Matayo 22
IBBAIB63
22
Cikozyano capobwe lyabwiinga
(Luka 14:16-24)
1Lino Jesu wakaboola kubaambila makani muzikozyano, wati, 2#Lk 14:16-24#Joh 3:29Bwami bwakujulu bulikozyene amwami umwi iwakacitila mwanaakwe ipobwe lyabwiinga. 3Nkabela naakatuma bazike bakwe kuyooita batambidwe kupobwe, bakakaka kuboola. 4#Mt 21:36Alimwi wakatuma bazike bambi, wati, Amukabaambile batambidwe kuti, Amulange! cikoboko cangu cabizwa, basune bangu abanyama banenede bangu bajayigwa kale, azintu zyoonse zyabizwa. Kamuza kupobwe. 5Nekubaboobo bakanyansya buyo, bakainka, umwi kumuunda wakwe, aumwi kukusambala kwakwe. 6Alimwi abo ibakasyaala bakajata bazike bakwe, babauma, babajaya. 7#Mt 24:2Lino mwami wakakalala, wakatuma basinkondo bakwe kuyoobavwinyauna abo bajayi akutenta munzi wabo. 8Elyo waambila bazike bakwe, wati, Ipobwe lyabizwa, pele batambidwe tabeelede. 9#Mt 13:47; 21:43Nkaambo kaako kamuya kumapambukanino aanzila, nkabela boonse bali buti mbemuyoojana amubaite kupobwe. 10Lino bazike abo bakazwa mumigwagwa, babunganya boonse bali buti mbibakajana, nibaba babi nibaba babotu, nkabela bwiinga bwakazula beenzu. 11Lino mwami naakanjila kukubona beenzu wakabona omo muntu umwi uutasamide cikobela cabwiinga. 12Nkabela wamwaambila wati, Mweenzuma, ino wakanjila buti omuno kotasamide cikobela cabwiinga? Walo wakaumuna buyo. 13#Mt 8:12; 25:30; Lk 13:28Lino mwami wakaambila balanda kuti, Amumwaange maboko amaulu, mumubweze, mumusowele mumudima waanze, oko kulaba kulila akuluma ntwino, 14nkaambo abo baitwa mbanji, pele abo basalwa mbace,
Makani aamutelo
(Marko 12:13-17; Luka 20:20-26)
15 # Mk 12:13-17; Lk 20:20-26 # Joh 8:6 Lino ba-Farisi bakaakumuvwiya kuti bamuoonge mukwaamba kwakwe. 16#Mk 3:6; Joh 3:2Nkabela bakamutumina basikwiiya babo aba-Heroda, bakati, Mufundisi, tulizi kuti uli musyomesi, ulaiisya inzila ya-Leza cakusinizya, tolikataazyi bantu, nkaambo tolangilili busyu bwabantu. 17Lino twaambile mboyeeya. Sa cililuleme kupa Kaisara mutelo na pe? 18Pele Jesu wakaziba luuni lwabo, wabaambila wati, Ino nkaambonzi mulandisunka nubasikuupaupa ameso? 19Amunditondezye mali aabutelo. Mpawo bakamuletela isheleni. 20Nkabela wabaambila wati, Ino ncicani cikozyano eci, abulembo obu? 21#Rom 13:7Bamwaambila bati, Nzizya-Kaisara. Lino wabaambila wati, Mbuboobo amupe Kaisara zintu zya-Kaisara, akwa-Leza zintu zya-Leza. 22#Joh 8:9Lino nibakamvwa obo bakagamba, elyo bakamusia, bainka.
Makani aabubuke bwabafu
(Marko 12:18-27; Luka 20:27-40)
23 # Mk 12:18-27; Lk 20:27-40 # Inc 23:8 Mubuzuba obo mbubonya kwakamusikila ba-Saduki, mbombabo bakali kwaamba kuti taakwe bubuke bwabafu, nkabela bakamubuzya kuti, 24#Dt 25:5,6; Matl 38:8Mufundisi, Musa wakaamba wati, Na muntu wafwa tajisi bana, munyina uleelede kukwata mwanakazi wakwe akuzyalila munyina bana. 25Lino kulindiswe kakuli babunyina bali musanu ababili. Nkabela mutaanzi wakakwata, wakafwa, katajisi bana, wakasiila munyina mwanakazi wakwe. 26Alakwe wabili wakacita mbubonya, awatatu, kusikila kumusanu ababili. 27Lino nibakamana kufwa boonse, mwanakazi wakafwa alakwe. 28Ino kububuke bwabafu nguli akati kabo bali musanu ababili uzooba amwanakazi oyo? nkaambo bakalimukwete boonse buyo. 29Lino Jesu wakabavwiila, wakati, Mwalyeena. Tamuzi magwalo niziba inguzu zya-Leza. 30Nkaambo kububuke bwabafu tabakwati nikuba kukwatizigwa, bali mbuli baangelo bakujulu. 31Pele aabubuke bwabafu, sa tamubalide cakaambwa kulindinywe kwa-Leza, wati, 32#Kul 3:6; Mt 8:11Ndime Leza wa-Abrahamu, a-Leza wa-Izaka, a-Leza wa-Jakobo? Teensi Leza wabafu pe, ngwabaumi. 33Lino bantu boonse nibakamvwa obo bakagambisya kukwiisya kwakwe.
Mulazyo uuinda yoonse
(Marko 12:28-34; Luka 10:25-28)
34 # Mk 12:28-31; Lk 10:25-28 Lino ba-Farisi nibakamvwa mbwaakabakona ba-Saduki, bakabungana antoomwe. 35#Lk 10:25-28Nkabela umwi simulao akati kabo wakamubuzya cakusunka, wakati, 36Mufundisi, nguli mulazyo mupati wamu-Mulao? 37#Dt 6:5Wakamwaambila kuti, Yanda Leza Jehova wako amoyo wako woonse, amoya wako woonse, amumiyeeyo yako yoonse. 38Ngooyu mulazyo mutaanzi mupati. 39#Lev 19:18Awabili ulikozyene awalo, ngooyu, Yanda mweenzinyoko mbuli mboliyanda omwini. 40#Mt 7:12; Rom 13:10; Gal 5:14Amilazyo eyi yobile mpaanzikidwe Mulao woonse abasinsimi.
Ino Kristo ngumwana wani?
(Marko 12:35-37; Luka 20:41-44)
41 # Mk 12:35-37; Lk 20:41-44 Lino Ba-Farisi nibakacibungene, Jesu wakababuzya 42#Joh 7:42kuti, Ino muyeeyanzi aa-Kristo? mwana wani? Bamwaambila bati, nguwa-Davida, 43Wabaambila wati, Lino nkaambonzi Davida mumuuya ulamwaamba Mwami? Wati,
44 # Int 110:1; Mt 26:64 Jehova wakaambila mwami wangu kuti,
Kala kululyo lwangu.
Mane ndazike basinkondonyoko munsi azituta zyako.
45Kuti Davida ulamwaamba mwami, ino mwanaakwe buti? 46Lino katakwe muntu wakakonzya kumuvwiila ijwi niliba lyomwe. Nkabela kuzwa kubuzuba obo katakwe muntu wakacili kusola kumubuzya inkani.