Logo YouVersion
Îcone de recherche

Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara

Ny Baiboly no boky mirakitra ny Tenin'Andriamanitra, Teny famonjena nasainy nampitaina tamin'ny alalan'ireo Mpaminany sy Apôstôly, notsilovin'ny Fanahy masina manokana mba hahatafita tsy misy diso ny hafatr'Izy Andriamanitra. Ao no ahitana ny fitiavany tsy misy fetra, hatramin'ny nahariana an'izao tontolo izao, sy ny nanirahany ny Zanany hanatanteraka ny famonjena antsika, ka hatramin'ny fiainan-ko avy haharitra mandrakizay,hiafaran'ny tantara manontolo.


Malagasy Bible Society

DIEM ÉDITEUR

En savoir plus

Autres versions par Malagasy Bible Society

YouVersion utilise des cookies pour personnaliser votre expérience. En utilisant notre site Web, vous acceptez l'utilisation des cookies comme décrit dans notre Politique de confidentialité

;