GENESIS 1
ABHIL82

GENESIS 1

1
Ang Pagtuga
1Sa ginsuguran gintuga sang Dios ang mga langit kag ang duta. 2Kag ang duta wala sing kahusayan kag wala sing sulud, kag ang kadudulman yara sa nawung sang kadadalman; kag ang Espiritu sang Dios nagagiho sa nawung sang mga tubig.
3Kag ang Dios nagsiling, “Magmay kapawa”;#2 Cor. 4:6. kag may kapawa. 4Kag nakita sang Dios nga ang kapawa maayo; kag ginpain sang Dios ang kapawa sa kadudulman. 5Kag gintawag sang Dios ang kapawa Adlaw, kag ang kadudulman gintawag niya Gab-i. Kag may kagab-ihon kag kaagahon, isa ka adlaw.
6Kag ang Dios nagsiling, “Magmay kahawaan sa tunga sang mga tubig, kag magpain ini sang mga tubig sa mga tubig.” 7Kag ang Dios naghimo sang kahawaan kag nagpain sang mga tubig nga yara sa idalum sang kahawaan sa mga tubig nga yara sa ibabaw sang kahawaan. Kag nangin-amo ini. 8Kag ang Dios nagtawag sang kahawaan Langit.#2 Ped. 3:5. Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikaduha nga adlaw.
9Kag ang Dios nagsiling, “Magtingub ang mga tubig nga yara sa idalum sang mga langit sa isa ka duug, kag magpahayag ang mamala nga duta.” Kag nangin-amo ini. 10Kag ang Dios naghingalan sang duta nga mamala Duta, kag ang katilingban sang mga tubig gintawag niya Kadagatan. Kag nakita sang Dios nga ini maayo. 11Kag ang Dios nagsiling, “Magpatubo ang duta sing hilamon, mga gamhon nga nagadala sing binhi, kag mga kahoy nga nagadala sing bunga sono sa ila sari, nga may binhi, sa ibabaw sang duta.” Kag nangin-amo ini. 12Kag ang duta nagpatubo sing hilamon, sing mga gamhon nga nagadala sing binhi sono sa ila sari, kag mga kahoy nga nagadala sing bunga nga may binhi, sono sa ila sari. Kag nakita sang Dios nga ini maayo. 13Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikatlong adlaw.
14Kag ang Dios nagsiling, “Magmay mga sulo sa kahawaan sang mga langit sa pagpain sang adlaw sa gab-i; kag sila mangintandaan kag nga sa mga panag-on kag nga sa mga adlaw kag mga tuig, 15kag sila manginsulo sa kahawaan sang langit sa pag-iwag sa duta.” Kag nangin-amo ini. 16Kag ang Dios naghimo sang duha ka dalagkung sulo, ang labi kadakung sulo sa paggahum sa kaadlawon, kag ang labi kadiotay nga sulo sa paggahum sa kagab-ihon; sia naghimo sang mga bitoon man. 17Kag ang Dios nagbutang sa ila sa kahawaan sang mga langit sa pag-iwag sa duta, 18sa paggahum sa kaadlawon kag sa kagab-ihon, kag sa pagpain sang kapawa sa kadudulman. Kag nakita sang Dios nga ini maayo. 19Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikap-at nga adlaw.
20Kag ang Dios nagsiling, “Magpadagaya ang mga tubig sing buhi nga mga tinuga, kag maglupad ang kapispisan sa ibabaw sang duta sa wayang nga kahawaan sang mga langit.” 21Gani ang Dios nagtuga sang dalagkung mga gadya sa kadagatan, kag sang tagsa ka tinuga nga buhi nga nagagiho, nga nagdagaya sa mga tubig, sono sa ila mga sari, kag sang tagsa ka pispis nga pakpakan sono sa iya sari. Kag nakita sang Dios nga ini maayo. 22Kag ang Dios nagpakamaayo sa ila, nga nagasiling, “Magmabungahon kag magbuad kag magtugub sang mga tubig sa kadagatan, kag ang kapispisan magbuad sa duta.” 23Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikalimang adlaw.
24Kag ang Dios nagsiling, “Magpatubo ang duta sing buhi nga mga tinuga sono sa ila mga sari: kahayupan kag nagasaug nga mga butang kag kasapatan sang duta sono sa ila mga sari.” Kag nangin-amo ini. 25Kag ang Dios naghimo sang kasapatan sang duta sono sa ila mga sari kag sang kahayupan sono sa ila mga sari, kag sang tagsa ka butang nga nagasaug sa duta sono sa iya sari. Kag nakita sang Dios nga ini maayo.
26Niyan ang Dios nagsiling, “Himoon ta ang tawo sa dagway naton,#1 Cor. 11:7. sono sa kaangay naton; kag pagahumon sila sa kaisdaan sang dagat, kag sa kapispisan sang kahanginan, kag sa kahayupan, kag sa bug-os nga duta, kag sa tagsa ka butang nga nagasaug sa duta.” 27Gani ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya sia; lalaki kag babayi gintuga niya sila.#Mat. 19:4; Mar. 10:6. 28Kag ang Dios nagpakamaayo sa ila,#Gen. 5:1-2. kag ang Dios nagsiling sa ila, “Magmabungahon kag magbuad, kag magtugub sang duta kag magpakaagalon sa iya; kag maggahum sang kaisdaan sang dagat kag sang kapispisan sang kahanginan kag sang tagsa ka buhi nga butang nga nagagiho sa duta.” 29Kag ang Dios nagsiling, “Yari karon, nahatag ko sa inyo ang tagsa ka gamhon nga may binhi, nga yara sa kadaygan sang bug-os nga duta, kag ang tagsa ka kahoy nga may bunga nga nagadala sing binhi; ini manginkalan-on ninyo. 30Kag sa tagsa ka sapat sang duta, kag sa tagsa ka pispis sang kahanginan, kag sa tagsa ka butang nga nagasaug sa duta, nga sa iya may kabuhi, nahatag ko ang tagsa ka gamhon nga malagtum nga kalan-on.” Kag nangin-amo ini. 31Kag nakita sang Dios ang tagsa ka butang nga nahimo niya, kag yari karon, tama gid kaayo. Kag may kagab-ihon kag may kaagahon, ikan-um nga adlaw.

Ang Biblia ©1982 Philippine Bible Society


Ulteriori Informazioni Su Ang Biblia (1982)