Máté evangéliuma 2
EFO
2
A keleti bölcsek Betlehemben
1Jézus Júdeában, Betlehem városában született, Heródes király uralkodása idején. Ekkor bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe,2és azt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Azért jöttünk, hogy imádjuk őt. Láttuk a csillagát, amely a születését jelezte, ahogy keleten felkelt.”
3Amikor Heródes király ezt meghallotta, nyugtalankodni kezdett, és vele együtt Jeruzsálem egész népe is.4Heródes összehívta a nép minden főpapját és törvénytanítóját. Megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak.5„A júdeai Betlehemben — válaszolták — mert ezt írta erről a próféta:
6»Betlehem, Júda földjén,
nem te vagy a legkisebb Júda vezető városai között,
mert belőled származik majd az uralkodó,
aki pásztora lesz népemnek, Izráelnek.«”
7Ekkor Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és aprólékosan kikérdezte őket, hogy mikor látták először a csillagot.8Ezután elküldte őket Betlehembe. „Menjetek el — mondta nekik — és tudjatok meg mindent a gyermekről! Ha megtaláljátok, hozzatok nekem hírt róla, hogy én is elmehessek, és imádjam őt!”
9A bölcsek meghallgatták a királyt, majd útra keltek. A csillag, amelyet már keleten is láttak, előttük ment, majd megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt.10Amikor a bölcsek meglátták a csillagot, nagyon megörültek.11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak a gyermek előtt, és imádták őt. Majd felnyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak a gyermeknek: aranyat, tömjént és mirhát#tömjén és mirha 2:11 Drága illatszerek..12Isten azonban álmukban figyelmeztette őket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, ezért más úton tértek vissza a hazájukba.
Menekülés Egyiptomba
13Miután a bölcsek elmentek, Józsefnek álmában megjelent az Úr angyala, és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg ismét szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja a gyermeket, hogy megölje.”
14József fel is kelt, és még azon az éjjelen a gyermekkel és anyjával együtt Egyiptomba indult.15Ott maradt egészen Heródes haláláig. Így teljesedett be, amit az Úr mondott a próféta által: „Egyiptomból hívtam ki a fiamat.”
Heródes megöleti a betlehemi gyermekeket
16Amikor Heródes felismerte, hogy a bölcsek túljártak az eszén, őrjöngött dühében. Majd parancsot adott, hogy öljenek meg minden kétéves, vagy annál fiatalabb fiút Betlehemben és annak környékén. A bölcsektől ugyanis megtudta, hogy ennyi idős lehetett a gyermek.17Ekkor teljesedett be, amit Isten Jeremiás próféta által mondott:
18„Kiáltozás hallatszott Rámában,
nagy sírás és jajgatás:
Ráhel siratta gyermekeit,
és nem akart megvigasztalódni,
mert a gyermekei halottak.”
Visszatérés Egyiptomból
19Amikor Heródes meghalt, József Egyiptomban volt. Megjelent neki az Úr angyala álmában,20és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és térj vissza Izráel földjére, mert akik meg akarták ölni a gyermeket, már meghaltak!”
21Ekkor József felkelt, elindult a gyermekkel és anyjával, és visszatért Izráel földjére.22Meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik, aki az apját, Nagy Heródest követte a trónon. József emiatt nem mert Júdeába menni. Akkor az Úr ismét szólt hozzá álmában. Ezért József Galileába,23Názáret városába költözött. Így teljesedett be, amit Isten a próféták által mondott: „Názáretinek fogják majd nevezni.”