Márk evangéliuma 9

9
1Majd azt mondta: „Igazán mondom, hogy az itt állók közül vannak néhányan, akik nem halnak meg addig, amíg meg nem látják, hogy Isten Királysága eljött hatalommal.”
Jézus királyi dicsősége
2Hat nappal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Felvezette őket egy magas hegyre, és ott a szemük láttára elváltozott.3Ruhája ragyogott, és olyan fehér lett, amilyet a földön senki sem tud készíteni.4Majd Illés és Mózes jelent meg, és beszélgettek Jézussal.
5Ekkor Péter Jézushoz fordult: „Mester! Olyan jó itt lenni! Készítsünk három sátrat: neked, Mózesnek, és Illésnek!”6De nem tudta, mit beszél, mert mind a három tanítvány nagyon megrémült.
7Ekkor egy felhő jelent meg, és mindnyájukat beárnyékolta. A felhőből pedig egy hang hallatszott: „Ő a Fiam, akit szeretek. Őt hallgassátok!”
8Mikor egy pillanattal később a három tanítvány körülnézett, már senki mást nem láttak, csak Jézust.
9Miközben lefelé jöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik, hogy addig senkinek se beszéljenek arról, amit a hegyen láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból.
10Ők nem is szóltak senkinek, de egymás között tanakodtak, mit jelent az, hogy feltámadni a halálból.11Majd megkérdezték Jézust: „Miért mondják a törvénytanítók, hogy Krisztus előtt Illésnek kell eljönnie?”
12Jézus ezt válaszolta: „Illés valóban eljön, hogy mindent helyreállítson. De miért mondja az Írás az Emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie, és hogy az emberek el fogják utasítani?13Igazán mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és úgy bántak vele, ahogy akartak, ahogy az Írás mondja róla.”
Jézus meggyógyít egy fiút
14Amikor visszaértek a többi tanítványhoz, nagy tömeget láttak körülöttük, és néhány törvénytanítót is, akik a tanítványokkal vitatkoztak.15Amint az emberek meglátták Jézust, elcsodálkoztak, és odafutottak, hogy köszöntsék.
16Jézus megkérdezte: „Miről vitatkoztok?”
17Egy férfi válaszolt a tömegből: „Mester, elhoztam a fiamat hozzád. Olyan szellem lakik benne, amely megnémítja.18Valahányszor ez a szellem megragadja, a fiam földre zuhan, habzik a szája, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Kértem a tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle a gonosz szellemet, de nem tudták.”
19„Ó, milyen hitetlen és romlott ez a nemzedék! Meddig kell még közöttetek maradnom? Meddig kell még elviseljelek titeket? Hozzátok ide azt a fiút!” — mondta Jézus.
20Odavitték, s amikor a gonosz szellem meglátta Jézust, megrázta a fiút, aki összeesett, és habzó szájjal fetrengett a földön.
21Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mennyi ideje van a fiad ebben az állapotban?”
Az apa ezt felelte: „Már gyermekkora óta.22Ez a szellem a fiamat sokszor belehajszolta tűzbe-vízbe, hogy megölje. De könyörgök, ha tudsz valamit tenni, szánj meg bennünket, és segíts!”
23Jézus így válaszolt: „Azt mondod: »Ha tudsz valamit tenni …« Minden lehetséges annak, aki hisz.”
24A fiú apja sírva felkiáltott: „Igen, hiszek! De segíts rajtam, hogy ne maradjon bennem semmi kételkedés!”
25Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze körülötte, keményen ráparancsolt a gonosz szellemre: „Te süketséget és némaságot okozó gonosz szellem! Parancsolom, hogy menj ki ebből a fiúból, és többé soha ne menj bele!”
26A gonosz szellem hangosan kiáltozott, és rángatta a fiút, majd kiment belőle. A fiú úgy feküdt a földön, mintha meghalt volna. Olyannyira, hogy többen mondták is, hogy meghalt.27De Jézus megfogta a kezét, és talpra állította.
28Ezután Jézus bement egy házba. A tanítványai megkérdezték tőle, mikor idegenek nem voltak velük: „Mi miért nem tudtuk kiűzni ezt a gonosz szellemet?”
