Máté 11

11
Keresztelő János kérdése és Krisztusnak róla való bizonyságtétele
1És lőn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban.
(Vers 2–19: v. ö. Luk. 7,18–35.)
2János pedig, mikor meghallotta a #rész14,3. fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő #Luk. 7,18–25. tanítványai közül, 3Monda néki: Te vagy-é az, #Malak. 3,1. a ki eljövendő, vagy mást várjunk? 4És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok: 5A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a #Ésa. 35,5.6. 61,1. halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik; 6És boldog, a ki #rész13,57. 26,31. én bennem meg nem botránkozik. 7Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki #rész3,1.5. a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat? 8Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. 9Hát mit látni mentetek ki? #Luk. 1,76. Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat! 10Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé #Malak. 3,1. én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat. 11Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a #rész13,17. mennyeknek országában, nagyobb nálánál. 12A #Luk. 16,16. 13,24. Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. 13Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. 14És, ha be akarjátok venni, #Malak. 4,5. rész 17,10–13. Illés ő, a ki eljövendő vala. 15A kinek van füle a hallásra, hallja. 16De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, a kik a piaczon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak, 17És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. 18Mert eljött János, #rész3,4. a ki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: Ördög van benne. 19Eljött az embernek Fia, #rész9,14.15. a ki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az ő fiaitól.
Jaj a meg nem térő városoknak
(Vers 20–24: v. ö. Luk. 10,12–15.)
20Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, a melyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek vala meg: 21Jaj néked #Luk. 10,12–15. Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, a melyek bennetek lőnek, #Jón. 3,6. rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. 22De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek. 23Te is #rész4,13. 8,5. 9,1. Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, a melyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna. 24De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb #rész10,15. dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked.
Hálát ad az Atyának
(Vers 25–27: v. ö. Luk. 10,21–22.)
25Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat #Luk. 10,21. 1 Kor. 1,26–29. adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. 26Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. 27Mindent #rész28,18. Luk. 10,22. Ján. 3,35. 17,2. Fil. 2,9. nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
Hívja a megfáradtakat
28Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és #rész12,20. Jer. 31,25. én megnyugosztlak titeket. 29Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 30Mert az én igám gyönyörűséges, és az #Ján. 5,3. én terhem könnyű.

Jelenleg kiválasztva:

Máté 11: HUNK

Kiemelés

Megosztás

Másolás

None

Szeretnéd, hogy a kiemeléseid minden eszközödön megjelenjenek? Regisztrálj vagy jelentkezz be

A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint