Róma 8
HUNK

Róma 8

8
A hívőknek a kárhozattól való mentessége, lélek szerint való járása, istenfiúsága és még nyomorúságban is boldog reménysége
1Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, #Gal. 3,13. 5,24. kik nem test szerint járnak, hanem #rész7,22. Lélek szerint. 2Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. 3Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a #2 Kor. 5,21. bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. 4Hogy a törvénynek igazsága #5 Móz. 27,26. beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. 5Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. 6Mert a testnek #Gal. 6,8. gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. 7Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy #Jak. 4,4. az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. 8A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 9De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. #1 Kor. 3,16. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. 10Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. 11De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, #Csel. 2,24. a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket #1 Kor. 15,51–54. is az ő ti bennetek lakozó Lelke által. 12Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, #Gal. 5,24. rész6,7.18. hogy test szerint éljünk: 13Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. #Gal. 5,19–21. 14Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. 15Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, #2 Tim. 1,7. hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki #Gal. 4,5.6. által kiáltjuk: Abbá, Atyám! 16Ez a Lélek #Eféz. 1,13.14. bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekek, #Tit. 3,7. örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, #Jel. 3,21. hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. 18Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem #2 Kor. 4,17. hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. 19Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak #1 Ján. 3,2. megjelenését. 20Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem #1 Móz. 3,17.18. önként, hanem azért, a ki az alá vetette. 21Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság #Luk. 21,28. rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. 22Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. 23Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek #2 Kor. 5,2–4. megváltását. 24Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert a mit lát valaki, miért reményli is azt? 25Ha pedig, a mit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. 26Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a #Zak. 12,10. Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 27A ki pedig a #Zsolt. 7,10. szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. 28Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak. 29Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy #Eféz. 1,5.11. azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött #Kol. 1,18. sok atyafi között. 30A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. 31Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? 32A ki az ő tulajdon #Ján. 3,16. Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? 33Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a #Ésa. 50,8.9. ki megigazít; 34Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, #Zsid. 1,3. a ki esedezik is #Zsid. 7,25. érettünk: 35Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, #Csel. 20,24. vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? 36A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá #Zsolt. 44,23. tekintenek mint vágó juhokat. 37De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, #Fil. 4,13. a ki minket szeretett, 38Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, 39Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.