29Ő így válaszolt: „Ez a fajta semmi mással nem űzhető ki, csak imádkozással#imádkozás 9:29 Néhány görög kéziratban: „imádkozással és böjttel.”.”
Jézus közelgő haláláról beszél
30Ezután tovább haladtak, és Galileán mentek keresztül. Jézus nem akarta, hogy az emberek megtudják, merre jár,31mert csak a tanítványait akarta tanítani. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát hamarosan kiszolgáltatják az embereknek, és meg fogják ölni, de három nappal a halála után fel fog támadni.”32A tanítványai nem értették, hogy miről beszél, de nem merték megkérdezni.
Ki a legnagyobb?
33Ezután Kapernaumba mentek. Amikor már a házban voltak, Jézus megkérdezte a tanítványait: „Miről beszélgettetek útközben?”34De senki sem mert válaszolni, mert az úton arról vitatkoztak, hogy melyikük a legnagyobb.
35Akkor Jézus leült, odahívta magához a tizenkettőt, és ezt mondta: „Ha valaki első akar lenni, akkor legyen ő a legutolsó, és legyen mindenki más szolgája.”
36Azután kézen fogott egy kisgyereket, és eléjük állította. Majd karjába vette a gyereket, és ezt mondta nekik:37„Aki befogad egy ilyen kisgyereket az én nevemben, az engem fogad be. Ha pedig engem befogad, akkor azt is befogadja, aki engem elküldött.”
Aki nincs ellenünk, az velünk van
38János egyszer ezt mondta Jézusnak: „Mester! Láttuk, hogy valaki a te nevedben űzi ki a gonosz szellemeket az emberekből. De megtiltottuk neki, hogy folytassa, mert nem tartozik a csoportunkba.”
39„Ne állítsátok le!” — mondta Jézus. „Mert aki az én nevemben tesz csodát, az nem fog mindjárt rosszat mondani rólam.40Aki nincs ellenünk, az velünk van.41Ha valaki inni ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztushoz tartoztok — igazán mondom nektek —, meg fogja kapni a jutalmát.”
Ne vigyél senkit bűnbe!
42„Ezek a kicsinyek hisznek bennem. De jaj annak, aki akár csak egyet is bűnbe visz#bűnbe visz 9:42 Vagy: "elgáncsol, megbotránkoztat, megakadályoz." közülük! Aki miatt e kicsinyek bűnt követnek el, az még akkor is jobban járna, ha egy malomkövet kötnének a nyakára, és bedobnák a tengerbe.43Ha a saját kezed vinne bűnbe, még azt is inkább vágd le! Jobb, ha a fél kezed elveszted, de mégis bejutsz az örök életre. Bizony, ez még mindig jobb, mintha megmarad a két kezed, és úgy jutsz a gyehenna elolthatatlan tüzére!44#9:44 Néhány görög kéziratban szerepel a 44. vers is, amely azonos a 48. verssel.45Ha a saját lábad vinne bűnbe, még azt is inkább vágd le! Jobb, ha a fél lábad elveszted, de mégis bejutsz az örök életre. Bizony, ez még mindig jobb, mintha megmarad mindkét lábad, és úgy dobnak a gyehenna elolthatatlan tüzére!46#9:46 Néhány görög kéziratban szerepel a 46. vers is, amely azonos a 48. verssel.47Ha a szemed visz bűnbe, még azt is inkább vájd ki, és dobd el! Jobb, ha fél szemmel jutsz be Isten Királyságába, mintha két szemed megmarad, és úgy dobnak a gyehenna tüzébe!48Ott örökre a férgek tápláléka lennél, és soha ki nem alvó tűz égetne.49Mert mindenkit tűzzel sóznak meg.#9:49 Néhány görög kézirat hozzáteszi, „és minden áldozatot tűzzel sóznak meg.” Az Ószövetségben az áldozatra sót szórtak. Ez a vers jelentheti azt, hogy Jézus követőit megpróbáltatások és szenvedések érik, tehát úgy kell felajánlaniuk magukat Isten számára, mint az áldozatot.
50Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan lehetne azt helyreállítani? Legyen bennetek só, és éljetek egymással békességben!”

A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint