Márk 6

6
Jézust megvetik Názáretben
(Vers 1–6: v. ö. Máté 13,53–58. Luk. 4,15–30.)
1És kiméne onnét, és méne az ő hazájába, #Mát. 13,53–58. Luk. 4,15–30. és követék őt az ő tanítványai. 2És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván: #Ján. 7,15. Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa? 3Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne. 4Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között és a maga házában. 5Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit. 6És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül #Mát. 9,35. Luk. 13,22. járja vala a falvakat, tanítván.
Az apostolok kiküldetése
(Vers 7–13: v. ö. Máté 10,1.9–15. Luk. 9,1–6.)
7Majd magához szólítá a tizenkettőt, #Mát. 10,1. 9–15. Luk. 9,1–6. és kezdé őket kiküldeni #Luk. 10,1. kettőnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan lelkeken. 8És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálczán kívül; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben; 9Hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek. 10És monda nékik: A hol valamely házba bementek, ott #Mát. 10,11. Luk. 10,7. maradjatok mindaddig, a míg tovább mentek onnét. 11A kik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén, verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Bizony mondom néktek: Sodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. 12Kimenvén azért, prédikálják vala, hogy térjenek meg. 13És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal #Jak. 5,14–15. sok beteget megkennek és meggyógyítnak vala.
Keresztelő János fővétele
(Vers 14–29: v. ö. Máté 14,1–12. Luk. 9,7–9. 3,19–20.)
14És meghallá ezeket Heródes király (mert nyilvánvalóvá lőn az ő neve) és monda: Keresztelő János támadt #Mát. 14,1–12. Luk. 3,19.20. 9,7–9. fel a halálból és azért működnek benne ez erők. 15Némelyek azt mondják vala, hogy Illés ő; mások meg azt mondják vala, hogy Próféta, vagy olyan, mint egy a próféták közül. 16Heródes pedig ezeket hallván, monda: A kinek én fejét vétetém, az a János ez; ő támadt fel a halálból. 17Mert maga Heródes fogatta el és vettette vala börtönbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivelhogy azt vette vala feleségül. 18Mert János azt mondá Heródesnek: Nem szabad néked #3 Móz. 18,16. a testvéred feleségével élned. 19Heródiás pedig ólálkodik vala utána, és meg akarja vala őt ölni; de nem teheté. 20Mert Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt; és ráhallgatván, sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt. 21De egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad vala, 22És ennek a Heródiásnak a leánya beméne és tánczola, és megtetszék Heródesnek és a vendégeknek, monda a király a leánynak: Kérj tőlem, a mit akarsz, és megadom néked. 23És megesküvék néki, hogy: Bármit kérsz tőlem, megadom néked, még ha országom #Eszt. 5,3–6. felét is. 24Az pedig kimenvén, monda az ő anyjának: Mit kérjek? Ez pedig mondja: A Keresztelő János fejét. 25És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén, kéré őt mondván: Akarom, hogy mindjárt add ide nékem a Keresztelő János fejét egy tálban. 26A király pedig noha igen megszomorodék, eskűje és a vendégek miatt nem akará őt elutasítani. 27És azonnal hóhért küldvén a király, megparancsolá, hogy hozzák el annak fejét. 28Ez pedig elmenvén, fejét vevé annak a börtönben, és előhozá a fejét egy tálban és adá a leánynak; a leány pedig az anyjának adá azt. 29A tanítványai pedig, a mikor ezt meghallották vala, eljövének, és elvivék a testét, és sírba tevék.
Az ötezernek jóltartása
30És az apostolok #Luk. 9,10. összegyűlekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, a miket cselekedtek, azt is, a miket tanítottak vala. 31Ő pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járó-kelők, és még evésre sem volt alkalmas idejök.
(Vers 32–44: v. ö. Máté 14,13–21. Luk. 9,11–17. Ján. 6,1–13.)
32És elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő magok. 33A sokaság pedig meglátá őket, a mint mennek vala, és sokan megismerék őt; és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelőzék őket, és hozzá gyülekezének. #Mát. 14,13–21. Luk. 9,11–17. Ján. 6,1–13. 34És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, #Mát. 9,36. és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé őket sokra tanítani. 35Mikor pedig immár nagy idő vala, hozzámenvén az ő tanítványai mondának: Puszta ez a hely, és immár nagy idő van: 36Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök. 37Ő pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök. És mondának néki: Elmenvén, vegyünk-é kétszáz pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk nékik? 38Ő pedig monda nékik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván, mondának: Öt, és két halunk. 39És parancsolá nékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra. 40Letelepedének azért szakaszonként, százával és ötvenével. 41Ő pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és #rész7,34. az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között. 42Evének azért mindnyájan, és megelégedének; 43És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is. 44A kik pedig a kenyerekből ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.
Jézus a tengeren jár
(Vers 45–56: v. ö. Máté 14,22–36. Ján. 6,15–21.)
45És #Mát. 14,22–36. Ján. 6,15–21. azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Bethsaida felé, a míg ő a sokaságot elbocsátja. 46Minekutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni. 47És mikor beesteledék, a hajó a tenger közepén vala, ő pedig egymaga a szárazon. 48És látá őket, a mint vesződnek az evezéssel; mert a szél szembe fú vala velök; és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva; és el akar vala haladni mellettük. 49Azok pedig látván őt a tengeren járni, kisértetnek vélték, és felkiáltának; 50Mert mindnyájan látják vala őt és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket, és monda nékik: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek. 51Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt #rész4,39. a szél; ők pedig magukban szerfölött álmélkodnak és csodálkoznak vala. 52Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szívök meg vala keményedve.
Sok beteg meggyógyul
53És átkelve, eljutának a Genezáret földére, és kikötének. 54De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerék őt, 55És azt az egész környéket befutván, kezdék a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, a merre hallják vala, hogy ő ott van. 56És a hová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letevék a piaczokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, #rész5,27.28. Mát. 14,36. meggyógyulának.

Jelenleg kiválasztva:

Márk 6: HUNK

Kiemelés

Megosztás

Másolás

None

Szeretnéd, hogy a kiemeléseid minden eszközödön megjelenjenek? Regisztrálj vagy jelentkezz be

A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint