2Sámuel 23
RÚF

2Sámuel 23

23
Dávid utolsó szavai
1Ezek voltak Dávid utolsó szavai:
Így szól Dávid, Isai fia,
így szól a magasra emelt férfi,
Jákób Istenének felkentje,
Izráel énekeinek kedveltje:
2Az Úr lelke beszélt általam,
az ő szava volt nyelvemen.
3Izráel Istene ezt mondta,
Izráel kősziklája így szólt hozzám:
Az emberek igaz uralkodója,
az istenfélő uralkodó
4olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye,
mint a felhőtlen reggel,
melynek sugarától eső után
kisarjad a fű a földön.
5Nem ilyen-e házam Isten színe előtt?
Örök szövetségre lépett énvelem,
benne elrendezett és biztosított mindent.
Minden javam, minden örömöm őtőle származik.
6De az elvetemültek mind olyanok,
mint a szélhordta tövis,
melyet nem fognak meg kézzel:
7aki hozzájuk akar nyúlni,
vasat ragad, lándzsanyelet;
égő tűzzel égeti meg őket,
ahol rájuk talál.
Dávid kiváló vitézei
(Vö. 1Krón 11,11–41)
8Ezek voltak név szerint Dávid vitézei: a tahkemóni Jóséb-Bassebet, egy főtiszt, aki úgy forgatta a lándzsáját, hogy egy alkalommal nyolcszáz embert döfött le.
9Azután Eleázár, Ahóhí fiának, Dódónak a fia, egyike annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, amikor csúffá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat. Az izráeliek már visszavonultak, 10de ő ott maradt, és vágta a filiszteusokat, míg csak bele nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a kardhoz. Nagy győzelmet adott az Úr azon a napon. Azután a hadinép is visszatért hozzá, de csak fosztogatni.
11A következő volt Sammá, a harári Ágé fia. Amikor összegyűltek a filiszteusok Lehínél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bevetve, a hadinép már megfutamodott a filiszteusok elől, 12de ő megállt annak a darab földnek a közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így adott az Úr nagy győzelmet.
13Egyszer a harminc vezér közül hárman elmentek Dávidhoz, és aratáskor érkeztek meg az Adullám-barlangba, amikor a filiszteusok serege a Refáím-völgyben táborozott. 14Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél. 15Dávid eltikkadt, és ezt mondta: Ó, bárcsak valaki vizet hozna nekem a betlehemi kútból, onnan a kapu mellől! 16Erre a három vitéz áttört a filiszteus táboron, vizet merített Betlehemben a kapu melletti kútból, elhozták, és odavitték Dávidnak. Ő azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak, 17és ezt mondta: Az Úr mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek! Hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket! Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz.
18Abísaj, Jóáb testvére, Cerújá fia volt a harminc vezér parancsnoka. Ő úgy forgatta a lándzsáját, hogy háromszáz embert döfött le. Ő volt a leghíresebb a harmincak között. 19A harmincak között ő volt a legtekintélyesebb, ezért lett a parancsnokuk; ám az előző háromnak nem ért a nyomába.
20A Kabceélból való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Móáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. 21Ugyanő vágott le egy nagy termetű egyiptomi embert, bár az egyiptomi kezében lándzsa volt, ő meg csak bottal ment rá. De kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját lándzsájával ölte meg. 22Ilyeneket vitt véghez Benájá, Jójádá fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz. 23Tekintélyes volt a harminc között, de a háromnak nem ért a nyomába. Dávid a testőrök vezetőjévé tette.
24Aszáél, Jóáb testvére is kivált a harminc közül, akik a következők voltak: Elhánán, a betlehemi Dódó fia, 25a haródi Sammá, a haródi Elíká, 26a peleti Helec, a tekóai Írá, Ikkés fia, 27az anátóti Abíezer, a húsái Mebunnaj, 28az ahóhi Calmón, a netófái Mahraj, 29a netófái Héleb, Baaná fia, a benjámini Gibeából való Ittaj, Ríbaj fia, 30a pirátóni Benájá, a nahalé-gaasi Hiddaj, 31az arbai Abíalbón, a bahúrími Azmávet, 32a saalbóni Eljahbá, Jónátán, Jásén fia, 33a harári Sammá, az arári Ahíám, Sárár fia, 34a maakái Elífelet, Ahaszbaj fia, a gilói Elíám, Ahítófel fia, 35a karmeli Hecró, az arbai Paaraj, 36a cóbái Jigál, Nátán fia, a gádi Bání, 37az ammóni Celek meg a beéróti Nahraj, Jóábnak, Cerújá fiának a fegyverhordozója, 38a jeteri Írá, a jeteri Gáréb 39és a hettita Úriás. Összesen tehát harmincheten voltak.

Hungarian Protestant New Translation Revised © Hungarian Bible Society, 2014


Tudj meg többet a Revised Hungarian Bible fordításról