron ngan may-ada liwat ha bawbaw hini. 8Ginngaranan niya nga “Langit” an panganoron. Linmabay an kagab-ihon ngan inmabot an aga—amo adto an ikaduha nga adlaw.
9Niyan nagsiring an Dyos, “An katubigan ha ubos han langit magtirok ngadto hin usa nga dapit basi pumakita an kamad-an,”—ngan natuman ini. 10Ginngaranan niya nga “Tuna” an kamad-an, ngan “Dagat” an nagtirok nga katubigan. Ngan nalipay an Dyos han iya hinkit-an. 11Niyan nagsiring hiya, “Magpaturok an tuna han magkalainlain nga mga tanom, adton mga nahatag hin binhe ngan adton mga nahatag hin bunga”—ngan natuman ini. 12Sanglit tinmurok ha tuna an magkalainlain nga mga tanom, ngan nalipay an Dyos han iya hinkit-an. 13Linmabay an kagab-ihon ngan inmabot an aga—amo adto an ikatulo nga adlaw.
14Niyan nagsiring an Dyos, “Magpakita didto ha langit in mga suga nga maglalain han adlaw ug han gab-i, ngan amo an panigamnan han pagtikang han mga adlaw, mga tuig, ngan mga siringbahan nga pyesta;#1:14 siringbahan nga mga pyesta; o mga panahon. 15masiga ini hira didto ha langit basi makahatag ha tuna hin kapawa”—ngan natuman ini. 16Sanglit ginhimo han Dyos an duha nga dagko nga mga suga; an usa nga dako nga suga maghahatag hin kapawa ha bug-os nga adlaw ngan an ikaduha nga suga ha bug-os nga gab-i; naghimo liwat hiya han mga bitoon. 17Iginbutang niya an mga suga didto ha langit basi makalamrag han tuna, 18makapawa ha bug-os nga adlaw ug gab-i, ngan basi malain han kasisidman an kapawa. Ngan nalipay an Dyos han iya hinkit-an. 19Linmabay an kagab-ihon ngan inmabot an aga—amo adto an ikaupat nga adlaw.
20Niyan nagsiring an Dyos, “Malukop hin magkalainlain nga buhi nga mga binuhat an katubigan, ngan maluob hin katamsihan an kahanginan.” 21Sanglit gintuha han Dyos an dagko nga kamanampan ha dagat, an magkalainlain nga mga binuhat nga nag-uokoy ha tubig, ngan an magkalainlain nga katamsihan. Ngan nalipay an Dyos han iya hinkit-an. 22Ginbendisyonan niya ini ngatanan ngan ginsiring an mga binuhat nga nag-uokoy ha tubig nga magdamo ini hira ngan pun-on nira an kadagatan, ngan ginsiring niya an katamsihan nga magdamo liwat hira. 23Linmabay an kagab-ihon ngan inmabot an aga—amo adto an ikalima nga adlaw.
24Niyan nagsiring an Dyos, “Magkamay-ada an tuna magkalainlain nga kamanampan: ihayop ngan ihalas,#1:24 Ha usa nga kadaan nga hubad, kamanampan, ihayop ngan ihalas; ha Hebreo, ihayop nga kamanampan ngan han bug-os nga tuna. dagko ngan gudti”—ngan natuman ini. 25Sanglit ginhimo han Dyos ini ngatanan ngan nalipay hiya han iya hinkit-an.
26Niyan nagsiring an Dyos, “Ngan yana paghihimoon ta an tawo;#1:26 tawo; natindog para katawhan. ha aton panagway ug ladawan hihimoon ta hiya. Maghahadi hiya han kaisdaan, katamsihan, ngan han ngatanan nga kamanampan, ihayop ngan ihalas, dagko ngan gudti!” 27Sanglit gintuha han Dyos an tawo, nga ginhimo hiya nga sugad ha iya ngahaw. Nagtuha hiya hin lalake ug babaye, 28ginbendisyonan hira ngan ginsiring, “Magkamay-ada kamo damo nga mga anak, basi mag-ukoy ha bug-os nga tuna an iyo mga tulin ngan paghadian nira ini. Iginbubutang ko kamo nga tinaporan han kaisdaan, han katamsihan, ngan han ngatanan nga ihalas nga kamanampan. 29Iginhatag ko an ngatanan nga magkalainlain nga mga binhe ngan an ngatanan nga magkalainlain nga mga bunga nga iyo kakaonon; 30kundi iginhatag ko an kabanwaan ngan an mga tanom para han ngatanan nga ihalas nga kamanampan ngan han ngatanan nga katamsihan”—ngan natuman ini. 31Nakita han Dyos an ngatanan nga iya ginhimo ngan nalipay hiya hin duro. Linmabay an kagab-ihon ngan inmabot an aga—amo adto an ikaunom nga adlaw.

Baraan nga Biblia © Philippine Bible Society, 1984


Ulteriori Informazioni Su Samarenyo Meaning-Based Bible (1984)