Lukács 1
HUNK

Lukács 1

1
Előszó
1Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek, 2A mint nékünk előnkbe adták, a kik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének: 3Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, #Csel. 1,1. jó Theofilus, 4Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, a melyekre taníttatál.
Angyal adja hírül Keresztelő János születését
5Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; #1 Krón. 24,10. az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet. 6És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak. 7És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten immár idős emberek valának. 8Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, 9A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén #2 Móz. 30,7. az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen. 10És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején; 11Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. 12És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt. 13Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. 14És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; 15Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; #4 Móz. 6,3. Bir. 13,4–5. 1 Sám. 1,11. és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. 16És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. 17És ez Ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, #Malak. 3,1. 4,6. Mát. 17,11–13. hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. 18És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. 19És felelvén az angyal, monda néki: Én #Dán. 8,16. 9,21.27. Máté 18,10. Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. 20És ímé megnémulsz és nem szólhatsz mindama napig, a melyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, a melyek beteljesednek az ő idejökben. 21A nép pedig várja vala Zakariást, és csodálkozék, hogy a templomban késik. 22És kijövén, nem szólhata nékik; eszökbe vevék azért, hogy látást látott a templomban; mert ő csak integetett nékik, és néma maradt. 23És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza. 24E napok után pedig fogada méhében Erzsébet az ő felesége, és elrejtőzék öt hónapig, mondván: 25Így cselekedett velem az Úr a napokban, a melyekben reám tekinte, hogy elvegye az én gyalázatomat az #1 Móz. 30,23. emberek között.
Krisztus születését adja hírül Gábriel
26A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret, 27Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű #Mát. 1,18. férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. 28És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. 29Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?! 30És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. 31És ímé fogansz a te méhedben, #Ésa. 7,14. és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét #Mát. 1,21. JÉZUSNAK. 32Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, #Ésa. 9,6.7. Jer. 23,5. királyi székét; 33És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának #Dán. 2,44. 7,14. Mik. 4,7. vége nem lészen! 34Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? 35És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, #Mát. 1,20. és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. 36És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, a kit meddőnek hívtak: 37Mert az Istennél semmi sem #Jób. 42,2. Jer. 32,17. lehetetlen. 38Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.
Mária látogatása Erzsébetnél
39Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába; 40És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet. 41És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel; 42És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. 43És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám? 44Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben. 45És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.
Mária éneke
46Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, 47És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. 48Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. 49Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; #Zsolt. 99,3. és szent az ő neve! 50És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik #Zsolt. 103,11. őt félik. 51Hatalmas dolgot cselekedék karjának #Ésa. 52,10. ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat. 52Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. 53Éhezőket #1 Sám. 2,5. töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. 54Felvevé Izráelnek, #Ésa. 41,8–10. 54,5. Jer. 31,3.20. az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. 55(A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt #1 Móz. 12,3. 17,7. 18,18. és az ő magva iránt mindörökké! 56Marada pedig Mária Erzsébettel mintegy három hónapig; azután haza tére.
János születése és körülmetélése
57Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szűle fiat. 58És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele; és együtt örülének vele. 59És lőn nyolczad napon, eljövének, hogy körülmetéljék #1 Móz. 17,12. a gyermeket; és az ő atyja nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni. 60És felelvén az ő anyja, monda: Nem; hanem Jánosnak neveztessék. 61És mondának néki: Senki sincs a te rokonságodban, a ki ezen a néven neveztetnék. 62És intének az ő atyjának, hogy minek akarja neveztetni? 63Az pedig táblát kérvén, ezt írá, mondván: János a neve. És elcsodálkozának mindnyájan. 64És feloldódék az ő szája és nyelve azonnal, és szóla, áldván az Istent. 65És félelem szállott minden ő szomszédaikra; és Júdeának egész hegyes tartományában elhirdettetének mind e dolgok. 66És szívökre vevék mindenek, a kik hallák, mondván: Vajjon mi lesz e gyermekből? És az Úrnak keze vala ő vele.
Zakariás éneke
67És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála mondván: 68Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, 69És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, #Zsolt. 132,11.17. Jer. 23,6. Dávidnak házában, 70A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak, 71Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek; 72Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent #1 Móz. 3,15. 12,3. 22,15–18. 28,14. Zsid. 6,13. szövetségéről, 73Az esküvésről, a melylyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk, 74Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem #Zsid. 2,14.15. nélkül szolgáljunk néki. 75Szentségben #1 Pét. 1,15. és igazságban ő előtte a mi életünknek minden napjaiban. 76Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, #Malak. 3,1.2. 4,5.6. hogy az ő útait megkészítsed; 77És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, #Mát. 3,1–3. a bűnöknek bocsánatjában. 78A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat #Zak. 3,8. 6,12. Malak. 4,2. a magasságból, 79Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és #Ésa. 9,2. 42,7. 43,8. 49,9. Malak. 4,2. a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! 80A kis gyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában vala mind ama napig, a melyen megmutatta magát az #rész3,1–3. Izráelnek.