Márk 10

10
Házassági elválásról
(Vers 1–12: v. ö. Máté 19,1–9.)
1Onnan pedig #Mát. 19,1–9. felkelvén Judea határaiba méne, a Jordánon túl való részen által; és ismét sokaság gyűl vala hozzá; ő pedig szokása szerint ismét tanítja vala őket. 2És a farizeusok hozzámenvén megkérdezék tőle, ha szabad-é férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt. 3Ő pedig felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek Mózes? 4Ők pedig mondának: Mózes #5 Móz. 24,1. Mát. 5,31.32. megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk. 5És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot; 6De #1 Móz. 1,27. a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. 7Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, #1 Móz. 2,24. 8És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. 9Annakokáért a mit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válaszsza. 10És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezék őt e dolog felől. 11Ő pedig monda nékik: A ki elbocsátja #Mát. 5,32. Luk. 16,18. feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. 12Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.
Jézus megáldja a kis gyermekeket
(Vers 13–16: v. ö. Máté 19,13–15. Luk. 18,15–17.)
13Ekkor #Mát. 19,13–15. Luk. 18,15–17. gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, a kik hozák. 14Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. 15Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, #Mát. 18,3. Luk. 18,17. semmiképen sem megy be abba. 16Aztán ölébe #rész9,36. vevé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket.
A gazdag ifjú
(Vers 17–31: v. ö. Máté 19,16–30. Luk. 18,18–30.)
17És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit #Mát. 19,16–30. Luk. 18,18–30. cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? 18Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. 19A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. #2 Móz. 20,12–16. 20Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 21Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess #rész8,34. Mát. 10,38. engem, felvévén a keresztet. 22Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala. 23Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van! 24A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, #Zsolt. 62,11. 1 Tim. 6,17. a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! 25Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. 26Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván magok között: Kicsoda idvezülhet tehát? 27Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges. 28És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. 29Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért, 30A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. 31Sok elsők #Mát. 19,30. 20,16. Luk. 13,30. pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.
Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit
(Vers 32–34: v. ö. Máté 20,17–19. Luk. 18,31–34.)
32Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttök megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nékik szólni azokról a dolgokról, a #rész9,31. Mát. 20,17–19. Luk. 18,31–34. mik majd vele történnek, 33Mondván: Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia #rész8,31. 9,31. Mát. 16,21. 17,22. 20,18. Luk. 9,22. 17,25. 24,7. átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt; 34És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad.
Zebedeus fiai
(Vers 35–45: v. ö. Máté 20,20–28.)
35És hozzájárulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, #Máté 20,20–28. ezt mondván: Mester, szeretnők, hogy a mire kérünk, tedd meg nékünk. 36Ő pedig monda nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek? 37Azok pedig mondának néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. 38Jézus pedig monda nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a #rész14,36. pohárt, a melyet én megiszom; és megkeresztelkedhettek-é #Mát. 20,22. Luk. 12,50. azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? 39Azok pedig mondának néki: Megtehetjük. Jézus pedig monda nékik: A pohárt ugyan, a melyet én megiszom, megiszszátok, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; 40De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek elkészíttetett. 41És hallván ezt a tíz tanítvány, haragudni kezdének Jakabra és Jánosra. 42Jézus pedig magához szólítván őket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, a kik a pogányok között fejedelmeknek #Mát. 20,25. Luk. 22,25–27. tartatnak, uralkodnak felettök, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok. 43De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy akar lenni #rész9,35. közöttetek, az legyen a ti szolgátok; 44És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: 45Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.
Bartimeus
(Vers 46–52: v. ö. Máté 20,29–34. Luk. 18,35–43.)
46És Jerikóba érkezének: és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak #Máté 20,29–34. Luk. 18,35–43. Bartimeus, ott üle az úton, koldulván. 47És a mikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! 48És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson; de ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! 49Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív tégedet. 50Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne. 51És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak. 52Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott #rész5,34. Máté 9,22. Luk. 7,50. 8,48. 17,19. 18,42. téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton.

Jelenleg kiválasztva:

Márk 10: HUNK

Kiemelés

Megosztás

Másolás

None

Szeretnéd, hogy a kiemeléseid minden eszközödön megjelenjenek? Regisztrálj vagy jelentkezz be

A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint